Arbeta med förskolans och skolans värdegrund

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen. Här får du som arbetar i förskolan och skolan veta mer om det sammanhållna uppdraget om kunskaper och värden, som även kallas värdegrundsuppdraget.

I förskolan och skolan ska alla barn och elever få inhämta och utveckla både kunskaper och värden. Det innebär ett sammanhållet arbete där

 • värdegrundsarbetet ska ske både i och utanför under­visningen
 • värdegrundsarbetet är ett ansvar för all personal
 • du och dina kollegor tolkar och omsätter värdegrunden i varda­gen tillsammans med barnen och eleverna.
Konkreta tips

Håll ihop arbetet med kunskaper och värden

Perspektiven om, genom och för, som du kan läsa mer om nedanför, kan vara ett stöd för ert arbete med det sammanhållna värdegrunds- och kunskapsuppdraget i förskolan och skolan.

Om

Barn och elever ska utveckla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. Det kan handla om

 • kunskap om statsskickets grunder
 • innebörden i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna
 • vad de olika dimensionerna i hållbar utveckling betyder.

Genom

Värdegrundsarbetet sker genom de demokratiska arbetsformer som ska råda i förskola och skola, där all personal har ett ansvar att bidra i arbetet. Både i och utanför undervisningen handlar det bland annat om

 • delaktighet och inflytande
 • tillgänglig lärandemiljö
 • frihet från diskriminering och kränkande behandling.

För

Barn och elever utvecklar i arbetet med kunskaper och värden viktiga förmågor för ett aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle och i det demokratiska samtalet. Det kan till exempel handla om

 • medmänsklighet och empati
 • att lyssna på andra och uttrycka sina tankar
 • förmåga till reflektion och kritiskt tänkande.

Ha meningsfulla och lärande samtal

Utifrån utbildningens innehåll har du möjlighet att tillsammans med barnen och eleverna ha meningsfulla och lärande samtal. Samtalen kan till exempel handla om

 • de demokratiska principerna och de mänskliga rättigheterna
 • etiska dilemman och vad rättvisa kan innebära i leken
 • observationer och analyser av människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar utveckling
 • aktuella frågor och händelser i barnens och elevernas vardag eller i samhället, till exempel metoo-upproret eller lokalpolitiska frågor.

Förskolan och skolan kan även ha temadagar eller temalektioner för att lyfta olika områden inom värdegrundsarbetet, till exempel barnkonventionen eller jämställdhet. Sådana enskilda händelser kan vara ett komplement till den ordinarie undervisningen.

Hantera kontroversiella frågor

Du som arbetar i förskolan och skolan kan möta frågor som ibland upplevs som kontroversiella, till exempel frågor inom värdegrunds- och demokratiuppdraget, andra områden i läroplanerna eller händelser i omvärlden. Kontroversiella frågor är frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället. Vad som uppfattas som kontroversiellt varierar beroende på tid, plats och sammanhang.

Förskolan och skolan ska stå upp för värdegrunden och kan behöva bemöta uttryck som står i strid mot den. Det måste göras med respekt för åsikts- och yttrandefriheten. Därför behöver du som arbetar i förskolan eller skolan kunna hantera samtal om frågor som kan skapa spänningar eller konflikter mellan individer och mellan grupper. Ibland kan du även behöva ha sådana samtal med barnens eller elevernas vårdnadshavare.

Läs mer om kontroversiella frågor

Arbeta systematiskt med att utveckla undervisningen

Du som arbetar som förskollärare eller lärare behöver arbeta systematiskt med att utveckla undervisningen så den omfattar kunskaper och värden utifrån ett om-, genom- och för-perspektiv. Det är ett arbete som du med fördel kan göra tillsammans med dina kollegor.

Skapa en bild av ert nuläge

Börja med att skapa en nulägesbild om hur kunskaper och värden ingår i olika ämnen och områden, till exempel industrialiseringen i historia, språkbruk i svenska eller kroppsideal i idrott och hälsa. Ni behöver också synliggöra hur ni i genomförandet av undervisningen integrerar förskolans och skolans värdegrund. Det kan till exempel handla om

 • tillgänglighet, så att alla barn och elever kan ta del av undervisningen på likvärdiga villkor
 • delaktighet och inflytande, till exempel att alla barn och elevers ska ha lika möjligheter att påverka undervisningen och göra sina åsikter hörda
 • bemötande, till exempel olika förväntningar på barn och elever utifrån etnicitet, kön och klass
 • representation, till exempel om och hur kvinnor och män framställs i bilderböcker och läromedel
 • trygghet, till exempel att alla barn och elever känner tillit till att förskolan och skolan agerar mot kränkningar.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar vidare med systematiskt kvalitetsarbete

Skapa en samsyn på förskolan och skolan

Ibland kan du och dina kollegor ha olika uppfattningar om vad begrepp i skollagen och läroplanen står för och hur de ska gestaltas och förmedlas i förskolan och skolan. Därför är det viktigt att du och dina kollegor får möjlighet att reflektera tillsammans.

Genom kollegiala samtal kan ni få syn på om det finns olika uppfattningar i arbetsgruppen och komma närmare en samsyn i hur skolans och förskolans värdegrund ska omsättas i verksamheten. Det kan förebygga risken för så kallad ”falsk konsensus”, det vill säga att felaktigt tro att det finns samsyn.

Era kollegiala samtal kan till exempel handla om

 • vad solidaritet mellan människor innebär, hur det ska komma till uttryck i förskolan och skolan samt hur detta kan förmedlas i förhållande till ämnesinnehållet i undervisningen
 • vad jämställdhet innebär i praktiken
 • vad som utgör sexuella trakasserier.

Frågor som ni kan reflektera över tillsammans

 • Vad betyder de värden som står i skollagen och läroplanen för er?
 • Hur och när omsätter vi demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna i praktiken?
 • Hur synliggör vi värdegrunden i vårt systematiska kvalitetsarbete?
 • Vad kännetecknar en utbildning som bedrivs i demokratiska former på ett framgångsrikt sätt?
Ansvar

Värdegrunden ska genomsyra utbildningen och undervisningen

Förskolans och skolans värdegrund ska genomsyra hela utbildningen och all undervisning. Det innebär bland annat att barn och elever ska få möjlighet att utveckla empati för och omtanke om andra. De ska också få möjlighet att utveckla ett solidariskt, jämlikt och jämställt förhållningssätt.

Förskolans och skolans värdegrundsarbete ska skapa ett klimat där barn och elever känner sig trygga och respekterade. Det ska också främja likabehandling och barns och elevers rätt till delaktighet och inflytande. Arbetet handlar även om att vuxna i förskolan och skolan ska ha likvärdiga förväntningar på och skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever.

Nya formuleringar om värdegrundsarbetet i läroplanernas inledande delar hösten 2022

I läroplanerna för alla skolformer utom förskolan finns nya formuleringar om värdegrundsarbete som ska tillämpas från höstterminen 2022. Formuleringarna handlar om värdegrundsarbete, till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck. Det finns också nya formuleringar inom det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad.

Här kan du läsa mer om det som är nytt och se de nya formuleringarna.

Nytt i läroplanernas inledande delar 2022

Förskolan och skolan ska gestalta demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

Förskolan och skolan ska förmedla och gestalta de värden som samhället gemen­samt har bestämt är viktiga för ett funge­rande demokratiskt samhälle. I skollagen och läroplanerna finns det särskilda skrivningar som talar om att förskolan och skolans värdegrund ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättighe­terna. På detta område finns det både stora likheter och en del skillnader mellan läroplanerna för de olika skolformerna. Det kan till exempel handla om formuleringar om sex- och samlevnadsundervisningen samt främlingsfientlighet och intolerans.

Skolans värdegrund ska rymmas inom och förstås i enlighet med bestämmelser i re­geringsformen om statsskickets grunder och grund­läggande fri- och rättigheter och Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Här ingår även FN:s konvention om barns rättigheter, som sedan 2020 även är svensk lag.

Förskolan och skolans demokratiuppdrag är viktigt för att barn och elever ska få uppleva en trygg skolgång där deras rättigheter blir tillgodosedda. Det är också viktigt för att de ska få förutsättningar för att kunna verka aktivt tillsammans med andra i formandet av ett demokratiskt samhälle.

Forskning och fördjupning

Ta del av vårt stödmaterial om olika delar av värdegrundsuppdraget

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar

Den här publikationen syftar till att ge dig som arbetar i grundskolan och gymnasieskolan kunskaper och inspiration för att utveckla ditt arbete med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling.

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda trakasserier och kränkningar

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet, utan att det är diskriminering enligt diskrimineringslagen. Här hittar du definitioner och information om vad som gäller i arbetet mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering i förskolan och skolan.

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Kurs i Lärportalen: Delaktighet, inflytande och likabehandling

Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet för kompetensutvecklingen riktar sig till lärare och annan skolpersonal och finns i moduler på vår lärportal.

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Stärk elevers inflytande

Elever har rätt till delaktighet och inflytande i sin utbildning och arbetsmiljö, och ska kunna hålla möten och organisera sig. Det bidrar både till skolans utvecklingsarbete och ökar lusten att lära hos eleverna. Här får du stöd i att utveckla ett aktivt elevinflytande tillsammans med eleverna.

Stärk elevers inflytande

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier

Alla elever har rätt till en trygg skolgång utan sexuella trakasserier. Skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande mot sexuella trakasserier och att agera för att stoppa dem om de ändå skulle uppstå. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att motverka sexuella trakasserier.

Koll på arbetet mot sexuella trakasserier

Koll på främlingsfientlighet och intolerans

Främlingsfientlighet, rasism och intolerans kan leda till att elever utsätts för diskriminering och annan kränkande behandling. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och åtgärda risker för diskriminering och hinder för allas lika rättigheter och möjligheter på din skola.

Koll på främlingsfientlighet och intolerans

Koll på trygghet och studiero

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för det. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

Koll på trygghet och studiero


Senast uppdaterad 19 november 2021

Relaterat innehåll

 • Läroplaner och kursplaner

  Nytt i läroplanernas inledande delar

  De inledande delarna i läroplanerna har fått nya formuleringar och omformuleringar som påverkar både undervisningen och hela skolans värdegrundsarbete. Ändringarna ska tillämpas från ht 2022.

 • Leda och organisera

  Så arbetar du med värdegrunden

  När elever kan påverka sin skolgång ökar deras motivation för skolarbete. De får bättre skolresultat och ökar sin demokratiska kompetens.

 • två elever i skolbiblioteket Stöd i arbetet

  Involvera skolbiblioteket i värdegrundsarbetet

  Här får du som är lärare eller rektor tips på hur du kan involvera skolbibliotekarien i arbetet med värdegrund och jämställdhet.