Läroplanen och kursplanerna bestämmer vad du får lära dig i skolan

Vad är en läroplan och vad är en kursplan? Här kan du läsa om några av de dokument som styr undervisningen på grundskolenivå. Alla skolor ska följa dem för att alla elever ska få en likvärdig utbildning.

I läroplanens inledande delar finns skolans uppdrag och värdegrund. Det som står där gäller för hela skolan och för alla lärare i alla ämnen. Det står också vilket ansvar rektorn har.

I läroplanen finns det också kursplaner för olika ämnen, till exempel matematik, svenska och bild. Läraren utgår från det som står i kursplanen när hen planerar undervisningen i ämnet. När det är dags att bedöma och betygssätta utgår läraren också från det som står i kursplanerna.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Läroplanernas inledande delar handlar om skolans uppdrag och om den värdegrund som gäller alla i skolan. Det handlar till exempel om alla människors lika värde och om vad du har rätt till som elev. Det står också om områden som lärarna kan ta upp i alla ämnen. Ett sådant område är sex och samlevnad. Det har nu blivit förstärkt och kallas sexualitet, samtycke och relationer. Du som är elev ska nu få veta mer om samtycke och medvetna och självständiga val. Du ska också få möjlighet att kritiskt se på hur relationer och sexualitet framställs i media.

Det finns också nya formuleringar i läroplanen om värdegrundsarbete. De handlar bland annat om våld och intolerans och om att du som elev ska ha kännedom om hur du kan få hjälp om du upplever otrygghet i eller utanför skolan.

Ändringar i kursplanerna

Vi har nyligen gjort ändringar i kursplanerna för grundskolan, sameskolan, specialskolan och grundsärskolan.

De ändrade kursplanerna börjar att användas i skolan höstterminen 2022.

För dig som är elev innebär ändringarna att du ska få en undervisning som är bättre anpassad till den årskurs du går i och att betygen ska bli mer rättvisande. För lärarna ska kursplanerna bli lättare att använda när de planerar undervisningen, bedömer och sätter betyg.

Så här fungerar kursplaner

Det finns en kursplan för varje ämne. I den här filmen får du veta mer om hur en kursplan fungerar.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Kursplanens delar

Kursplaner består alltid av tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Lärarna ska använda kursplanerna tillsammans med det som står i läroplanen om bland annat skolans värdegrund.

En kursplan består av tre delar. Först kommer syftet som beskriver varför du läser ett visst ämne i skolan och vilka kunskaper som det är meningen att du ska få.

Det centrala innehållet beskriver vilket innehåll som läraren måste ta upp i undervisningen. Det mesta är skrivet så att läraren själv har möjlighet att avgöra hur djupt hen ska gå in på olika delar i ett ämne. Läraren planerar och genomför undervisningen med utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet.

Sist i kursplanen kommer kunskapskraven. Läraren använder dem när betygen ska sättas vid terminens slut. Där man inte får betyg, till exempel i lågstadiet, använder lärarna kunskapskraven för att se om alla elever lärt sig tillräckligt. Det är kanske någon elev som behöver mer stöd för att kunna hänga med i undervisningen.

Senast uppdaterad 29 september 2021

Innehåll på denna sida

    Frågor och svar

    Nej, det är samma betygssystem med A−F och kunskapskraven är konstruerade på samma sätt som tidigare. Skillnaden är att kunskapskraven är kortare och innehåller färre detaljer än tidigare.

    Kunskapskraven kommer att bli enklare att läsa och förstå eftersom de är kortare, innehåller färre detaljer och är formulerade på ett enklare sätt. Men det kan vara svårt för dig som elev att på egen hand förstå kunskapskraven utan det sammanhang som undervisningen ger. Be läraren att förklara för dig vad som krävs för olika betyg.

    De ändrade kursplanerna har mindre omfattande och detaljerade kunskapskrav. Det kan öka möjligheterna för den som har någon typ av funktionsvariation att på olika sätt visa vad hen kan eftersom det inte lika ofta står att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt.

    Kunskapskraven innehåller inte lika många detaljer som tidigare. Det står inte heller lika ofta att kunskaperna måste redovisas på ett visst sätt. På så sätt kan läraren få ett bredare och mer nyanserat underlag utifrån vad hen tagit upp i undervisningen. Skolverket hoppas att betygen då kan bli mer rättvisande och ge en bättre bild av vad eleven kan.