Extra statsbidrag för karriärtjänster i utanförskapsområden

Syftet med det extra statsbidraget för karriärtjänster är att huvudmännen ska kunna anställa fler förstelärare i skolor i utanförskapsområden. Avsikten är att stärka skolor med stora utmaningar genom att locka de skickligaste lärarna dit.

Bidragsåret ht16/vt17

2016: Ansök i februari, rekvirera senast 15 okt. 2017: Rekvirera senast 1 maj.

Bidragsåret ht17/vt18

AKTUELLT 

Ansökan för ht17/vt18 är öppen 1 februari - 1 mars i Mina sidor

För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

Bidragsramar ht17/vt18

Se bidragsramarna för läsåret 2017/18


Vem kan söka?

Det extra bidraget kan sökas av huvudmän som har skolenheter inom vissa geografiska områden som har definierats som utanförskapsområden.

Områdena är definierade i förordning (SFS 2014:145)

Områden som berörs:

 • Rinkeby och Tensta i Stockholm
 • Ronna och Hovsjö i Södertälje
 • Araby i Växjö
 • Gamlegården i Kristianstad,
 • Herrgården och Södra Sofielund i Malmö
 • Centrum-Öster i Landskrona
 • Hässleholmen i Borås
 • Kronogården i Trollhättan
 • Gårdsten, Hjällbo, Norra Biskopsgården och Bergsjön i Göteborg

Vad ska bidraget användas till?

Syftet med bidraget är att utöka antalet förstelärare och lektorer som arbetar i skolor i områden med stora behov. Det extra bidraget ska användas till att finansiera karriärtjänster i skolorna i de utvalda områdena.

Hur stort är bidraget? 

Bidragsramar ht17/vt18

Bidragsramarna anger vilken summa varje huvudman kan söka bidrag för. 

Bidragsramar läsåret 2017/18 (197 kB)

Bidraget ska gå till lärarens lön och sociala avgifter. Ersättningen är:

 • 85 000 kronor per bidragsår för en förstelärare
 • 170 000 kronor per bidragsår för en lektor

Om en lärare som utsetts till förstelärare eller lektor arbetar mindre än heltid så ska bidraget minskas i motsvarande grad.

Villkor för bidraget

Villkor för lärare som utses till förstelärare och lektorer gäller enligt förordning (2013:70).

Förstelärare och lektorer måste tillsättas genom ett öppet ansökningsförfarande så som det beskrivs i SKOLFS (2014:51).

För att komma ifråga för extra bidraget måste huvudmannen:

 • Ha ansökt om hela den ram för karriärtjänster som Skolverket fastställt enligt förordningen (2013:70).
 • Ansöka om hela den ram, som Skolverket fastställt enligt förordningen (2014:145) om extra bidrag till utanförskapsområden
 • Ha inrättat minst samma andel förstelärare, enligt den ram som fastställts av Skolverket enligt förordningen (2013:70), i de utvalda skolorna som antalet elever på de skolorna utgör av huvudmannens totala antal elever i grundskolor och förskoleklasser. Se exempel 1 och 2 nedan.

Exempel 1

En huvudman har totalt 2 000 elever. En grundskoleenhet ligger i ett av de definierade utanförskapsområdena. På den skolan går det 250 elever. Huvudmannen har en bidragsram för karriärtjänster enligt förordning (2013:70) på 40 förstelärare. Fem av dessa förstelärare arbetar på skolenheten i utanförskapsområdet. Huvudmannen uppfyller då kravet och kan tillsätta ytterligare förstelärare på skolenheten i utanförskapsområdet för det extra bidraget.

Andel elever 250/2000=0,125
Andel förstelärare 5/40 = 0,125

Exempel 2

En huvudman har totalt 1 000 elever. Två grundskoleenheter ligger i ett av de definierade utanförskapsområdena. På dessa skolor går det sammanlagt 100 elever. Huvudmannen har en bidragsram för karriärtjänster enligt förordning (2013:70) på 20 förstelärare. En av dessa förstelärare arbetar på skolenheten i utanförskapsområdet. Huvudmannen uppfyller INTE kravet och är därmed inte berättigad till det extra bidraget. Huvudmannen måste först ha minst två förstelärare på skolenheterna i utanförskapsområdet för att vara behörig att tillsätta tjänster med det extra bidraget.

Samma förutsättningar gäller för lärarnas löneökning som i bidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare.

Andel elever 100/1000= 0,1
Andel förstelärare 1/20= 0,05 - ska vara minst 2/20= 0,01


Beslut för bidragsåret ht16/vt17

Beslut om rekvisition hösten 2016 (186 kB) Beslut om antal tjänster per huvudman ht16/vt17 (203 kB) Bidragsramar för läsåret 2016/17 (256 kB)


Kontakt

karriartjanster@skolverket.se

Senast granskad: 2017-01-30
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten