Statsbidrag för utlandssvenska elevers skolgång

Kommuner, landsting och fristående skolor har under vissa förutsättningar rätt till ersättning för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Bidraget kan sökas två gånger årligen, senast 1 mars på våren och 1 oktober på hösten.

ansökan: senast 1 mars och 1 okt

Ansökan är öppen 15 februari - 1 mars i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 


En elev anses vara utlandssvensk när

1. Elevens båda vårdnadshavare vistas stadigvarande utomlands.

  • Det ska vara under en sammanhängande period på sex månader eller mer.
  • Vårdnadshavarna ska tillbringa sin dygnsvila utomlands. Tillfälliga avbrott i utlandsvistelsen saknar betydelse för bedömningen.

2. Minst en av vårdnadshavarna är svensk medborgare.

Vem kan söka?

Huvudmän som kan söka bidrag är:

  • kommuner
  • landsting
  • fristående skolor

Huvudmannen har ansvaret att bedöma om eleven är utlandssvensk enligt gällande bestämmelser. Bedömningen görs när eleven börjar sin utbildning, antingen i årskurs 7-9 eller i gymnasiet. Den bedömningen gäller hela skolgången. När en elev börjar gymnasiet ska en ny bedömning ske. Detta gäller även de elever som bedömts som utlandssvenska under tiden i grundskolan.

Ansök två gånger per år

Från och med 2017 ska bidraget sökas två gånger årligen, senast 1 mars på våren och senast 1 oktober på hösten. Bidrag för vårterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 februari. Bidrag för höstterminen lämnas för en elev som är i utbildningen den 15 september.

Om sistadatumet infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, förlängs tiden till den närmaste vardagen. 


Nov 2016 | Beslut och utbetalning

Skolverket har fattat beslut om ansökan ht 2016 och berörda huvudmän har blivit kontaktade.


Kontakt

statsbidrag.utlandssvenska@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-22
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten