Ändringar i läroplanerna om sexualitet, samtycke och relationer

Kunskapsområdet sex och samlevnad byter namn och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022.

Tre kvinnliga elever och en lärare diskuterar

Det här innebär ändringarna

Förutom att kunskapsområdet byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer är områdets bredd tydligare framskrivet i läroplanerna.

Området ska

 • främja elevernas hälsa och välbefinnande
 • stärka förmågan att göra medvetna och självständiga val
 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter
 • förmedla betydelsen av samtycke
 • omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck
 • utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet.

Samtliga läroplaner, med undantag från vuxenutbildningens, anger att rektorn har ansvar för att sexualitet, samtycke och relationer och kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen.

I läroplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer står det att eleverna ska få kännedom om hur de kan få hjälp om de känner sig otrygga i eller utanför skolan. Det står också att alla som arbetar i skolan ska utgå från ett normmedvetet förhållningssätt, vilket det även gör i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans läroplaner.

I vuxenutbildningens läroplan har det tillkommit ett stycke om sexualitet, relationer och hälsa som betonar att utbildningen ska

 • bidra till förståelse för egna och andras rättigheter och skyldigheter
 • förmedla betydelsen av samtycke och respekt
 • granska maktstrukturer kopp­lade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Vad var målet med revideringen?

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att förtydliga läroplanerna. Syftet var att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Så arbetades de nya skrivningarna fram

Vi hämtade in kunskaper och synpunkter från bland annat myndigheter, lärosäten, intresseorganisationer och elevorganisationer via samråd.

Förslagen till ändringar i läroplanerna med tillhörande konsekvensbeskrivning skickades ut på remiss till myndigheter, organisationer och andra intressenter innan regeringen fattade beslut om de slutgiltiga ändringarna.

Vi ger stöd i implementeringen

Vi stöttar lärare och rektorer att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kommer att uppdatera myndighetens information och stöd på webben. Vi uppdaterar också våra webbutbildningar om sexualitet, samtycke och relationer. Även stödet till skolorna i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck anpassas enligt ändringarna i läroplanerna.

Kontakt

Har du frågor om de ändrade läroplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Ring 08-527 332 00 eller mejla till upplysningstjansten@skolverket.se

Senast uppdaterad 11 maj 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Den nya benämningen Sexualitet, samtycke och relationer beskriver på ett tydligare sätt den allsidiga och holistiska sex- och samlevnadsundervisning som är tydligt framskriven i kurs- och ämnesplanerna. Begreppet sexualitet omfattar fler aspekter än begreppet sex, till exempel sexuell identitet. Samtycke tydliggör att det är viktigt med ömsesidighet och frivillighet. Relationer ersätter samlevnad och inbegriper även förhållanden som inte är långsiktiga. Begreppet relationer används oftare idag än samlevnad.

  Undervisningsinnehållet påverkas olika i olika ämnen och i olika skolformer. Det kan innebära att en del lärare kan behöva kompetensutveckling. Utöver den ämnesspecifika kompetensutvecklingen kan lärare även behöva utveckla sin undervisning genom att ge eleverna ett reellt inflytande i undervisningens planering, genomförande och utvärdering. Eleverna behöver också i större utsträckning ges möjlighet att tillsammans med lärarna reflektera kring en rad olika normer som rör sexualitet, samtycke och relationer.

  Rektorn för de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ansvarar för att kunskapsområdet Sexualitet, samtycke och relationer samt kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck behandlas återkommande i utbildningen. I läroplanen för vuxenutbildningen finns inte denna skrivning med eftersom utbildningens form skiljer sig från andra skolformer men däremot står det att eleverna ska få möjlighet att diskutera frågor som rör sexualitet, samtycke, relationer och hälsa.

  Området Sexualitet, samtycke och relationer ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska finnas tydliga mål för undervisningen, uppföljning och utvärdering av dessa mål och utvecklingsarbete utifrån resultatet. Arbetet med sexualitet, samtycke och relationer behöver också kopplas ihop med skolans värdegrundsarbete och personalen i skolan behöver ta sig an arbetet tillsammans.

  Rektorerna behöver regelbundet följa upp att lärarna har kompentens för att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer och erbjuda relevant kompetensutveckling till dem som behöver det.

  Kunskapsområdet är ämnesintegrerat på samma sätt som tidigare. Det betyder att några ämnen så som biologi, naturkunskap, samhällskunskap och religionskunskap har ett särskilt ansvar men att kunskapsområdet ingår i flera ämnen. Varje skola behöver se till att kunskapsområdet behandlas återkommande men hur det organiseras kan variera mellan olika skolor.

  Vi uppdaterar befintligt stöd till skolpersonal och ser över behov av eventuellt nytt material som till exempel kan stödja lärarna i utvecklingen av deras undervisning. Vi tar inte fram undervisningsmaterial som lärarna ska använda med eleverna. Vi samlar vårt stöd på skolverket.se och informerar om det i nyhetsbrev och i sociala medier.

  Det är rektors ansvar att se till att lärare och annan personal får kompetensutveckling. Vi erbjuder en introduktion till kunskapsområdet och webbutbildningar till lärarna på skolverket.se. Webbutbildningarna ska uppdateras i enlighet med den nya beslutade skrivningarna.

  Det finns ett material om hedersrelaterat våld och förtryck på skolverket.se som ska revideras enligt ändringarna. Skolverket har dessutom nyligen fått ett regeringsuppdrag om att stärka det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck genom kunskapshöjande insatser och stöd för olika personalgrupper inom skolan och förskolan. Uppdraget ska särskilt beakta elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag och omfatta ökad upptäckt av utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning.

  Det stämmer att det finns detaljer i förslaget som regeringen har justerat. Som helhet är det ändå stora likheter mellan vårt förslag och den version som regeringen har beslutat om. Vi är positiva till att utbildningen i sexualitet, samtycke och relationer förstärks och att kunskapsområdet ska behandlas återkommande under elevernas skoltid. Nu hoppas vi att lärarna får goda förutsättningar för kompetensutveckling. Vi ser allvarligt på hedersrelaterat våld och förtryck och välkomnar en kompetenshöjning så att alla elever får kunskap om sina rättigheter.