Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet. 

Till dig som gör skillnad. Se filmen och sprid den gärna vidare.
Film: Minnen från ett klassrum (01:35 min)

Minnen från ett klassrum

En liten film tillägnad alla er som bidrar till att de yngsta får rätt stöd i rätt tid. Du som arbetar i skolan gör ett fantastiskt arbete för att tidigt fånga upp och stödja eleverna. Ett arbete som är helt avgörande för många barn och unga.

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. Syftet med en garanti för tidiga stödinsatser är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande, och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet är att fler elever ska nå en fullständig utbildning.

Momenten i garantin

För att uppfylla garantin ska de här momenten genomföras:

Cirkel som anger de olika stegen i garantin för tidiga stödinsatser

Här följer en kort beskrivning av varje moment.

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. Det är obligatoriskt att genomföra:

 • kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken på höstterminen i förskoleklass
 • bedömningsstöd på höst- och vårtermin i åk 1
 • nationella prov på vårterminen i åk 3 (åk 4 i specialskolan)

Särskild bedömning i samråd

Om läraren, genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, görs en särskild bedömning av elevens kunskaps-utveckling i samråd med specialpedagogisk kompetens. Så fort man befarar att en elev inte kommer att nå kommande eller aktuella kunskapskrav ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.

Undervisning och stödinsatser

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna kunskap fungerar som underlag för läraren vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan undervisningen utformas efter elevers behov.

 • Eventuella stödinsatser planeras gemensamt av läraren och personal med specialpedagogisk kompetens.
 • Extra anpassningar genomförs inom ordinarie undervisning.
 • Uppföljning sker kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och överlämning i samråd

I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska läraren tillsammans med personal med specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Skriv ut, spara eller sprid vår affisch om garantin.

Affisch: Garanti för tidiga stödinsatser - i förskoleklass och lågstadietPDF (pdf, 287 kB)

Stöd för genomförandet av garantin

För att ge skolorna stöd i att uppfylla garantin erbjuder Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten stöd för att planera och organisera arbetet med garantin samt stöd för kompetensutveckling inom:

 • språk och kommunikation
 • matematiska resonemang och uttrycksformer
 • tidig läs- och skrivinlärning
 • tidig matematikinlärning
 • bedömning av elevers kunskapsutveckling
 • planering och uppföljning av extra anpassningar.

Målgrupperna för stöden är lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare, specialpedagoger och rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer. Genom kompetensutveckling får lärarna och förskollärarna möjlighet att utveckla sin förmåga att bedöma elevers kunskapsutveckling och att planera, genomföra och följa upp tidiga stödinsatser.

Interaktiv bild med allt stöd- och kompetensutvecklingsmaterial samlat

Vår interaktiva PDF visar allt stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som rör garantin för tidiga stödinsatser. Här får du överblick, inspiration och vägledning och vi hoppas att det kan underlätta i planeringen och arbetet för att uppfylla garantin.
Ladda ned PDF:en och klicka dig direkt till material, kurser, filmer och poddar.

Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens samlade stöd kring garantin - med länkarPDF (pdf, 111 kB)

Längre ned på denna sida finns länkar och beskrivningar av alla material som är med på bilden.

Bilden visar allt stöd som erbjuds av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten i arbetet med garantin för tidiga stödinsatser.

Stöd för rektor och huvudman

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas. I det systematiska kvalitetsarbetet kan de nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, de nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och de nationella proven i årskurs 3 ingå. Materialen kan då bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Organisera för arbete med garantin för tidiga stödinsatser

Organisera för arbete med garantin för tidiga insatser

I det här materialet får du som är rektor stöd i att leda och organisera arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Du kan använda materialet på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå.

Stöd för lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare

De stödmaterial, webbkurser och andra material som finns här vänder sig i första hand till lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare. Flera av materialen är dock även tänkta att ge stöd och vägledning för rektor och huvudman.

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i F - åk 3

Det här är en webbaserad dialogduk med filmer och diskussionsfrågor som hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet. Dialogduken vänder sig till dig som är förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagog.


Systematik för tidiga stödinsatser

Studiepaket Systematik för tidiga stödinsatser länk till annan webbplats

Systematik för tidiga stödinsatser är ett studiepaket som handlar om hur ni på er skola kan utveckla systematik i ert arbete med garantin för tidiga stödinsatser.

Målgrupp

Studiepaketet vänder sig till alla som arbetar med undervisning och tidiga stödinsatser i förskoleklass samt i lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Ni kan till exempel vara förskollärare, lärare, speciallärare eller specialpedagoger.

Studiepaketet kan med fördel användas som ett underlag för kollegialt lärande men fungerar även enskilt.

Innehåll

 • Varje del av studiepaketet innehåller filmer med forskare samt filmer med lärare, specialpedagoger och rektorer som ger exempel från olika skolors vardagsnära arbete.
 • Fyra ljudfiler löper som en röd tråd genom materialet och innehållet tar avstamp i hur ni kan använda verktyg och metoder från forskning i ert arbete med att skapa en systematik i arbetet med undervisning och stödinsatser för att möta alla elevers behov och förutsättningar. Hur man som lärare kan tänka som en forskare men handla som en praktiker.

Varje film och ljudfil följs av frågor att reflektera kring. När ni har tagit del av alla fyra delar får ni möjlighet att diskutera hur det fortsatta arbetet med garantin kan se ut på er skola.

Innehållet i studiepaketet berör stödinsatser som kan genomföras inom den ordinarie undervisningen i form av extra anpassningar. Det finns dock inget hinder att använda delar av materialet som inspiration i arbetet med särskilt stöd. Materialet tar avstamp i den egna undervisningen och skolans breda uppdrag, det vill säga kunskapsuppdraget, det kompensatoriska uppdraget och övriga delar av skolans uppdrag. I materialet sammanlänkas arbetet med garantin med skolans övriga arbete med stödinsatser i den ordinarie undervisningen.

Studiepaketet innehåller fyra moment

Studiepaketet innehåller fyra moment som bygger på varandra och de kan ses som en cyklisk modell av ett systematiskt arbetssätt. Varje moment innehåller tre eller fyra delar.

Innehållet i de fyra momenten i studiepaketet

Moment 1 Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker- 1
 • Del 2 Elevers rätt till utbildning och stöd
 • Del 3 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen
 • Del 4 Systematik i arbetet- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion

Moment 2 Uppmärksamma och förstå elevers behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-2
 • Del 2 Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov
 • Del 3 Att förstå elevers behov - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 3 Forma undervisningen utifrån elevernas behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-3
 • Del 2 Planering av stödinsatser
 • Del 3 Planera undervisning och stödinsatser - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 4 Att pröva och ompröva tillsammans

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-4
 • Del 2 Samarbete och kommunikation för elevernas bästa
 • Del 3 Förutsättningar för och teorier om ett framgångsrikt arbete- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Avslutning- Framgångsfaktorer

 • Självskattning, diskussionsunderlag, framåtsyftande reflektioner

Moment 1 Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker- 1
 • Del 2 Elevers rätt till utbildning och stöd
 • Del 3 Kartläggning och tidiga stödinsatser i förskoleklassen
 • Del 4 Systematik i arbetet- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion

Moment 2 Uppmärksamma och förstå elevers behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-2
 • Del 2 Att förstå elevers olikheter och att uppmärksamma behov
 • Del 3 Att förstå elevers behov - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 3 Forma undervisningen utifrån elevernas behov

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-3
 • Del 2 Planering av stödinsatser
 • Del 3 Planera undervisning och stödinsatser - exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Moment 4 Att pröva och ompröva tillsammans

 • Del 1 Att tänka som en forskare och handla som en praktiker-4
 • Del 2 Samarbete och kommunikation för elevernas bästa
 • Del 3 Förutsättningar för och teorier om ett framgångsrikt arbete- exempel från verksamheter
 • Sammanfattning och reflektion.

Avslutning- Framgångsfaktorer

 • Självskattning, diskussionsunderlag, framåtsyftande reflektioner

Studiepaketet Systematik för tidiga stödinsatser har tagits fram i ett samarbete mellan Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Studiepaketet följer Specialpedagogiska skolmyndighetens modell för stödmaterial. Du hittar materialet på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbsida. Observera att målgrupper för studiepaketet är lärare i förskoleklass, lågstadielärare, speciallärare och specialpedagoger.


Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Kursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Webbkursen består av fem avsnitt och omfattar ca 10-12 timmar.  Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vad garantin kan innebära i praktiken, om kunskapsbedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser.

Film: Vad får du möta i kursen Följa och främja lärande i förskoleklass? - kort inspirationsfilm (01:09 min)

Att planera, bedöma och ge återkoppling - stöd för undervisning

Att planera, bedöma och ge återkoppling

Stödmaterial som stöttar lärare i arbetet med pedagogisk bedömning och utveckling av undervisning. Materialet vänder sig till lärare verksamma i de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.Modulen Taluppfattning och tals användning för Fåk 3

Taluppfattning och tals användning F–åk 3länk till annan webbplats

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling. Centrala begrepp och metoder inom området taluppfattning behandlas.

Modulen Problemlösning för F–åk 3

Problemlösning F–åk 3länk till annan webbplats

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen genom problemlösning kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling. I modulen behandlas även vad som kännetecknar ett problem och hur man formulerar egna problem.

Nya Språket lyfter

Ladda ner som pdf eller beställ: Nya språket lyfter

Det befintliga bedömningsstödet Nya Språket lyfter finns publicerat på Skolverkets webbplats. Syftet med bedömningsstödet är att ge lärare i årskurs 1-6 stöd i att följa elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen och kan användas i samarbete med modersmålslärare.

Podd om kartläggningen i förskoleklass

Den här podden vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och till dig som är rektor eller huvudman med ansvar för förskoleklassen. Den är uppbyggd som ett samtal mellan en förskollärare och en forskare med inriktning på förskoleklassen. Samtalet behandlar teman kopplade till kartläggningen i förskoleklass, som genomförande, bedömning och hur resultatet kan användas. Frågor som tas upp är till exempel: Hur använder man resultatet av kartläggningen i sin fortsatta planering av undervisningen? När är det bäst att starta kartläggningen? Hur kan man tänka kring organisationen runt kartläggningen? Diskussionen lyfter också frågor om bedömning och stödinsatser i allmänhet.

Medverkande är Helena Ackesjö, docent och fil doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Jessica Ekberg, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet och tidigare förskollärare. Podden modereras av Peter Sandberg, undervisningsråd på Skolverket.

Skolverkets uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Skolverkets egen uppföljning visar att materialen är uppskattade av många lärare. Materialen ses som ett viktigt verktyg för en likvärdig bedömning eftersom alla elever kartläggs och bedöms utifrån samma material. Samtidigt upplever lärare att genomförandet tar tid. De menar därför att det är viktigt att få stöd, tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt.

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Stödmaterial för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklasslänk till annan webbplats

Ett undervisningsnära stöd för dig som undervisar elever som är nya i svenska språket i förskoleklass och vill lära dig mer om hur du kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande och hur eleverna kan använda alla sina språkliga resurser. Stödmaterialet för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass tar vid efter den obligatoriska kartläggningen Hitta språket och fördjupar dina kunskaper i hur du kan utforma din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Handskrivna skyltar fram en kaffeservis

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklasslänk till annan webbplats

Det här är ett frivilligt stöd som används när det behöver göras anpasssningar i genomförandet av det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Målgrupp: lärare i förskoleklass som undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska.

Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv

Syftet med stödmaterialet Stimulera läsintresse utifrån ett jämställdhetsperspektiv är att inspirera och stödja lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet samt skolbibliotekarier att stimulera elevers läsintresse ur ett jämställdhetsperspektiv. Materialet kan även vara användbart för lärare i fritidshem och modersmålslärare. Stödmaterialet omfattar ca 12 timmar.

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Den består av fem avsnitt och omfattar ca 25 timmar. 

Syftet med kursen är att lärare och förskollärare i förskoleklass ska ges möjlighet att utveckla en fördjupad kompetens i hur undervisning kan organiseras och utformas så att den möter alla elevers behov. Det gäller elever som behöver stöd, de som behöver extra utmaningar, flerspråkiga elever och elever som är nya i svenska språket.

Webbkursen fördjupar kunskaperna om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen och ger inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Här finns även visst stöd till rektorer.

Film: Vad får du möta i kursen Undervisning i förskoleklass? - kort inspirationsfilm (01:06 min)

Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger specialpedagogisk rådgivning som bland annat handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. SPSM erbjuder också specialpedagogisk utredning för vissa funktionsnedsättningar, som kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd.

På SPSM:s webbplats finns information om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och språkstörning, med råd för undervisningen och förslag på läromedel. Myndigheten erbjuder också ett studiepaket för kompetensutveckling om språkstörning. Fler kompetensutvecklingsinsatser kommer att tas fram under 2020, bland annat med fokus på matematiksvårigheter.

Läs mer på SPSM:s webbplatslänk till annan webbplats

Skolinspektionen följer upp arbetet med garantin i förskoleklass

Skolinspektionen har granskat arbetet med garantin för tidiga stödinsatser på 30 skolor under 2020. Här är en summering av vad som utmärker de skolor som har ett välfungerande arbete med garantin i förskoleklass:

 • Tydlig organisation – lärare och specialpedagog vet vem som gör vad.
 • Särskild bedömning görs i samråd med specialpedagogisk kompetens.
 • Dokumentation används för att planera undervisning.
 • En anpassning av undervisningen görs utifrån kartläggningen.
 • Stöd fokuserar på att utveckla både språk och matematik.
 • Undervisningen utvecklas på gruppnivå.

I den här filmen sammanfattar projektledare Ylva Gunnars resultatet av granskningen.

Se film om arbetet med tidiga stödinsatser i förskoleklass (Skolinspektionen)länk till annan webbplats

Rätt stöd i rätt tid.

Varför finns en garanti?

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven och målen för utbildningen. Enligt skollagen (2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och utbildningen ska vara likvärdig.

Den 1 juli 2019 trädde en förstärkning av skollagen i kraft. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kunskapskrav som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig utbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Svensk skola har under lång tid satt in stöd för sent. Med läsa-skriva-räkna-garantin ges lärarna konkreta verktyg för att mer likvärdigt sätta in stöd. Våra yngsta elever ska få rätt stödinsatser i rätt tid.

Utbildningsminister Anna Ekström

Det finns flera orsaker till införandet av en garanti för tidiga stödinsatser, vilka nämns i förarbetena till lagändringen. En orsak är att svenska elevers resultat i internationella undersökningar som TIMMS, PIRLS och PISA har sjunkit under flera år. Även om resultaten de senaste åren visar att utvecklingen går i positiv riktning menar regeringen att det behövs fler insatser som kan förbättra kunskapsnivån i den svenska skolan. En annan orsak är att de nationella proven i årskurs 3 pekar på att en relativt stor andel inte når kravnivåerna per delprov i svenska eller svenska som andraspråk och matematik.

Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Skolans arbete med extra anpassningar” 2016 visar att extra anpassningar och särskilt stöd ofta sätts in för sent och inte är utformat utifrån elevers behov i tillräckligt hög utsträckning. Enligt Skolverkets statistik är andelen elever med åtgärdsprogram störst i årskurs 9. Betygsstatistiken visar att en stor andel (15,6 procent, Skolverkets statistik 2018) av de elever som lämnar grundskolan inte är behöriga till gymnasieskolans nationella program. Om stöd sätts in tidigare och utformas efter elevers behov ökar möjligheterna för att stödet blir mer effektivt och för att fler elever uppfyller kunskapskraven.

Film: Utbildningsminister Anna Ekström berättar om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser (06:53 min)

Obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov

" "

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

Kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utgivna 2019, är obligatoriska att använda i förskoleklass från och med 1 juli 2019. Kartläggningen ska genomföras under höstterminen.

Läs mer om kartläggningsmaterialen här:

Kartläggningsmaterial i förskoleklass

""

Nationella bedömningsstöd i årskurs 1

Bedömningsstöden i läs– och skrivutveckling och taluppfattning är obligatoriska att använda i årskurs 1. Det är Skolverkets bedömningsstöd, utgivna 2019, som ska användas i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Bedömningsstöden ska användas under höst- och vårtermin.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling

Bedömningsstöd i taluppfattning

Nationella prov i årskurs 3

Nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och matematik är obligatoriska att använda i årskurs 3 respektive årskurs 4 för specialskolan. Nationella proven ska genomföras under vårterminen.

Nationella prov

Vad ingår i garantin?

Modell över processen för garantin för tidiga stödinsatser.

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. De genomförs på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om det genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av förskoleklass följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Film: Garantin för tidiga stödinsatser - ett samtal om arbetet med garantin (10:15 min)

Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten och två verksamma lärare i förskoleklass utvecklar och förklarar de nya begreppen i garantin - indikation och särskild bedömning i samråd med specialpedagogisk kompetens - och ger exempel på extra anpassningar.

Podd om kartläggningen i förskoleklass

Lyssna till Helena Ackesjö, docent och fil doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Jessica Ekberg, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet och tidigare förskollärare, i samtal om kartläggningen i förekoleklass. Hur använder man resultatet av kartläggningen i sin fortsatta planering av undervisningen? När är det bäst att starta kartläggningen? Hur kan man tänka kring organisationen runt kartläggningen? Diskussionen lyfter också frågor om bedömning och stödinsatser i allmänhet.

Skolverkets egen uppföljning av obligatoriska kartläggnings-material i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

I årskurs 1

I årskurs 1 används bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. De genomförs både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i bedömningsstöden.

Om det genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som senare ska uppnås anges i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva.

Flicka läser en bok.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Läraren följer elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomförs nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om det genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte nå de kunskapskrav som ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med en anmälan till rektor om att en utredning om eleven är i behov av särskilt stöd behöver göras. Vid behov av särskilt stöd gäller nuvarande reglering med dokumentation i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som ska uppnås anges i nationella proven från och med vårterminen 2020.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

 • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
 • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
 • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
 • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
 • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Läs regeringens proposition (2017/18:195) här:  

Regeringens proposition (2017/18:195) för Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatserlänk till annan webbplats

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken, utgivna 2019, ska användas i förskoleklass. I årskurs 1 ska de nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning, utgivna 2019, användas.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar som reglerar skolan, vilket betyder att huvudmannen även ansvarar för att garantin för tidiga stödinsatser genomförs i enlighet med reglerna.

Huvudmannen ska även på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Frågor och svar om garantin för tidigt stöd

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om garantins genomförande, om kartläggningsmaterialen, centrala begrepp, ansvaret för garantins uppfyllande och vilket stöd Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge.

Frågor och svar om garantin

Senast uppdaterad 07 oktober 2021

Innehåll på denna sida