Ändrad sekretesspolicy

Från och med den 6 november kommer Skolverket återigen ha tillgång till uppdaterade uppgifter om skolhuvudmän och skolenheter från SCB. Detta innebär att vi även fortsättningsvis kommer få in uppdaterade uppgifter om

 • huvudman, huvudmäns namn, organisationsnummer
 • vilka skolenheter som finns hos varje huvudman.

Detta innebär däremot inte att ny elevstatistik för 2020 blir tillgänglig för Skolverket. Detta påverkar statsbidrag där denna statistik ligger till grund för fördelningen och urval inom bidraget under 2021. Regeringen och Skolverket arbetar med att ta fram lösningar för att statistik från och med den 1 september 2020 och framåt ska kunna användas.

Läs mer här om att tidigare tillgänglig skolstatistik blivit tillgänglig igen.länk till annan webbplats

Om statsbidrag för skolan

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.

Vad är statsbidrag?

Statsbidrag är ett sätt att ge statligt ekonomiskt stöd till specifika insatser i skolan. Vem som kan söka ett bidrag och villkoren för vad pengarna ska användas till beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. Valet att ansöka om ett statsbidrag bör utgå från behov som huvudmannen sett genom skolans systematiska kvalitetsarbete.

Statsbidrag under coronapandemin

Pandemin har medfört att ni skolhuvudmän har varit hårt belastade under en lång period. Vi har stor förståelse för att det kan ha varit och kommer att fortsätta vara svårt att genomföra planerade aktiviteter och utvecklingsinsatser inom skolområdet då prioriteringar i verksamheterna sannolikt är tuffa. Mot den bakgrunden ser Skolverket över de krav som ställs inom statsbidragshanteringen, och där det är möjligt kommer vi att göra förenklingar gällande administrationen för att minimera uppgiftslämnarbördan avseende kalenderåren 2020 och 2021.

Åtgärder vi redan genomfört

Med anledning av synpunkter och frågor som kommit in har vi redan under våren

 • förlängt perioden för alla redovisningsfaser som skulle ha stängt 4 maj. De var öppna t om 1 juni i stället
 • förlängt kompletteringstider för ett antal bidrag
 • börjat se över hur vi kan minska administrationen för de ansöknings-, rekvisitions,- och redovisningsfaser som är planerade under hösten.

Skolverket kommer att ta hänsyn till konsekvenserna av pandemin när vi handlägger redovisningar som avser 2020 och 2021.

Myndigheten har även en dialog med SKR och företrädare för friskolorna för att få aktuell insyn i huvudmännens behov av lättnader i administrationen av statsbidrag.

Information om nya statsbidrag

Regeringen införde, inom ramen för vårändringsbudgeten och den extra vårändringsbudgeten, satsningar på nya statsbidrag.

Statsbidrag för lovskola

Statsbidraget för undervisning under skollov har förstärkts för att finansiera fler platser inom lovskolan. Regeringen har även beslutat om tillfälliga ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidraget.

Läs mer om statsbidrag för lovskolalänk till annan webbplats

Vuxenutbildning

Ett extra statsbidrag för regionalt inriktad vuxenutbildning har införts. Det extra statsbidraget innebär att kommunerna nu får bidrag som motsvarar hela kostnaden för de platser huvudmännen redan beviljats bidrag för, men också att det finns möjlighet att söka bidrag för fler platser.

Läs mer om det extra statsbidraget för yrkesinriktad vuxenutbildninglänk till annan webbplats

Kontakta oss om du har frågor

Du kan som vanligt ställa frågor via de e-postadresser som finns på respektive bidrags webbsida. Från och med nu kan du också ställa mer generella och övergripande frågor om användning av riktade statsbidrag kopplat till pandemin till statsbidrag.corona@skolverket.se

Vem kan söka statsbidrag?

För förskolor och skolor är det huvudmannen som kan ansöka om statsbidrag. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. En enskild lärare, rektor eller skola kan alltså inte söka statsbidrag.

Det finns även statsbidrag som ansvariga för organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om.

De statsbidrag som Skolverket fördelar riktar sig till

 • kommunala huvudmän
 • fristående huvudmän
 • statliga huvudmän
 • organisationer med anknytning till skola och utbildning.

Den som är ansvarig för att söka statsbidrag, ansvarar också för att se till att villkoren efterföljs och fördelningen av bidraget inom sin eller sina verksamheter.

Hur gör man för att få statsbidrag?

Hur man gör för att få del av pengarna skiljer sig åt mellan bidragen. En bidragsomgång består av olika faser som avgör vad målgruppen för statsbidraget behöver göra för att få del av pengarna.

Vilka faser som krävs för de olika bidragen beror till exempel på vad som står i förordningen. Man måste läsa om varje bidragsomgång för sig för att veta vilka faser som finns för att ta del av bidraget från just den bidragsomgången. På våra webbsidor kan du också se hur du kan förbereda dig inför en kommande fas.

Hitta och välj statsbidrag

En bidragsomgång kan bestå av faserna

 • ansökan
 • begäran om utbetalning (kallas också för rekvisition)
 • redovisning

Efter ansökan kommer utbetalning eller begäran om utbetalning

Vissa statsbidrag ansöker man om och sedan betalar vi ut pengarna. Andra statsbidrag ansöker man om och sedan begär man ut bidrag vid ett eller två tillfällen. Därefter betalar vi ut pengarna. Det finns också bidrag som inte har en ansökan och där bidragsomgången istället börjar med en begäran om utbetalning, till exempel Lärarlönelyftet.

Utbetalning före eller efter att pengarna använts

Vissa statsbidrag begär man ut bidrag utifrån vilka kostnader man har haft och därefter betalar vi ut pengarna. Andra statsbidrag anger man vilka kostnader man kommer att ha och därefter betalar vi ut pengarna.

Redovisning och återbetalning

Många bidrag kräver att man efter avslutat bidragsår redovisar hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning, eller om det använts på fel sätt, kan man bli skyldig att betala tillbaka pengar.

Bidragsram

Vissa bidrag har en bidragsram som anger vilka huvudmän som kan ta del av bidraget och en garanterad summa bidrag som dessa huvudmän kan få.

Söka ett högre belopp än sin bidragsram

För vissa bidrag som har en bidragsram är det även möjligt för huvudmän att begära ut en högre summa än beloppet i deras bidragsram. Den delen som överstiger summan i bidragsramen kan huvudmannen få om det är andra huvudmän som inte begär ut hela sin bidragsram.

Kontroll och uppföljning

Skolverket kontrollerar och följer upp att statsbidragspengarna används på ett korrekt sätt. Syftet med kontrollerna är att öka kunskapen hos huvudmännen kring de villkor som reglerar de olika statsbidragen och förhindra oegentligheter och fusk med statsbidragspengarna. Kontrollerna sker efter redovisning. Samtliga statsbidrag och de 20 miljarder som Skolverket årligen fördelar i statsbidrag kan bli föremål för kontroll. Även tidigare års bidragsomgångar kan bli aktuella att kontrollera.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

De flesta av våra statsbidrag går att söka via e-tjänsten för statsbidrag. Tidigare hette e-tjänsten Mina sidor.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så använder du e-tjänsten för att söka statsbidrag

Prenumerera på statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om viktiga datum direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med datum för öppna ansökningar, redovisningar och begäran om utbetalningar för just de statsbidrag du är intresserad av.

Anmäl dig till prenumerationenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 11 november 2020