Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

Den 1 januari 2022 börjar en förenklad betygsskala att gälla inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Här hittar du övergripande information om förändringarna.

Komvux

En förenklad betygsskala

Den sexgradiga betygsskalan kommer inte längre att användas i skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Betygsskalan blir Godkänt och Icke godkänt inom komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt.

När börjar förändringarna gälla?

Den nya betygsskalan börjar gälla i de berörda skolformsdelarna från och med 1 januari 2022. Det betyder att från och med 1 januari 2022 ska endast betyg enligt den nya betygsskalan sättas oavsett när kursen påbörjats.

Utformandet av den nya betygsskalan, där överliggande betygssteg tagits bort, har endast i liten utsträckning påverkat kursernas övriga innehåll. Det innebär i praktiken att elever som läser kurser som löper över årsskiftet fortsatt läser samma kurs men betygsätts enligt den nya betygsskalan om de avslutar kursen efter 1 januari 2022.

För att stödja lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare samt huvudmän i arbetet med att säkerställa att verksamheten är förberedd och införstådd i förändringarna kommer Skolverket att publicera informations- och kommentarmaterial kring den förenklade betygsskalan i slutet av 2021 och början av 2022.

Håll utkik efter uppdateringar här på skolverket.se, i Skolverkets kalender Länk till annan webbplats.och i Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

Ändrad kursplan för komvux i sfi

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna. Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande med ämnesspecifika kommentarmaterial, material för att jämföra nuvarande och ändrade kursplaner samt andra stödmaterial.

Ändrad kursplan för komvux i sfi

Ändrade kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna. Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande med ämnesspecifika kommentarmaterial, material för att jämföra nuvarande och ändrade kursplaner samt andra stödmaterial.

Ändrade kursplaner för komvux på grundläggande nivå

Ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Här hittar du material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån förändringarna. Denna sida kommer att uppdateras fortlöpande med ämnesspecifika kommentarmaterial, material för att jämföra nuvarande och ändrade kursplaner samt andra stödmaterial.

Ändrade kursplaner för komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

Bakgrund till den förenklade betygsskalan

Bakgrunden till beslutet om att införa en förenklad betygsskala grundar sig i förslag som bland annat framkommit i Sfi-utredningen (SOU 2013: 76), GRUV-utredningen (SOU 2013:20) och nu senast i komvuxutredningen, En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, (SOU 2018:71).

Några argument för en förenklad betygsskala som lyfts fram i utredningarna är att dessa betyg inte används som urvalsinstrument för högre studier, att det skulle kunna öka genomströmningen av elever och förenkla bedömnings- och dokumentationsarbetet för undervisande lärare.

Mer om komvux för stärkt kompetensförsörjning - Regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vilka berörs av den förändrade betygsskalan?

Huvudmän som bedriver kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare berörs av förändringarna av betygsskalan.

Berörs görs även de fristående utbildningsanordnare (inklusive folkhögskolor) som tillhandahåller kurser inom ovan nämnda skolformsdelar samt elever, lärare, rektorer, studie- och yrkesvägledare och annan personal som arbetar med elever kopplat till utbildningen och undervisningen inom dessa delar och nivåer.

Frågor och svar

Här nedanför hittar du svar på frågor om ändringarna i kursplanerna för komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi).

Senast uppdaterad 18 november 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Informations- och stödinsatser genomförs under hösten 2021 och början av 2022. Håll utkik efter uppdateringar här på skolverket.se, i Skolverkets kalender Länk till annan webbplats.och i Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats..

  Den förenklade betygsskalan börjar gälla den 1 januari 2022. Det betyder att från och med 1 januari 2022 ska endast betyg enligt den nya betygsskalan sättas oavsett när kursen påbörjats.

  Nivån för godkänt betyg har inte ändrats.

  Det är främst betygsskalan som har ändrats. Kunskapskraven har reviderats på grund av den förenklade betygsskalan. I övrigt har det skett mindre justeringar i kursplanerna.

  Den sexgradiga betygsskalan, A–F, kommer inte längre att användas i skolformsdelarna komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Det blir istället betygen Godkänt och Icke godkänt inom komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi. Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå används endast betyget Godkänt. Den nya betygsskalan ska användas inom berörda skolformsdelar från och med 1 januari 2022.

  Kursernas innehåll har endast förändrats i mycket liten utsträckning.

  Elever som läser en kurs som fortsätter efter årsskiftet 2021/2022 betygsätts enligt den nya betygsskalan, Godkänt eller Icke godkänt. Elever som läser en kurs som avslutas före den 31 december 2021 betygssätts enligt den nuvarande betygsskalan, F-A.