Arbeta förebyggande inom vuxenutbildningen under covid-19 pandemin

För att minska risken för smittspridning är det fortsatt mycket viktigt att vuxenutbildningen följer de råd Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger. Här ger vi konkreta exempel på hur ni kan agera för att skapa en god arbetsmiljö för elever och personal.

""

Vuxenutbildning i verksamhetens lokaler

Från och med den 1 juni 2021 kan vuxenutbildningen bedrivas i verksamhetens lokaler, och från den 1 juli 2021 ska nationella prov anordnas som vanligt.

Det är viktigt att fortsätta arbeta förebyggande och vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning. Övergången från distansundervisning till undervisning på plats bör ske gradvis för att minska risken för smittspridning.

Om de nationella proven hösten 2021

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Koll på pandemins påverkan

Centrum för arbets- och miljömedicin har tagit fram en guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser. Guiden innehåller också branschspecifika råd för att undvika smitta i till exempel särskilt riskfyllda verksamheter.

Guide för riskbedömning av coronavirus på arbetsplatser, (Region Stockholms webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Ge tydlig information till personal och elever

När undervisningen bedrivs på plats:

 • Informera både elever och personal om de rutiner och riktlinjer som gäller i era lokaler. Det här kan behöva göras både genom skriftlig information i lokalerna och information i de digitala kanaler som vänder sig till elever och personal.
 • Skapa trygghet och förståelse för situationen genom att kontinuerligt informera eleverna om eventuella förändringar i rutiner och riktlinjer som gäller och hur länge dessa förändrade rutiner kommer att gälla i den egna verksamheten. Det är bättre att ta beslut om en preliminär tidsperiod och vid behov förlänga den än att inte ange någon tidsperiod alls.
 • Förklara och förtydliga för elever och personal vad det praktiskt innebär att hålla avstånd till varandra, till exempel genom att undvika kramar, handskakningar, pussar och så vidare.
 • Informera alla elever om att det inte är lämpligt att ta med barn till vuxenutbildningen.
 • Påminn både elever och personal om att stanna hemma vid minsta symptom.
Konkreta tips

Anpassa den fysiska miljön för att minska risken för smittspridning

Det är viktigt att anpassa lokaler och undvika att samla för många människor på samma plats. Här har vi samlat några exempel på hur utbildningsanordnare kan agera för att anpassa den fysiska miljön när utbildningen sker på plats.

 • Begränsa antalet personer som vistas i lokalerna samtidigt. Det finns exempel på anordnare som tar in halva undervisningsgrupper om det inte går att glesa ut möbleringen i lokalerna.
 • Se vid behov över möjligheten att använda andra lokaler som huvudmannen förfogar över som står tomma på grund av distansarbete i samband med pandemin.
 • Schemalägg på ett sätt som gör att så få elever som möjligt från olika undervisningsgrupper möter varandra i trånga utrymmen, till exempel i korridorer eller uppehållsrum. Det finns exempel på anordnare som låter olika elevgrupper börja dagen vid olika klockslag med 15 minuters mellanrum samt ha rast vid olika tidpunkter.
 • Öppna fönster och vädra, helst mellan varje lektion.
 • Slå på ventilationen två timmar innan ni använder lokalen. Ha ventilationen på hög styrka under lektioner och ha den på även efter lektionstid så att luften växlas ur i klassrum och arbetsrum.
 • Se till att möbleringen är gles och att det är möjligt att hålla avstånd till varandra om det är nödvändigt att samla flera elever för exempelvis en examination. Reservera mer tid än vanligt för identitetskontroll och insläpp av elever i salen. Det kan bli aktuellt att dubbelbemanna examinationer för att kunna hålla tillräcklig social distans.
 • Använd och anpassa vid behov Folkhälsomyndighetens informationsmaterial, både på svenska och på andra språk.
  Om covid-19 på olika språk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats
 • Använd och anpassa vid behov Folkhälsomyndighetens informationsmaterial på lättläst svenska, uppläst eller på teckenspråk.
  Lättläst information om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

God handhygien och städning

Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket ger råd och rekommendationer om vikten av att möjliggöra för god handhygien, ventilation och vädring samt att lokalerna städas regelbundet.

Information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Förebygg smittspridning i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Se även ytterligare information från Folkhälsomyndigheten

Informationsinsats: Allt är inte som vanligt (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Konkreta tips

Skapa fungerande rutiner för personalmöten

 • Rektor och personal behöver tillsammans skapa fungerande rutiner för gemensamma möten som är i enlighet med de allmänna råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.
 • Anordna om möjligt möten digitalt. Se också över vilka möten som är absolut nödvändiga.
 • Möjliggör för verksamhetens personal att fortsatt utföra de arbetsuppgifter som går hemifrån.
Konkreta tips

Följ upp det förebyggande arbetet


Situationen under pandemin kan förändras snabbt och därför är det viktigt att kontinuerligt följa upp insatserna för att kunna justera dem. Uppföljningen kan också ge svar på om insatserna har gett önskad effekt eller inte.

Följ upp det förebyggande arbetet genom följande:

 • sammanställ vilka risker ni har haft och vad ni har gjort för att minska dem
 • se till att både ledning, personal och elever är delaktiga i en sådan sammanställning
 • utvärdera vad som har fungerat och vad som inte har gjort det
 • justera insatserna mot målen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 08 september 2021