Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Under coronapandemin finns under vissa förutsättningar möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning utifrån en tillfällig förordning. Här kan du läsa om reglerna kring detta.

Fjärrundervisning och distansundervisning

Undervisning i skolans lokaler är huvudregeln

Folkhälsomyndigheten bedömer att undervisning på plats i skolan är huvudregel i alla skolformer för barn och unga från och med höstterminen 2021.

Undervisning i skolans lokaler huvudregel i höst

Vilka elever kan få fjärr- eller distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Vad innebär fjärr- och distansundervisning utifrån den tillfälliga förordningen?

Sådan fjärr- och distansundervisning som kan bedrivas utifrån den tillfälliga förordningen formuleras på ett annat sätt än de ordinarie definitionerna av fjärr- respektive distansundervisning i skollagen.

Fjärrundervisning definieras i skollagen som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid”. Enligt skollagen ska elever som deltar i fjärrundervisning göra det i lokaler som skolenheten disponerar. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det finnas en handledare närvarande där eleverna befinner sig. Även i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska en handledare vara närvarande, men i dessa skolformer är det inte alltid nödvändigt att handledaren befinner sig i samma lokal som eleverna under hela lektionen.

Distansundervisning definieras i skollagen som ”interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid”. Vid distansundervisning finns det enligt skollagen inget krav på att det ska finnas en handledare eller lärare fysiskt närvarande när undervisningen bedrivs. Men distansläraren ska ha regelbunden direktkontakt med eleverna.

I den tillfälliga förordningen används inte något av begreppen fjärrundervisning eller distansundervisning. Däremot får en huvudman, enligt förordningen, under vissa förutsättningar besluta att elever ska ges ”undervisning där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid, utöver vad som är föreskrivet i skollagen, skolförordningen och gymnasieförordningen”. I förordningsmotiven till bestämmelsen skriver man att det som avses i första hand är fjärr- eller distansundervisning i skollagens mening. Den fjärr- eller distansundervisning som får bedrivas med stöd av den tillfälliga förordningen är dock inte begränsad till sådan undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik.

Källor: 1 kapitlet 3 §, 21 kapitlet 12-13 §§, 22 kapitlet 11 § skollagen och 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (2020:1), sidan 6 och (2021:4), sidan 2-3.

I vilka situationer kan en huvudman för en skola som är öppen besluta om fjärr- eller distansundervisning?

Fjärr- eller distansundervisning när en skola är eller har varit helt eller delvis stängd

Ordinarie regler om fjärrundervisning

Ordinarie regler om distansundervisning

Vad innebär de nya bestämmelserna i skollagen om fjärr- och distansundervisning?

De nya bestämmelserna om fjärr- och distansundervisning som trädde i kraft den 1 augusti 2020, och som ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjats från och med den 1 juli 2021, är en del av den ordinarie skollagstiftningen. Dessa bestämmelser är alltså inte en del av den tillfälliga förordning som under vissa förutsättningar möjliggör fjärr- eller distansundervisning kopplat till coronapandemin och covid-19.

Ordinarie regler om fjärrundervisning

Ordinarie regler om distansundervisning

Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Var kan man läsa mer om skillnaden mellan de olika regelverken för fjärr- och distansundervisning?

Se svaret under Frågor och svar om förskola, skola och vuxenutbildning under coronapandemin

Kan lovskola bedrivas som fjärr- eller distansundervisning under coronapandemin?

Se svaret under Lovskola

Viktigt att värna rektorers och lärares arbetsmiljö

Huvudmannen är ytterst ansvarig för utbildningen

Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen följer lagar, regler och rekommendationer från myndigheter, exempelvis rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Rektorn leder det pedagogiska arbetet och beslutar om skolans inre organisation, men det yttersta ansvaret för att exempelvis organisera formerna för delvis fjärr- eller distansundervisning om det blir aktuellt ligger hos huvudmannen.

Viktigt att undvika att lärare dubbelarbetar

Om det blir aktuellt att erbjuda fjärr- eller distansundervisning för vissa elever behöver huvudmannen organisera detta på ett sätt som inte medför dubbelarbete för lärare.

Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges undervisning på distans medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som behöver lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

Källor: 2 kapitlet 8 och 9-10 §§ skollagen samt regeringens förordningsmotiv
(Fm 2020:6), sidan 2.

Mer information på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsmiljöansvar i skolan (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Coronaviruset och arbetsmiljön (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Även utbildning på distans ska vara avgiftsfri

Hur kan huvudmannen tänka kring eventuell distansundervisning om en elev inte har tillgång till internet hemma?

Se svaret under Avgifter

Närvaro- och frånvarorapportering på distans

Hur ska skolor göra med närvaro- och frånvarorapportering om de bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Frånvaro i skolan

Digital undervisning och dataskyddsförordningen, GDPR

Vad behöver en huvudman som erbjuder digital undervisning tänka på när det gäller personuppgiftsbehandling och dataskyddsförordningen, GDPR?

På Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats finns information om dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, och exempel på frågor som huvudmannen i egenskap av personuppgiftsansvarig behöver ta ställning till om undervisning bedrivs digitalt.

Digital undervisning och dataskyddsförordningen, GDPR (Integritetsskyddsmyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Undervisning i praktiska moment

Vilka praktiska moment i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler om skolan är delvis stängd?

Se svaret under Regler för förskolor och skolor under coronapandemin

Utvecklingssamtal på distans

Om en skola har utvecklingssamtal på distans, hur ska samtalen då genomföras?

Se svaret under Utvecklingssamtal

Extra anpassningar och särskilt stöd

Hur ska skolan förhålla sig till extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram vid fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Kränkande behandling och diskriminering

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering om skolan bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Skolors skyldighet att göra orosanmälan gäller även vid fjärr- eller distansundervisning

Personal i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller riskerar att fara illa. Anställda som i sitt arbete får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är skyldiga enligt lag att genast anmäla detta till socialnämnden. Det gäller även om undervisning bedrivs som fjärr- eller distansundervisning. Med barn avses här alla barn och elever under 18 år. Skyldigheten att anmäla gäller oavsett om verksamheten är offentlig eller fristående.

Både huvudmannen och anställda i verksamheten är också skyldiga att, på socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.

Källor: 29 kapitlet 13 § skollagen och 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.

Stöd i arbetet

Skolans ansvar för barn som far illa

Elever som har det svårt hemma

Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek

Vad gäller kring elevernas tillgång till elevhälsa om skolan är delvis stängd och till exempel bara har verksamhet för vissa årskurser?

Se svaret under Elevhälsa

Ska elevhälsan arbeta på plats i skolans lokaler eller digitalt om skolan är delvis stängd och bedriver fjärr- eller distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller kring elevernas tillgång till studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek om skolan är delvis stängd och till exempel bara har verksamhet för vissa årskurser?

Att en skola är delvis stängd kan innebära att en del av verksamheten inte alls bedrivs. Det kan till exempel vara så att eleverna inte får någon utbildning alls i en eller flera årskurser, exempelvis om de anses vara för unga för att kunna tillgodogöra sig fjärr- eller distansundervisning. Samtidigt kan elever i andra årskurser få fjärr- eller distansundervisning om de bedöms kunna tillgodogöra sig sådan undervisning.

För de årskurser där det bedrivs utbildning, till exempel i form av fjärr- eller distansundervisning, är huvudmannen skyldig att erbjuda studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek. Studie- och yrkesvägledning kan ofta erbjudas utan att eleverna är närvarande i lokalerna, exempelvis på distans via en dator eller annan digital enhet. Det finns dock inget hinder mot att elever som inte får sin undervisning i skollokalerna tar del av andra delar av utbildningen i skolans lokaler, under förutsättning att det bara är en mindre andel av eleverna närvarande samtidigt.

Källa: regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4), sidan 4-5.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 06 oktober 2021

Innehåll på denna sida