Nationella prov höstterminen 2021

Nationella prov ska genomföras som vanligt från och med 1 juli 2021 för samtliga skolformer där proven genomförs.

Under hösten 2021 är Folkhälsomyndighetens bedömning att närundervisning på plats i skolans lokaler är huvudprincipen för grundskola och gymnasium. Även vuxenutbildningen kan återgå till undervisning på plats.

Nationella prov ska genomföras enligt lärarinformationen och hanteringsinstruktioner för proven. Nationella prov får inte genomföras på distans.

Det är fortsatt mycket viktigt med det förebyggande arbetet mot smittspridning i samband med provens genomförande.

De betygsstödjande bedömningsstöd som togs fram för användning under vårterminen 2021 får endast användas utifrån vad som anges som provets sekretesstid på häftenas framsidor.

Läs mer om nationella prov i olika skolformer:

Nationella prov i grundskolan Länk till annan webbplats.

Nationella prov i sameskolan Länk till annan webbplats.

Nationella prov i specialskolan Länk till annan webbplats.

Nationella prov i gymnasieskolan Länk till annan webbplats.

Nationella prov i komvux gymnasial Länk till annan webbplats.

Nationella prov i komvux svenska för invandrare (sfi) Länk till annan webbplats.

Vanliga frågor om höstens nationella prov

Vad gäller för nationella provens genomförande inom vuxenutbildningen hösten 2021?

De nationella proven inom komvux i sfi och komvux på gymnasial nivå ska, precis som proven för övriga skolformer, genomföras som vanligt — förutsatt att ett provgenomförande inte strider mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för att undvika smittspridning av covid-19.

Får proven genomföras på distans eller överföras i digitalt format?

Nej, eftersom nationella proven inte är konstruerade för att genomföras på distans får de inte heller genomföras på distans. Ett nationellt prov får inte heller överföras till digitalt format.

(Se 7 och 18 §§ Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov) Länk till annan webbplats.

Vem beslutar om det är möjligt att genomföra nationella prov?

Det är rektorn tillsammans med sin huvudman och med stöd av smittskyddsläkare som måste bedöma om och hur det är möjligt att utifrån de lokala förutsättningarna genomföra ett nationellt prov. Skolan kan vara tvungen att göra vissa anpassningar avseende exempelvis gruppstorlek och inomhusmiljön för att möjliggöra ett säkert provgenomförande för både elever och personal.

Inom vuxenutbildningen måste inte de nationella proven genomföras på en specifik dag. Därför går det att vara något mer flexibel kring när i tid provet genomförs.

Är det möjligt att besluta om att enskilda elever inte behöver delta?

Ja, om rektorn bedömer att det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev inte behöver delta i ett nationellt prov eller i någon eller några delar av ett sådant prov. Eleven behöver då inte genomföra provet.

Vem kan besluta om att ställa in de nationella proven helt?

Skolverket kan besluta om att ställa in ett nationellt prov. Våren 2021 beslutade Skolverket att ställa in de nationella prov i årskurs 6, och vidare uppåt, som skulle ha genomförts under perioden 1 januari till 30 juni 2021.

Skolverket har inte för avsikt att ställa in de nationella prov som ska genomföras under hösten 2021, men beroende på utvecklingen av smittspridningen i samhället kan den hållningen komma att ändras. Vi kommer i sådana fall informera om detta och meddela särskilda föreskrifter om att ställa in de nationella proven.

Vanliga frågor om bedömningsstöd

Skolverkets nya e-tjänst för bedömningsstöd är under utveckling. Här hittar du bedömningsstöd i form av öppet material. Även låst material kommer efter hand flytta till e-tjänsten, men finns tills vidare kvar i Bedömningsportalen.

De bedömningsstöd i stället för nationella prov som var tillgängliga under våren 2021 fanns tidigare i e-tjänsten för bedömningsstöd, men är nu avpublicerade. Har du sparat bedömningsstöd i stället för nationella prov sedan tidigare får du i fortsättningen endast använda dem utifrån vad som anges som provets sekretesstid på häftenas framsidor.

E-tjänst för bedömningsstöd Länk till annan webbplats.

Bedömningsportalen Länk till annan webbplats.

Varför går det inte att logga in i e-tjänsten för bedömningsstöd?

Det finns endast öppet material att tillgå vilket innebär att det inte behövs inloggning.

Vad händer med mitt konto i e-tjänsten för bedömningsstöd?

Uppgifter kommer att gallras och nytt konto behöver skapas igen när det åter igen går att logga in i e-tjänsten som fortfarande är under utveckling.

Vad händer om ett bedömningsstöd både har öppet och skyddat material?

Då finns stödet endast i Bedömningsportalen. Skyddat material kommer efter hand att flyttas över till e-tjänsten som är under fortsatt utveckling och då kommer också inloggning att bli aktuellt.

Jag hittar inte längre bedömningsstöden från våren 2021 i e-tjänsten för bedömningsstöd, finns de kvar där?

Nej, samtliga bedömningsstöd i stället för nationella prov som var tillgängliga under våren 2021 är avpublicerade.

Varför finns inte alla bedömningsstöd i e-tjänsten?

E-tjänsten är under utveckling och kommer på sikt att ersätta Bedömningsportalen. Till en början kommer det endast att finnas öppet material i e-tjänsten. Allt material finns i Bedömningsportalen.

Senast uppdaterad 24 september 2021

Innehåll på denna sida