Statsbidrag för Lärarlönelyftet

Detta bidrag är till för att huvudmän ska kunna höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. Syftet med bidraget är att höja läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i skolan.

Två lärare Viktiga datum vt16 och ht17 Datumen gäller bidragsåret ht16/vt17

Är du lärare, förskollärare eller fritidspedagog?

Här finns information för dig om lärarlönelyftet

Beslut om tilldelning av medel i Lärarlönelyftet ht 2016

Nu har Skolverket granskat rekvisitionerna, alltså den summa pengar som kommuner och övriga huvudmän tidigare begärt för att höja lärarnas löner inom ramen för regeringens satsning på Lärarlönelyftet. Nästan alla rekvisitioner har godkänts. Det förekommer dock att vissa lärare har avslagits. En vanlig anledning är att läraren saknar lärarlegitimation eller inte har den utbildning som krävs för att läraren ska kunna omfattas av något av de undantag från legitimationskravet som finns i regeringens förordning.

Utbetalning av bidraget kommer att ske under andra halvan av december och senast under vecka 52.

Beslutat belopp för rekvisitioner, Lärarlönelyftet ht 2016. Kommunala huvudmän.   (300 kB)
Beslutat belopp för rekvisitioner, Lärarlönelyftet ht 2016 . Enskilda och övriga huvudmän. (455 kB)


Rekvisitioner höstterminen 2016

Här finns de rekvisitioner som inkom till Skolverket för Lärarlönelyftet höstterminen 2016.  Kommuner och fristående skolor begärde ut medel för nästan 1,4 miljarder kronor från Skolverket för att höja lärarlönerna. Totalt har 286 kommuner och 665 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar för Lärarlönelyftet.

Inskickade rekvisitioner för Lärarlönelyftet ht 2016, Kommunala huvudmän

Inskickade rekvisitioner för Lärarlönelyftet ht 2016, Enskilda och övriga huvudmän

Läs pressmeddelandet: Lärarlöner kan höjas med 1,4 miljarder

Vad är Lärarlönelyftet?

Lärarlönelyftet är en statlig satsning för att skolhuvudmän ska kunna ge en löneökning till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Medlen för Lärarlönelyftet är totalt cirka 3 miljarder kronor årligen, vilket räcker till löneökning för ungefär 60 000 lärare i Sverige.

Att reflektera över inför Lärarlönelyftet (rev. 160622) (97 kB)

Vem har rätt till bidrag?

Bidraget för Lärarlönelyftet kan betalas ut till huvudmän för:

 • Förskoleklass
 • Grundskola
 • Grundsärskola
 • Specialskola
 • Sameskola
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att ge en löneökning till lärare, förskollärare och fritidspedagoger som är särskilt kvalificerade för den undervisning som de bedriver. Den anställdes arbetsuppgifter ska till största del bestå av undervisning, uppgifter som hör till undervisning eller andra uppgifter av pedagogisk natur. Den genomsnittliga löneökningen för alla lärare som ingår i satsningen hos en huvudman ska vara mellan 2 500 kr och 3 500 kr per månad, och ges utöver den ordinarie lönerevisionen. Ni kan välja att differentiera löneökningarna mer mellan olika lärare. Ni kan till exempel ge en lärare 1 000 kr i löneökning och en annan 5 000 kr. Ni kan också välja att ge lika stor löneökning till alla lärare som ingår i satsningen.

Vilka omfattas av bidraget?

De som får ta del av bidraget ska vara

 • legitimerade lärare som arbetar i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer, samt fritidshem,
 • legitimerade förskollärare som arbetar i förskola eller förskoleklass, eller
 • fritidspedagoger eller motsvarande, med relevant högskoleutbildning, som arbetar i någon av de skolformer som omfattas av reformen.

Med legitimerad lärare jämställs också vissa lärare som anges i skollagens andra kapitel, till exempel icke legitimerade tillsvidareanställda yrkeslärare och modersmålslärare i de aktuella skolformerna. Läs mer i förordningen (2016:100).

Lärarlönelyftet omfattar inte nyanställning av personalkategorierna ovan. Det innebär att en löneökning tidigast kan avtalas efter att den första månadslönen betalats ut.

Förtydligande om fritidspedagoger

 • Fritidspedagoger som arbetar i fritidshem kan få ta del av lärarlönelyftet från och med den 1 juli 2016.
 • Fritidspedagoger som arbetar i andra skolformer än fritidshem få ta del av lärarlönelyftet tidigast från och med den 1 augusti 2016. Det beror på att regeringen har gjort en ändring i förordningen som styr Lärarlönelyftet. Ändringen trädde ikraft den 1 augusti 2016.

En viss del får gå till förskolan och fritidshem

Ni ska använda minst 90 procent av bidraget till lärare, förskollärare och fritidspedagoger i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skolformer. Maximalt 10 procent får ni använda till löneökning för personal i förskolan och fritidshemmet.

Kriterier för att komma ifråga för Lärarlönelyftet

 • Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur
 • Läraren ska vara särskilt kvalificerad för den undervisning som bedrivs

Läraren ska ha utvecklat undervisningen

Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan. Detta ska ha skett genom att hon eller han har

 • tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,
 • med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt,
 • tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller
 • tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Det är tillräckligt att läraren, förskolläraren eller fritidspedagogen uppfyller ett av de fyra ovanstående kraven.

Handläggningstid för lärarlegitimation

Just nu får vi många frågor om det går att skynda på handläggningstiden för lärarlegitimationen för de lärare som berörs av lärarlönelyftet. Tyvärr har vi inte möjlighet till det. Handläggningstiden är cirka 4 månader för lärare som ansöker om lärarlegitimation.

Beslut fattas lokalt

Ni som huvudman bedömer vilka lärare, förskollärare och fritidspedagoger som uppfyller kriterierna och hur mycket de ska få i ökad lön. Lärarlönelyftet lämnar utrymme att lokalt besluta om hur och på vilka övriga grunder statsbidraget ska fördelas.

Hur mycket bidrag kan varje huvudman få?

Hur mycket bidrag varje berörd huvudman kan använda till löneökningar genom Lärarlönelyftet anges i de så kallade bidragsramarna. Bidragsramen bestäms av ert elevantal i förhållande till övriga huvudmäns elevantal, och beräknas utifrån det genomsnittliga antalet elever ni haft under de tre föregående åren. För att tilldelas en bidragsram måste ni ha haft elever under det år som föregår bidragsåret. Huvudmän med färre än 30 elever får 50 000 kronor. Rambeloppet är alltid avrundat så att det är jämnt delbart med 50 000 kronor.

Stora minskningar eller ökningar av elevantalet hos er eller hos andra huvudmän kan göra att ert totala bidragsbelopp ökar eller minskar mellan åren.

Begär ut bidraget varje termin

För att sedan få bidraget utbetalat måste ni varje termin begära ut pengarna genom att skicka in en rekvisition via Skolverkets Mina sidor. Rekvisitionerna ska skickas in mellan:

 • 15 september – 1 november för höstterminen
 • 1 april – 15 maj för vårterminen

Första tillfället att kunna begära ut pengar är hösten 2016. I rekvisitionen ska ni lämna uppgifter om alla anställda som ska ta del av Lärarlönelyftet. Ni kan ge löneökning tidigast från den 1 juli 2016. Bidraget betalas ut retroaktivt i slutet av december 2016.

Rekvirera via Skolverkets Mina sidor

Rekvisitionerna av bidraget för Lärarlönelyftet ska göras via Skolverkets Mina sidor. Mina sidor är ett digitalt system för att hantera Skolverksärenden, i första hand de som rör statsbidrag. För att använda Mina sidor allra första gången behöver varje huvudman gå igenom ett par steg för att skapa en säker inloggning. Till att börja med behöver ni utse ett ombud, om ni inte redan har gjort det. Gör detta redan nu.

Om ni ansökt om statsbidrag för karriärtjänster eller papperslösa barn via Mina sidor har ni redan ett ombud. Detta ombud kan då utse medarbetare som kan arbeta med rekvisitionen för bidraget för Lärarlönelyftet.

Bidragsramar för 2016/17

Nedan hittar ni bidragsramarna för 2016/17. Er bidragsram anges som ett totalbelopp. När ni beräknar hur mycket en löneökning för en lärare kostar per år, ska ni räkna med löneökningen per månad x 12 x 1,42 (för sociala avgifter).

Exempel: (3 000 kr x 12) x 1, 42 = 51 120 kr.

Använd gärna räknehjälpen nedan för att undersöka hur många anställda er bidragsram räcker till, beroende på storlek på löneökning.

Bidragsramar för kommuner 2016/17 (272 kB) Bidragsramar för enskilda 2016/17 (440 kB) Bidragsramar för övriga 2016/17 (189 kB) Räknehjälp för Lärarlönelyftet (28 kB)

Datum för bidragsåret ht17/ht18

Viktiga datum bidragsåret ht17/vt18

Kontakt

statsbidrag.lararlonelyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten