Arbeta som förstelärare och lektor

Att som förstelärare eller lektor driva kollegialt lärande på skolan är en tydlig framgångsfaktor för lokal skolutveckling. På denna sida lyfts fler möjligheter med karriärlärare fram. Här finns även filmer och poddar, samt viktiga satsningar som du kan ha nytta av.

Lärare i samtal
Konkreta tips

Skolans behov styr ditt uppdrag

För att du ska nå framgång med ditt uppdrag behöver det vara tydligt utformat och anpassat efter lokala behov. Utgångspunkten för ditt arbete är utvecklingsområden identifierade i det systematiska kvalitetsarbetet.

All personal på skolan behöver bli informerade om vilka uppgifter du har i ditt uppdrag. Då blir det tydligt vilket stöd den enskilde läraren och övriga medarbetare kan förvänta sig av dig. I skolor där detta fungerar har förstelärare en stor legitimitet och andra lärare upplever att de bidrar till hela skolans utveckling.

När du leder kollegialt lärande utvecklas skolan

Lärare har en nyckelroll för att utveckla skolan. Genom att låta dig som förstelärare eller lektor leda lärares reflektioner och utveckling av undervisningen ökar möjligheten till bestående och långsiktig skolutveckling. Det har visat sig framgångsrikt när förstelärare och lektorer handleder och driver kollegialt lärande.

Du kan medverka till att:

  • Stärka lärares förmåga att använda varandra som resurser i undervisningen.
  • Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet.
  • Främja en mer likvärdig undervisning.
  • Skapa förutsättningar för lärare att gemensamt utveckla sin egen praktik.
  • Lärare tillsammans driver sin egen professionsutveckling.

Samarbeta med rektorn

Rektorn ansvarar för det pedagogiska ledarskapet i skolan. Många rektorer låter förstelärare eller lektor leda och handleda i utvecklingsuppdrag. Det kan innebära att du planerar, organiserar och leder utvecklingsprocesser som berör flera eller all personal på skolan. För att ett sådant upplägg ska fungera och ge resultat är det viktigt med gemensamma mål och en tydlig ansvarsfördelning mellan dig och rektorn.

Det är viktigt med stöd och förutsättningar

En regelbunden dialog med rektorn är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete. Det är också viktigt att du får goda möjligheter att förbereda, genomföra och följa upp dina uppdrag eftersom det påverkar resultatet positivt. En tydlig struktur för det gemensamma arbetet med lärarna och för den uppföljande dialogen mellan dig och rektorn har visat sig vara en mycket tydlig framgångsfaktor.

Stödjande regionala nätverk

På tre utvalda ställen i landet stödjer vi, tillsammans med regionala utvecklingscentrum (RUC), lärosätena och huvudmännen, uppbyggnaden av regionala nätverk där förstelärare och lektorer utvecklar sin profession genom lärande samtal och erfarenhetsutbyte. Under 2019 är detta ett pilotförsök. Är du intresserad? Prata med din rektor som i så fall gör en anmälan.

Inspirationsfilmer

I våra filmer lyfter vi goda exempel på hur du som förstelärare eller lektorer kan utveckla skolan tillsammans med andra lärare.

Film: Förstelärare och lektorer leder kollegial lärande (tid 13:23 min.)

Film: Förstelärare -skolutveckling inifrån (tid 10:52 min.)

Frågor att diskutera utifrån filmerna

Är karriärlärares uppdrag kopplat till de lokala behov som ringats in i det systematiska kvalitetsarbetet?

Hur är karriärläraruppdraget formulerat vad gäller förväntad effekt, arbetssätt, tidsplan och modell för utvärdering?

Hur ser förutsättningarna ut på skolan för att karriärlärare ska kunna genomföra uppdraget?

Har skolans övriga lärare överenskommen tid för arbetet som är kopplat till karriärläraruppdraget?

Hur ser den uppföljande, formativa dialogen ut mellan rektor och karriärlärare?

Hur säkerställs att karriärlärares uppdrag utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Vilka möjligheter till stöd och handledning har karriärlärare från arbetsgivarens sida?

Hur tillvaratas karriärlärares och rektorers erfarenheter över tid?

Hur bidrar karriärlärare till en stärkt lärarprofession?

Hur tillvaratas elevhälsans kompetenser i utvecklingsarbetet?

Är karriärlärares uppdrag kopplat till de lokala behov som ringats in i det systematiska kvalitetsarbetet?

Hur är karriärläraruppdraget formulerat vad gäller förväntad effekt, arbetssätt, tidsplan och modell för utvärdering?

Hur ser förutsättningarna ut på skolan för att karriärlärare ska kunna genomföra uppdraget?

Har skolans övriga lärare överenskommen tid för arbetet som är kopplat till karriärläraruppdraget?

Hur ser den uppföljande, formativa dialogen ut mellan rektor och karriärlärare?

Hur säkerställs att karriärlärares uppdrag utgår ifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Vilka möjligheter till stöd och handledning har karriärlärare från arbetsgivarens sida?

Hur tillvaratas karriärlärares och rektorers erfarenheter över tid?

Hur bidrar karriärlärare till en stärkt lärarprofession?

Hur tillvaratas elevhälsans kompetenser i utvecklingsarbetet?

Ansvar

Är du rektor eller huvudman?

Att låta förstelärare driva kollegialt lärande på skolor är en tydlig framgångsfaktor. Genom öppna och transparenta rekryteringar blir möjligheterna att lyckas med förstelärarens arbete större. Läs mer om förstelärarens uppdrag.

Förstelärarens uppdrag

Forskning och fördjupning

Podcastavsnitt från 2018 om karriärstegsreformen

Vad tycker lärare om karriärstegsreformen?

På vilket sätt har den gjort skillnad? Hur kan reformen utvecklas? Lyssna på vår podd där lärare diskuterar med Björn Åstrand, som lett utredningen om attraktiva skolprofessioner.

Podd: Karriärstegsreformen (tid 32:54 min.)

Lyfter eller sänker karriärstegsreformen lärarprofessionen?

Är den ett steg för läraren eller en möjlighet till utveckling för hela kollegiet? Hör hur forskare och huvudmän resonerar.

Podd: Karriärstegsreformen 2 (tid 39:26 min.)

Kompetensutveckling och processtöd

Lokalt systematiskt kvalitetsarbete

En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp under huvudmannens hela verksamhetsår. Du som förstelärare eller lektor är ofta delaktig i det lokala systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av innehållet i kvalitetsverkstaden och arbeta tillsammans för bättre kvalitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leda förändringsarbete

Ta del av vår kompetensutveckling vi har i hur man leder förändring utifrån identifierade behov.

Leda förändring

Leda digitalisering

Kompetensutveckling som utgår ifrån kollegialt lärande

Vi har olika kurser och utbildningar som du kan ha varit delaktig i eller kommer att leda. Det kan vara kompetensutveckling på vår Lärportal eller kommunförlagda högskolekurser. Det finns även vissa webbkurser som bygger på kollegialt lärande.

Till Lärportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om kommunförlagda kurser

All vår kompetensutveckling (Klicka i webbkurser)

Utbildning i att leda kollegialt lärande

Skolverket erbjuder en utbildning i att leda kollegialt lärande. Syftet med den är att deltagaren utvecklar förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen.

Läs mer om vår utbildning i att leda kollegialt lärande

Koll-på verktyg

Vi har webbverktyg som används för att undersöka och utveckla er verksamhet. Ett exempel är Koll-på trygghet och studiero.

Läs mer om koll på trygghet och studiero

Senast uppdaterad 31 augusti 2021