Likabehandling

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla människors lika värde är ett fundament i de mänskliga rättigheterna och ska främjas i förskolan och skolan.

Alla barn och elever ska behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter och möjligheter. Men likabehandling innebär inte att alla barn och elever ska behandlas lika. Eftersom vi alla är olika ska alla behandlas utifrån sina förutsättningar. Exempelvis behöver vissa barn stöd i vissa ämnen, andra kan behöva tekniska hjälpmedel.

En del av värdegrundsarbetet

Arbetet för likabehandling är en del av skolans värdegrundsarbete som handlar om att aktivt främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Till synes neutrala regler kan innebära hinder för vissa elever och därmed inte ge alla samma rättigheter och möjligheter. Det kan till exempel handla om regler som slår olika mot flickor och pojkar.

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges det stöd och den stimulans de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Främjande

Ett tillitsfullt klimat och förtroendefulla relationer mellan personalen och barn/elever ska främjas i förskola och skola. Aktiviteter som främjar relationer kan leda till en känsla av gemenskap som stärker känslan av tillhörighet till förskolan och skolan. Det är betydelsefullt för både barnen och eleverna och de som arbetar i skolan och det påverkar barns och elevers kunskapsutveckling.

Elever ska göras delaktiga i aktiviteter för att främja en god atmosfär på skolan. Med stöd av personalen kan de få ansvar för, t ex elevcafé och aktiviteter för klassen. Att känna gemenskap i arbetet och bli bekräftad genom att tilldelas ansvarsfulla uppgifter stärker sammanhållningen och kompisandan på ett sätt som bidrar till förbättring av skolans miljö.

Det främjande arbetet är en del av det som ska dokumenteras i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan. Se även Likabehandlingsarbete

 

Senast granskad: 2014-01-29
Innehållsansvar: Kvalitetsutvecklingsenheten