Aktuella regeländringar

Här hittar du som är huvudman eller rektor information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Vi uppdaterar sidan inför varje halvårsskifte.

1 april 2021

Grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Sedan hösten 2017 har ett antal skolor gett betyg från årskurs 4 inom ramen för en försöksverksamhet. Nu är det möjligt för alla skolor som önskar att ge betyg från årskurs 4. Det har införts bestämmelser i skollagen om att en rektor får besluta att betyg ska sättas i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan vid en skolenhet som rektorn ansvarar för. Lärarna vid den berörda skolenheten ska ges tillfälle att yttra sig inför ett sådant beslut.

De nya bestämmelserna trädde i kraft och ska tillämpas från och med den 1 april 2021, vilket gör det möjligt för rektorer att fatta beslut om tidigare betygssättning inför höstterminen 2021. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om dels när en rektor senast ska fatta ett beslut om införande av tidigare betygsättning inför ett läsår, dels när en rektor senast ska fatta ett beslut om upphävande av ett sådant beslut inför ett läsår.

Rektor ska fatta beslut senast den 30 april 2021 för läsåret 2021/22. Huvudmannen ska därefter senast den 10 maj anmäla till Skolverket att betygssättning från årskurs 4 kommer att ske med start läsåret 2021/22.

Ändringarna i skollagen innebär även att den pågående försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 upphör vid utgången av juni 2021.

Lag (2021:191) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:192) om ändring i skolförordningenlänk till annan webbplats

Proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (Regeringens webbplats)länk till annan webbplats

Anmälan betyg från årskurs 4

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 upphör

1 juli 2021

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Bestämmelserna i 23 kapitlet skollagen om entreprenad och samverkan har setts över. Ändringarna innefattar, utöver vissa redaktionella förändringar, bland annat att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas, och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad.

Det nya 23 kapitlet skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020, men bestämmelserna ska börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Grundskola och motsvarande skolformer

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Försöksverksamheten med betyg från årskurs 4 upphör

Det bemyndigande i skollagen som innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om en försöksverksamhet som avser betygsättning i årskurs 4 och 5 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och i årskurs 5 och 6 i specialskolan upphävs. Dessa ändringar i skollagen träder i kraft den 1 juli 2021.

I stället införs bestämmelser i skollagen som innebär att en rektor får besluta att betyg ska sättas i dessa årskurser och skolformer vid en skolenhet som rektorn ansvarar för.

Möjlighet till betyg från årskurs 4

Lag (2021:191) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Proposition 2020/21:58 Möjlighet till betyg från årskurs 4 – efter försöksverksamheten (Regeringens webbplats)länk till annan webbplats

Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning

Undantag från kravet på legitimation upphör

Den 1 juli upphör undantaget från kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning. Från och med detta datum gäller samma regler kring undervisning och betygssättning för dessa lärare, som för övriga lärare inom skolväsendet.

Läs mer om bestämmelsenlänk till annan webbplats

Däremot gäller fortfarande undantaget från kravet på legitimation för speciallärare utan lärarexamen som var anställda som lärare inom grundsärskolan eller gymnasiesärskolan den 1 december 2013. Dessa lärare får fortsatt undervisa i grundsärskolans inriktning träningsskolan, specialskolan motsvarande inriktningen träningsskolan, gymnasiesärskolans individuella program samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan. De kan också fortsatt få en ny anställning utan tidsbegränsning.

Här kan du läsa mer vad som gäller:

Krav för att få undervisa

Gymnasieskola och motsvarande skolformer

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. De ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplaner i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Ändringsförordning (SKOLFS 2020:94)länk till annan webbplats

Ändringsförordning (SKOLFS 2020:194)länk till annan webbplats

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

För vissa av gymnasieskolans yrkesprogram har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Dessa börjar gälla den 1 juli 2021 och gäller:

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Hantverksprogrammet (HV)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet (NB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Ändringar i gymnasieförordningen, SFS 2019:1266länk till annan webbplats

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att de ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplanerna i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa de reviderade ämnesplanernalänk till annan webbplats

Här kan du läsa om när de reviderade ämnesplanerna träder i kraft för komvuxlänk till annan webbplats

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs ytterligare fyra år

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare fyra år, från den 1 juli 2021 till och med den 1 juli 2025. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2025. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2025 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2021:244

Förordning (2021:244) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Prövning införs inom komvux som särskild utbildning

Det införs en rätt till prövning inom komvux som särskild utbildning. Med anledning av detta införs även bestämmelser om avgifter för sådan prövning. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:97) om ändring i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendetlänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Prioritering och urvalsregler vid antagning till komvux

Bestämmelserna i skollagen om vem som ska prioriteras vid antagning till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ändras. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Regeringen har också beslutat om nya urvalsregler för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Samma urvalsregler ska gälla inom regionalt yrkesvux.

Urvalsreglerna beskriver i vilken ordning olika sökande med störst behov av utbildning ska ges företräde till utbildning. Urval ska användas om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen och det därför behöver göras ett urval.

Bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas från den 1 juli 2021.

Källor: 20 kapitlet 2 § skollagen och 3 kapitlet 7-8 §§ förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Förordning (2021:101) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux

Det införs en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux som, i stället för att vara kopplad till ett specifikt program i gymnasieskolan, ska vara inriktad mot ett studieområde. Det ska finnas två olika studieområden:

 • samhällsvetenskap och humaniora
 • naturvetenskap och teknik.

Genom denna ändring kan en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux samlas ihop av kurser från flera program.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxbevis ersätter gymnasiesärskolebevis

Den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska i stället för ett gymnasiesärskolebevis få ett komvuxbevis.

De nya bestämmelserna om komvuxbevis träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxarbete införs

Gymnasiearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildning

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Vuxenutbildning och gymnasieskolans introduktionsprogram

Nya yrkespaket inom vård och omsorg

Skolverket har i samråd med branschkunniga tagit fram nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska. De nya yrkespaketen är tänkta att användas från och med den 1 juli 2021. Yrkespaket är inte reglerade i någon författning, utan förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå. Huvudmän kan till exempel också utforma egna yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden.

Yrkespaket vård och omsorg

Vad är yrkespaket?

Höstterminen 2021

Ändrad undervisningstid - specialskolan

Ändringar i timplanen för specialskolan (bilaga 3 till skolförordningen) införs. Dessa gäller idrott och hälsa, och elevens val. Ändringarna gäller från höstterminen 2021. För elever som påbörjar årskurs 8 i specialskolan höstterminen 2021 finns övergångsbestämmelser. För elever som höstterminen 2021 påbörjar årskurs 9 eller 10 i specialskolan gäller fortfarande den äldre timplanen.

Ändringar i timplanen för specialskolanlänk till annan webbplats

1 januari 2022

Vuxenutbildning

Förenklad betygsskala inom vissa delar av komvux

En förenklad betygsskala införs för komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Höstterminen 2022

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

De ändrade kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan ska börja tillämpas höstterminen 2022. De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa om ändringarna och ta del av vårt stöd kring implementeringen av de ändrade kursplanerna:

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 22 april 2021

Innehåll på denna sida