Bedömningsstöd i svenska/svenska som andraspråk i grundsärskolan

Det finns bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnena svenska och/eller svenska som andraspråk i grundsärskolan.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling – obligatoriskt i årskurs 1

""

Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har läs- och skrivsvårigheter. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling i årskurs 1 (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Sedan 1 januari 2017 är delen Bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling obligatoriskt att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Film: Introduktion till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling (tid 4:44)

Få en introduktion till bedömningsstödet i läs- och skrivutveckling. I den här filmen träffar du en lärare som använt materialet med sina elever.

Film: Bedömning och progression (tid 8:47)

I den här filmen berättar lärare om hur sambedömning kan användas för att öka likvärdigheten i bedömning, hur olika bedömningssituationer kan gå till i grundsärskolan och hur bedömning är ett naturligt inslag i undervisning.

Gilla läsa skriva årskurs 1–6

""

I Gilla läsa skriva beskrivs vägar till läsande och skrivande. Materialet tar upp relevant forskning och ger exempel på läsande och skrivande som motsvarar kvaliteter på olika betygsnivåer. Hur ser språklig progression egentligen ut för elever i grundsärskolan? Hur får du som lärare eleverna att bli allt mer självständiga i sitt läsande och skrivande? Följ dina elevers utveckling genom observationer och få syn på vad som behöver utvecklas inom det aktuella kunskapsområdet.

Gilla läsa skriva (Bedömningsportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Materialets innehåll och upplägg

Materialet består av en lärarhandledning med observationspunkter och avstämningar, lärarmatriser och flera varianter av elevens observationsschema som läraren och eleven kan välja mellan.

Gilla Läsa Skriva ger exempel på hur du kan bedöma de delar i kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 som berör

 • läsa- avkodning,
 • läsa- förståelse av innehållet och resonemang om budskap och handling,
 • jämföra texter,
 • hämta information,
 • skriva berättande text,
 • skriva faktatext, samt
 • skriva för hand och på dator.

Beställ eller ladda ner Gilla Läsa Skriva

Gilla Läsa Skriva finns i tryckt och digitalt format. Vill du ha bedömningsstödet i ett tryckt häfte beställer du det med beställningsblanketten.

Beställ bedömningsstöd Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Gilla Läsa Skriva (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gilla Läsa Skriva finns i tryckt och digitalt format. Vill du ha bedömningsstödet i ett tryckt häfte beställer du det med beställningsblanketten.

Beställ bedömningsstöd Pdf, 114 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 114 kB)

Gilla Läsa Skriva (bedömningsportalen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på elevsvar är lösenordsskyddade

Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet ligger dock skyddade bakom lösenord av integritetsskäl.

Så får du inloggningsuppgifter

Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet ligger dock skyddade bakom lösenord av integritetsskäl.

Så får du inloggningsuppgifter

""

Gilla läsa skriva årskurs 7–9

Den 1 juli publicerade vi Gilla läsa skriva 7–9 som är ett helt nytt bedömningsstöd för dig som undervisar i svenska eller svenska som andraspråk på högstadiet. Bedömningsstödet bygger vidare på Gilla läsa skriva 1–6 och hjälper dig som lärare att göra bedömningar av dina elevers kunskapsutveckling. Bedömningsstödet är anpassat till de kommande ändringarna i grundsärskolans reviderade kursplaner. Du hittar stödet i Bedömningsportalen.

Svenska och svenska som andraspråk i grundsärskolan, årskurs 7–9 (Bedömningsportalen) Länk till annan webbplats.

Inloggningsuppgifter – information till dig som rektor
Du som är rektor behöver tilldela behörighet till lärare och även tilldela aktuella ämnen i grundsärskolan för behörighet till Gilla läsa skriva 7–9.

Så får du tillgång till skyddat material

Senast uppdaterad 26 mars 2021

Innehåll på denna sida

  Gemensam europeisk referensram för språk

  Gemensam europeisk referensram för språk, Gers, används för att bedöma språkfärdighet i andra språk än en persons modersmål.

  Gemensam europeisk referensram för språk