Läsåret 2017/18

Under perioden 18 november till 16 december 2016 har huvudmän kunnat söka statsbidrag för läsåret 2017/18.

Viktiga datum 2017/18

Läslyftet 17/18

Beviljade bidrag 2017/18

Totalt inkom 236 ansökningar från huvudmän om att delta i Läslyftet läsåret 2017/18. Av dessa beviljades 192. I bilagorna nedan anges vilka huvudmän som beviljats bidrag och den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman.  En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan exempelvis innebära två handledare på 20 procent, 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent eller 4 handledare på 10 procent. Schablonbeloppet för en handledare med 10 procent nedsättning i tid är 55 500 kr och en handledare med 20 procent nedsättning i tid är 111 000 kr.

I broschyren ”Planera och organisera för Läslyftet” finns stöd för hur man kan tänka när det gäller kompetensutvecklingens förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också information om vilka lärargrupper som ska delta, hur dessa kan organiseras, vilka moduler man kan välja och vem eller vilka som kan utses till handledare.

Planera och organisera för Läslyftet

Rekvisitionen ska skickas in senast den 28 februari

Huvudmän som beviljas statsbidrag har möjlighet att rekvirera statsbidrag. En länk skickas till huvudmannens kontaktperson via mejl senast måndagen den 6 februari.  Om ni inte har fått denna länk vänligen kontakta Skolverket. Huvudmän som beviljas fler än 20 handledare skickas en särskild blankett. Rekvisitionen ska skickas in senast den 28 februari.

Huvudmän utser handledare

Huvudmän som beviljats bidrag ska börja med att utse handledare. Handledarna ska utses i enlighet med förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i läs- och skrivutveckling. Den som av sin huvudman erbjudits att gå en handledarutbildning har möjlighet att gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte.

Läs mer om handledarens kvalifikationer 

Byte av handledare

Om huvudmannen efter rekvisition vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen skicka in en blankett om byte av handledare. Blanketten kommer att finnas här.

Kontakt

statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-03
Innehållsansvar: Enheten för statsbidrag