På grund av spridningen av covid-19 gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men det finns en tillfällig förordning som innebär att huvudmän i en del fall kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna. Den tillfälliga förordningen gäller till och med den 30 juni 2021, men regeringen har nu beslutat att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 31 juli 2022.

Det finns också en ny lag som infördes våren 2020 och som gör det möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor fritidshem eller andra verksamheter enligt skollagen på nationell, regional eller kommunal nivå. I samma lag regleras också under vilka förutsättningar en huvudman får stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet enligt skollagen.

Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Förordning (2021:128) om fortsatt giltighet av förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smittalänk till annan webbplats

Lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstidlänk till annan webbplats

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandeminlänk till annan webbplats

Aktuella regeländringar

Här hittar du information om de flesta aktuella ändringarna av lagar och regler inom skolområdet. Vi berättar också om ändringar i läroplaner här. Datumen gäller den tidpunkt då en ändring ska börja tillämpas. Sidan uppdateras inför varje halvårsskifte.

31 december 2020

Allmänna råd om nyanlända upphävs

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever upphävs den 31 december 2020. Ett antal bestämmelser i skolans författningar som rör nyanlända elever har ändrats och de allmänna råden har därmed blivit inaktuella.

Här finns information om bestämmelserna samt annat stöd för mottagande och utbildning av nyanlända elever:

Nyanlända elevers rätt till utbildning

Stöd för nyanlända elever

Stöd för arbetet med att ta emot och planera utbildningen för nyanlända elever

Skolverket ser just nu över materialet för att göra det mer lättillgängligt på webbplatsen.

1 januari 2021

Gymnasieskola och gymnasiesärskola

Sekretess vid mottagande till utbildning där distansundervisning används

De nya bestämmelserna om distansundervisning i skollagen har föranlett följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som träder i kraft den 1 januari 2021.

Läs mer i lag (2020:606) om ändring i offentlighets- och sekretesslagenlänk till annan webbplats

Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (prop. 2019/20:127)länk till annan webbplats

1 juli 2021

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Bestämmelserna i 23 kapitlet skollagen om entreprenad och samverkan har setts över. Ändringarna innefattar, utöver vissa redaktionella förändringar, bland annat att möjligheten att överlämna fjärrundervisning på entreprenad utökas, och att distansundervisning får överlämnas på entreprenad.

Det nya 23 kapitlet skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020, men bestämmelserna ska börja tillämpas första gången på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021. För entreprenadavtal som ingåtts före den 1 juli 2021 gäller 23 kapitlet i den äldre lydelsen, men längst till dess att entreprenadavtalet löpt ut.

Nya bestämmelser om entreprenad och samverkan

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Grundskola och motsvarande skolformer

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola och komvux som särskild utbildning

Undantag från kravet på legitimation upphör

Den 1 juli upphör undantaget från kravet på lärarlegitimation för lärare som anställdes före den 1 juli 2011 och som undervisar i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller komvux som särskild utbildning. Från och med detta datum gäller samma regler kring undervisning och betygssättning för dessa lärare, som för övriga lärare inom skolväsendet.

Läs mer om bestämmelsenlänk till annan webbplats

Däremot gäller fortfarande undantaget från kravet på legitimation för speciallärare utan lärarexamen som var anställda som lärare inom grundsärskolan eller gymnasiesärskolan den 1 december 2013. Dessa lärare får fortsatt undervisa i grundsärskolans inriktning träningsskolan, specialskolan motsvarande inriktningen träningsskolan, gymnasiesärskolans individuella program samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå som motsvarar träningsskolan. De kan också fortsatt få en ny anställning utan tidsbegränsning.

Här kan du läsa mer vad som gäller:

Krav för att få undervisa

Gymnasieskola och motsvarande skolformer

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. De ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplaner i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Ändringsförordning (SKOLFS 2020:94)länk till annan webbplats

Ändringsförordning (SKOLFS 2020:194)länk till annan webbplats

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå. Den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Ändringar i gymnasieskolans yrkesprogram

För vissa av gymnasieskolans yrkesprogram har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Dessa börjar gälla den 1 juli 2021 och gäller:

Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Fordons- och transportprogrammet (FT)

Hantverksprogrammet (HV)

Hotell- och turismprogrammet (HT)

Industritekniska programmet

Naturbruksprogrammet (NB)

Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL)

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Läs mer om förändringarna på yrkesprogrammen

Ändringar i gymnasieförordningen, SFS 2019:1266länk till annan webbplats

Större möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning

Från och med den 1 juli 2021 får skolor använda fjärrundervisning inom fler ämnen än tidigare. Fjärrundervisning får bland annat användas om det inte finns någon behörig lärare för en viss typ av undervisning eller om det är för få elever i skolan.

Regler om distansundervisning införs i skollagen. Distansundervisning får användas för en elev som inte kan vara i skolan på grund av en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. En elev i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kan även ha andra skäl för att inte behöva delta i undervisningen i skolans lokaler.

De nya reglerna gäller grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Både fjärrundervisning och distansundervisning ska kunna lämnas över på entreprenad. Den kommun eller enskilda huvudman som beställer entreprenaden har ansvar för att utbildningen genomförs enligt bestämmelserna i skollagen.

De nya reglerna i skollagen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och kan tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Lag (2020:605) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Ändrade ämnesplaner i engelska och matematik

Regeringen har beslutat om ändrade ämnesplaner i engelska och matematik för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att de ändrade ämnesplanerna ska börja tillämpas i gymnasieskolan från och med den 1 juli 2021. I komvux börjar de ändrade ämnesplanerna i engelska och matematik tillämpas på kurser som påbörjas från och med den 1 januari 2022.

De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa de reviderade ämnesplanernalänk till annan webbplats

Här kan du läsa om när de reviderade ämnesplanerna träder i kraft för komvuxlänk till annan webbplats

Skolverket har beslutat om ändrad ämnesplan i moderna språk för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå och att den ändrade ämnesplanen ska börja tillämpas i gymnasieskolan och i komvux från och med den 1 juli 2021.

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:124) om ämnesplan för ämnet moderna språk i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivålänk till annan webbplats

Möjligheten att utfärda slutbetyg förlängs

På grund av coronapandemin har regeringen beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. Regeringen har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats mer än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.

Ändringen innebär alltså att det finns möjlighet att utfärda slutbetyg inom kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå fram till den 1 juli 2021. I dagens komvux har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. Men om en elev har betyg som är satta före den 1 juli 2012 har rektorn kunnat besluta om att utfärda slutbetyg under vissa förutsättningar. Efter den 1 juli 2021 kan man bara utfärda gymnasieexamen för elever inom komvux på gymnasial nivå. I en sådan får bara nya kurser på gymnasial nivå ingå.

Källa: SFS 2020:247

Läs mer om regeländringen: 1 juli 2021 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyglänk till annan webbplats

Prövning införs inom komvux som särskild utbildning

Det införs en rätt till prövning inom komvux som särskild utbildning. Med anledning av detta införs även bestämmelser om avgifter för sådan prövning. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:97) om ändring i förordning (1991:1124) om avgifter för prövning inom skolväsendetlänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Prioritering och urvalsregler vid antagning till komvux

Bestämmelserna i skollagen om vem som ska prioriteras vid antagning till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ändras. Förändringen innebär att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras. Denna prioriteringsregel ska användas om det finns fler behöriga sökande än platser på utbildningen och det därför behöver göras ett urval.

Regeringen har också beslutat om nya urvalsregler för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå som knyter an till den ändrade prioriteringsregeln i skollagen. Samma urvalsregler ska gälla inom regionalt yrkesvux.

Bestämmelserna i den nya lydelsen ska tillämpas första gången på utbildning som påbörjas från den 1 juli 2021.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Förordning (2021:101) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux

Det införs en ny högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux som, i stället för att vara kopplad till ett specifikt program i gymnasieskolan, ska vara inriktad mot ett studieområde. Det ska finnas två olika studieområden:

 • samhällsvetenskap och humaniora
 • naturvetenskap och teknik.

Genom denna ändring kan en högskoleförberedande gymnasieexamen från komvux samlas ihop av kurser från flera program.

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxbevis ersätter gymnasiesärskolebevis

Den som har avslutat komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska i stället för ett gymnasiesärskolebevis få ett komvuxbevis.

De nya bestämmelserna om komvuxbevis träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Komvuxarbete införs

Gymnasiearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux på gymnasial nivå. Gymnasiesärskolearbetet ersätts av ett komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Förändringarna träder i kraft den 1 juli 2021.

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Vuxenutbildning och gymnasieskolans introduktionsprogram

Nya yrkespaket inom vård och omsorg

Skolverket har i samråd med branschkunniga tagit fram nya nationella yrkespaket för vårdbiträde och undersköterska. De nya yrkespaketen är tänkta att användas från och med den 1 juli 2021. Yrkespaket är inte reglerade i någon författning, utan förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov på nationell nivå. Huvudmän kan till exempel också utforma egna yrkespaket utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden.

Yrkespaket vård och omsorg

Vad är yrkespaket?

Höstterminen 2021

Ändrad undervisningstid - specialskolan

Ändringar i timplanen för specialskolan (bilaga 3 till skolförordningen) införs. Dessa gäller idrott och hälsa, och elevens val. Ändringarna gäller från höstterminen 2021. För elever som påbörjar årskurs 8 i specialskolan höstterminen 2021 finns övergångsbestämmelser. För elever som höstterminen 2021 påbörjar årskurs 9 eller 10 i specialskolan gäller fortfarande den äldre timplanen.

Ändringar i timplanen för specialskolanlänk till annan webbplats

1 januari 2022

Vuxenutbildning

Förenklad betygsskala inom vissa delar av komvux

En förenklad betygsskala införs för komvux på grundläggande nivå, komvux i svenska för invandrare (sfi) samt komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå. Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2022.

Lag (2020:447) om ändring i skollagenlänk till annan webbplats

Förordning (2021:96) om ändring i förordningen om vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Läs mer om förändringarna inom komvux här

Höstterminen 2022

Grundskola, specialskola och sameskola

Ändrade kursplaner

De ändrade kursplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan ska börja tillämpas höstterminen 2022. De huvudsakliga förändringarna är att:

 • fakta och förståelse betonas
 • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression
 • kunskapskraven är mindre detaljerade.

Här kan du läsa om ändringarna och ta del av vårt stöd kring implementeringen av de ändrade kursplanerna:

Ändrade kursplaner – bättre arbetsverktyg för dig som lärare

Regeländringar i statsbidrag

Regeländringar som rör statsbidrag presenteras på respektive bidrags webbsida. Du hittar bidragssidorna här.

Statsbidrag

Senast uppdaterad 23 februari 2021