Läsåret 2017/18

Ansökningsperioden för läsåret 2017/18 pågår mellan den 21 november och den 21 december 2016.

Viktiga datum

Rekvirera handledarbidrag - senast 3 mars

De huvudmän som fått sina ansökningar beviljade för läsåret 2017/18 ska rekvirera statsbidraget för handledare senast 3 mars. Vi har skickat e-post till de som stod angivna som kontaktpersoner i ansökan, där finns en länk för att rekvirera bidraget via ett digitalt formulär.

Om ni inte fått e-post med en länk för att göra rekvisitionen, vänligen kontakta Skolverket via statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se 

Instruktioner om rekvisition av handledarbidraget 2017/18 (279 kB)

Beslut om ansökan 2017/18

Skolverket har fattat beslut om ansökan. Här är listan på huvudmännen som beviljats möjlighet att rekvirera för handledarebidrag och lärarbidrag. 

Lista över huvudmän som beviljats möjlighet att rekvirera bidrag (106 kB)

Lista över huvudmän som beviljats möjlighet att rekvirera bidrag för samarbete med annan huvudman (56 kB)

Kontaktpersonen som angavs i ansökan kommer få information om att beslut är fattat via mejl och vi skickar ut beslutsmeddelande till huvudmannen via post. Senast den 3 februari 2017 kommer vi att skicka ett mejl om rekvisitionen av handledarbidraget till kontaktpersonen. Lärarbidraget ska rekvireras i juni - september. 


Statsbidraget är indelat i två delar

 1. Handledarbidrag för nedsättning i tid
 2. Lärarbidrag för varje deltagande lärare

Bidragen regleras i förordning (2015:938) om statsbidrag för fortbildning i specialpedagogik (nedan kallad förordningen).

Huvudmannen ansvarar för att ansöka, rekvirera och redovisa statsbidraget

Huvudmannen ansvarar för att ansöka, rekvirera och redovisa statsbidraget. I ansökan ska huvudmannen ange hur många lärare på respektive skolenhet som ska delta under läsåret 2017/18. Skolverket beräknar antalet handledare utifrån hur många lärare och förskollärare som huvudmannen anger i ansökan. Om huvudmannen planerar att samarbeta med en eller flera andra huvudmän ska även detta anges i ansökan. Varje huvudman skickar in en egen ansökan där samarbetet framgår.

Beräkning av antalet handledare

För att beräkna hur många handledare ni sedan kommer att kunna rekvirera bidrag för, används ett genomsnitt av intervallet på 10 procent, det vill säga talet 8. I ansökan divideras antalet deltagande lärare med 8 och avrundas till närmaste heltal. Ni kommer sedan få ett antal handledare som ni kan rekvirera medel för. Antalet handledare ni kan rekvirera för kommer att framgå i beslutet.

Exempel

En huvudman som ansöker om deltagande för 30 lärare har möjlighet att rekvirera medel för 4 handledare på 10 procent eller 2 handledare på 20 procent. En huvudman kan också välja att rekvirera medel för 2 handledare på 10 procent och 1 handledare på 20 procent. Dessa val görs i rekvisitionen för handledarbidraget.

Samarbete mellan huvudmän

Två eller flera huvudmän kan välja att samarbeta med varandra. Det innebär att det totala antalet lärare som Skolverket beräknar antalet handledare på beräknas på det totala antalet lärare inom samarbetet. Samarbetet beslutar sedan vem eller vilka huvudmän som rekvirerar bidrag för handledare. Varje huvudman skickar in en egen ansökan och rekvirerar bidrag för varje deltagande lärare.

Samarbete kan vara bra för huvudmän som har för få legitimerade lärare för att delta. Det ska minst vara 6 legitimerade lärare per handledare. Läs mer nedan.

Krav på lärarlegitimation för deltagande lärare och handledare  

Enligt förordningen ska de deltagande lärarna och handledarna ha en lärarlegitimation. Som huvudman behöver ni försäkra er om att de lärare som ni planerar att ansöka och rekvirera bidrag för är legitimerade. Gör detta i så stor utsträckning som ni kan innan ni ansöker om bidraget.

Ni kan kontrollera att lärare har en lärarlegitimation genom att skicka en lista med de personnummer som ni behöver kontrollera till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnummer ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. Skolverket kommer då att skicka tillbaka information om vilka personer som inte är legitimerade. Vi kommer att svara så snabbt som möjligt, men det kan ta 1-4 arbetsdagar att få svar beroende på hur stor efterfrågan är för tillfället

Om det i rekvisitionen för handledar- eller lärarbidraget framkommer att en lärare inte är legitimerad påverkar det statsbidragets fördelning.

Urval av ansökningar

Om Skolverket får fler ansökningar än bidraget räcker till görs ett urval. Vid fördelningen kommer det att finnas en särskild pott för huvudmän som ansöker om deltagande lärare som huvudsakligen undervisar i årskurs 7-9. Resterande belopp kommer att fördelas genom att förutse andelen elever hos huvudmanen som inte kommer att bli behöriga till gymnasieskolan genom olika bakgrundsfaktorer. De som har hög andel elever som inte väntas bli behöriga till gymnasieskolan prioriteras. Huvudmän för utbildning vid särskilda ungdomshem garanteras deltagande.

De som deltar i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola och kommuner som ingår i Riktade insatser för nyanlända elevers skolgång kommer att tillhöra en särskild urvalsgrupp och kommer att prioriteras. Om det blir urval så kan endast skolenheter som fanns den 15 oktober 2015 beviljas deltagande. Det beror på att delar av urvalet baseras på uppgifter som samlades in vid denna tidpunkt.

Skolverket fördelar bidrag och fattar beslut i början av februari

Efter handläggning och eventuellt urvalsförfarande beslutar Skolverket om hur många lärare och handledare som ni kan rekvirera bidrag för. Information om att beslut är fattat skickas via e-post till den kontaktperson som huvudmannen angett i ansökan. Beslutsmeddelande skickas till huvudmannen via post.

Rekvisition för handledare i mars och rekvisition för lärare i september

Huvudmannen ska skicka in en rekvisition med uppgifter om de handledare som huvudmannen utsett senast den 3 mars. Den 6 september ska huvudmannen skicka in en rekvisition med uppgifter om deltagande lärare.

Huvudmannen redovisar hur statsbidraget använts senast 5 september 2018

Varje huvudman ska redovisa hur statsbidraget använts. Skolverket kan helt eller delvis återkräva bidrag som inte har använts i enlighet med förordningen. Senast den 5 september 2018 ska ni skicka in en redovisning av hur stats­bidraget inom insatsen har använts under läsåret 2017/18. Information om redovisningen kommer att publiceras på den här sidan senast i början av augusti 2018.

Handledarbidrag för nedsättning i tid

Bidrag lämnas till huvudmannen för att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Skolverket lämnar statsbidrag för handledare som ersättning för lön. Förordningen anger villkoren för bidraget. Utgångspunkten när Skolverket fördelar statsbidrag är att en handledare på 10 procent handleder 6 till 10 lärare och en handledare på 20 procent handleder 12 till 20 lärare.

Villkor för handledaren

I förordningen framgår att huvudmannen ska utse handledare som är legitimerade lärare och att en sådan lärare ska ha

 • speciallärar- eller specialpedagogexamen och
 • minst ett års erfarenhet av tjänstgöring som speciallärare eller specialpedagog.

Om det finns särskilda skäl, får huvudmannen utse en annan legitimerad lärare som bedöms lämplig för uppgiften. Det är huvudmannen som avgör om en handledare som inte har en speciallärar- eller specialpedagogexamen och/eller minst ett års erfarenhet anses lämplig för uppgiften. Handledaren ska vara anställd hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid.

Bidragets storlek

Skolverket lämnar statsbidrag för en handledare som ersättning för lön. Det är ett schablonbelopp som ska motsvara högst 10 eller 20 procent av en genom­snittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. En huvudman kan få statsbidrag för samma handledare i upp till fyra år.

Skolverket fastställer beloppet för läsåret 2017/18 senast under vecka 5 2017 i samband med beslutet om fördelning av bidrag. Under läsåret 2016/17 är schablonbeloppet för en handledare på 20 procent 117 600 kronor per läsår och för en handledare på 10 procent 58 800 kronor per läsår.

Mer om handledarbidraget

Handledaren ska på minst 10 eller 20 procent av en heltid tjänst­göra som handledare för lärare som deltar i insatsen på arbetstid. Handledaren ska framför allt bidra till det kollegiala och individu­ella lärandet hos de lärare som deltar i insatsen. En handledare ska även informera lärarna om syftet med insatsen och hur modellen för kompetensutveckling är upplagd samt vägleda dem på Skolverkets lärportal. Deltagande i Skolverkets handledarutbildning ingår inte i den nedsättning i tid för handledaren som huvudmannen får statsbidrag för.

Det är möjligt för en lärare att tjänstgöra mer än 10 eller 20 procent som handledare men Skolverket kan dock ersätta huvudmannen med högst 10 eller 20 procent av en genomsnittlig heltidslön för en speciallärare eller specialpedagog. I de fall en handledare är anställd hos två olika huvudmän och utsedd att vara handledare för båda dessa, är det möjligt för båda huvudmännen att erhålla stats­bidrag motsvarande 10 eller 20 procent för den aktuella handledaren. Båda huvudmännen kan maximalt få 20 procent vardera för en och samma handledare.  

Lärarbidrag för varje deltagande lärare

Huvudmannen kan få statsbidrag för legitimerade lärare som deltar i insatsen på arbetstid. Under läsåret 2017/18 ska de deltagande lärarna genomföra två moduler inom Specialpedagogik på lärportalen.

För att lärarna ska kunna delta i insatsen enligt den beskrivna modellen måste tid frigöras för att lärarna ska läsa in sig på materialet i moment A samt vid träffarna i moment B och D. Om deltagande medför att den totala arbetstiden överstiger 100 procent kan Skolverket komma att återkräva det beviljade statsbidraget. Återkravet gäller inte bara statsbidraget för deltagande lärare utan även det statsbidrag som utgått för handledarens lön.

Bidragets storlek

Skolverket fastställer beloppet för läsåret 2017/18 senast under vecka 5 2017 i samband med beslutet om fördelning av bidrag. Under läsåret 2016/17 är schablonbeloppet för en lärare 4500 kronor för läsåret 2017/18.

Mer om lärarbidraget

Läraren ska förbereda sig genom att ta del av det material som finns på lärportalen, delta i gemensam planering och gruppdiskussioner med kollegor samt genomföra de aktiviteter som ingår i insatsen. För att kunna delta i insatsen krävs därmed att läraren undervisar under det år som hen deltar i insatsen.

Om en lärare deltar under läsåret 2016/17 finns möjlighet att delta även läsåret 2017/18, men då får huvudmannen endast ett halvt schablonbelopp för läraren.

Vad ska lärarbidraget användas till

Det är huvudmannen som beslutar hur lärarbidraget ska användas. Lärarbidraget som beviljats för läsåret 2017/18 måste användas före den 30 juni 2018. Bidraget ska användas för att

 • underlätta eller stärka lärarnas deltagande i kompetensutvecklingsinsatsen inom specialpedagogik eller
 • på annat sätt stärka huvudmannens arbete med att utveckla den specialpedagogiska kompetensen i sin verksamhet.

Kostnader som lärarbidraget får användas för

 • Vikarier för lärare när de deltar inom insatsen eller för handledare när de är på handledarutbildningen.
 • Ytterligare kompetensutveckling.
 • Litteratur.
 • Undervisningsmaterial/laborativt material.
 • Digitala verktyg.
 • Utökad handledartid.
 • Lön till centrala utvecklingspedagoger/processledare som arbetar med specialpedagogik.
 • Resor och logi för handledare och rektorer i samband med att de går den utbildning som erbjuds inom insatsen eller för ytterligare kompetensutveckling inom specialpedagogik.

Kostnader som lärarbidraget inte får användas för

 • Lönekostnader för handledare för att kompensera eventuella skillnader mellan handledarens lön och schablonbeloppet för löneersättningen.
 • Övertidsersättning för lärare och handledare.
 • Förtäring/fika/representation.
 • Utlandsresor.
 • Sparat medel för kommande kostnader.
 • Förvaring/interiör.

Kontakt

Statsbidrag

statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

Insatsens innehåll och genomförande

specialpedagogik@skolverket.se

Senast granskad: 2016-11-29
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten