Specialpedagogik för lärande

Stärk din specialpedagogiska kompetens för att möta alla elevers olika behov. Gör det genom att lära tillsammans med dina kollegor på skolan. Pröva aktiviteter i undervisningen och utveckla dig som lärare.

Beslut om statsbidrag meddelas i februari 2017

Huvudmannen sökte statsbidrag mellan den 21 november och den 21 december 2016. I februari skickar vi information om att beslut är fattat via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post. Denna omgång av Specialpedagogik för lärande startar sedan i maj 2017 för handledare och i augusti 2017 för lärare.

Besök Lärportalen för att få en inblick i satsningen

Den första modulen inom specialpedagogik finns publicerad på Skolverkets lärportal. Modulen heter Inkludering och delaktighet och riktar sig till lärare i årskurs 1-9. Till höstterminen 2017 kommer det att finnas tre moduler.

Lärportalen

Därför ska du delta

 • Bygg på din specialpedagogiska kompetens tillsammans med dina kollegor.
 • Öka din förståelse för hur en inkluderande lärmiljö möjliggör alla elevers utveckling.
 • Utveckla din undervisning för att möta alla elevers olika behov.
 • Använd det du lär dig direkt i din undervisning.

Det här är insatsen

Vad

Kompetensutveckling inom specialpedagogik. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Så fungerar kompetensutvecklingsmodellen

Modellen bygger på att kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogisk frågor, lyfter upp problem och svårigheter, kritiskt granskar både andras och sin egen undervisning samt ger och får återkoppling från kollegor. Modellen är densamma som för Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet.

För vem

Legitimerade lärare i grundskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem samt sameskolan. Handledarna kan arbeta inom alla skolformer och även på huvudmannanivå. Det innebär att lärare inom förskoleklass, grundsärskolan, specialskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna inte kan delta med statsbidrag.

Hur

Kollegialt lärande med stöd av handledare och material på webben. Materialet presenteras i så kallade moduler som liknar de som finns i Skolverkets satsningar Matematiklyftet och Läslyftet.


Läs mer om modellen i Lärportalen

Omfattning

Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar fördelat på en till två terminer.

Läs mer om arbetet i modulerna

Var

Lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete.

När

Under perioden 21 november- 21 december 2016 ansökte huvudman om statsbidrag för de lärare och handledare som ska delta läsåret 2017/18. I april-maj 2017 hålls inledande konferenser för rektorer och handledare. Läs mer nedan. Kompetensutvecklingsinsatsen för lärare startar i början av höstterminen 2017.

Handledarutbildningens innehåll och upplägg

Skolverket erbjuder handledarutbildning till de handledare som huvudmannen utser.

 Efter genomgången utbildning ska handledaren:

 • utvecklat sin förmåga att handleda kollegialt lärande i lärargrupper,
 • kunna utmana sin egen och sina kollegors specialpedagogiska kompetens i att utveckla och möjliggöra en undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla elever,
 • utvecklat sin förmåga att problematisera och analysera samt kommunicera specialpedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Skolverket beslutar vilken utbildningsort respektive huvudman tilldelas. Den handledare som anmäls till utbildningen bör i möjligaste mån delta vid samtliga tillfällen. Utbildningsplatsen är personlig och vid byte av handledare ska en ansökan skickas in till Skolverket. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före andra utbildningstillfället.

Eftersom många av de blivande handledarna redan har en utbildning som kvalificerad samtalspartner fokuserar utbildningen att ge handledarns stöd i handledningsarbetet samt på insatsens innehåll. För att få gå handledarutbildningen ska den som deltar handleda lärare som huvudmannen fått statsbidrag för inom Specialpedagogik för lärande.

Urval

Det finns ett begränsat antal platser till handledarutbildningen. Om det är fler som vill gå än vad det finns platser kommer Skolverket att göra ett urval.

Inledande konferens för rektorer

Inför deltagandet i Specialpedagogik för lärande bjuder Skolverket in rektorer till en inledande konferens. Syftet är att informera om upplägg och innehåll, samt att stötta rektorernas arbete med att organisera insatsen på ett sätt som ger goda förutsättningar för utveckling. Konferensen genomförs tillsammans med Läslyftet.

Inledande rektorskonferens inom Specialpedagogik för lärande och Läslyftet

Under våren 2017 har du som skolledare möjlighet att anmäla dig till en inledande konferens som fokuserar på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Läslyftet och Specialpedagogik för lärande under läsåret 2017/18.

Under dagen får du ta del av information från Skolverket, inspirerande föreläsningar och fördjupande samtal med andra skolledare. Konferensen äger rum på fyra orter.

Målgrupp

 • Skolledare inom grund- och gymnasieskolan vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.
 • Språk-, läs- och skrivutvecklare som har deltagit, deltar eller kommer att delta i NCS utbildning och vars huvudmän beviljats statsbidrag för handledare inom Läslyftet eller Specialpedagogik för lärande för läsåret 2017/18.

Orter och datum

Göteborg 25 april
Stockholm 26 april
Arlanda 3 maj
Malmö 4 maj

En uppföljning av arbetet med kompetensutvecklingsinsatserna erbjuds våren 2018.

Anmäl dig med start den 29 mars

Anmälan till konferensen öppnar den 29 mars 2017. Du väljer själv vilken ort du önskar delta på. Antalet platser är begränsade, först till kvarn gäller. Program samt länk till anmälan kommer.

Anmälan för tillfälle 1 och 2 stänger 18 april.
Anmälan för tillfälle 3 och 4 stänger 25 april.

Så går kompetensutvecklingen till

Kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen. Materialet till insatsen presenteras i form av moduler och finns på lärportalen.

Huvudman och rektor planerar och organiserar deltagandet

En förutsättning för ett framgångsrikt och effektivt lärande är att huvudman och rektor har god kännedom om hur arbetet med elevernas lärande och behov av specialpedagogiska insatser bedrivs samt hur den specialpedagogiska kompetensen är organiserad både i undervisning och i övrig verksamhet på skolan. För att underlätta planeringsarbetet kan ni utgå från följande sex steg.

1. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är önskvärt att du som rektor deltar aktivt i vissa specifika delar av insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilken finns redan?
 3. Vilka bör delta i arbetet?
 4. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

2. Analysera nuläget

För att veta vad som fungerar bra och mindre bra i verksamheten bör utvecklingsarbetet bland annat utgå från lärarnas kompetensutvecklingsbehov, elevers kunskapsresultat och hur undervisningen bedrivs. Analysera och försök hitta mönster och tendenser. Gör sedan en bedömning av vad som är särskilt angeläget att utveckla för att skapa bra förutsättningar för att möta alla elevers individuella behov.

Frågor att diskutera

 1. Hur ser skolans arbete med att anpassa undervisning och organisation ut för att möta alla elevers olika behov?
 2. Vad behöver vi göra för att utveckla arbetet?
 3. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Grupperna kan bestå av lärare från samma eller olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

4. Välj handledare

Vid de kollegiala träffarna ska en person fungera som handledare i diskussionerna. Handledaren stödjer gruppen att fokusera på och samtala om frågeställningarna som finns i modulen. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på lärportalen.

För att få handledarbidrag ska huvudmannen utse en legitimerad lärare som ska ha

 • speciallärar- eller specialpedagogexamen och
 • minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften. Det är huvudmannen som avgör om en handledare som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet anses lämplig för uppgiften. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp? 

5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra den inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Handledaren kan även behöva ytterligare tid för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

6. Informera och skapa långsiktigt engagemang

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen. Ett förslag kan vara att rektor deltar vid vissa kollegiala träffar.

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad det innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Vilka eventuella andra åtgärder behöver ske utifrån det analyserade nuläget?

Presentationer från uppstartskonferens 20-21 oktober 2016

Presentation Specialpedagogik för lärande 21-22 okt 2016 (1,4 MB)

Presentation Christel Sundqvist 20-21 okt 2016 (2,5 MB)

Presentation Claes Nilholm konferens 20-21 okt 2016 (976 kB)
Presentation Daniel Östlund konferens 20-21 okt 2016 (648 kB)

Presentation Kristina Szönyi konferens 20-21 okt 2016 (2,6 MB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Elevhälsa och barns omsorg. 

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Kontakt

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-03