Samverkan för bästa skola

Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.

I dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

Så arbetar vi

1. Skolverket gör ett urval
Skolinspektionen skickar ett underlag till Skolverket med förslag på vilka skolor som bäst uppfyller kriterierna för att delta i satsningen. Därefter gör Skolverket ett urval av skolor och huvudmän.

2. Dialog inleds med huvudmannen
Ett team från Skolverket kontaktar ansvarig skolhuvudman och gör ett besök för att samtala om uppdraget och möjligheterna till samverkan.

3. Huvudmannen gör nulägesanalys och plan för utvecklingsinsatser i samråd med Skolverket
Skolverket och huvudmannen kommer överens om att genomföra en analys av skolornas nuläge. Skolverkets dialogteam stöttar huvudmannen i arbetet med analysen. Målet är att komma fram till vilka insatser som bäst kan bidra till att förbättra elevernas resultat.

4. Överenskommelse om utvecklingsinsatser
Skolverket beslutar om vilka insatser som ska erbjudas och kommer överens med huvudmannen om vad som ska genomföras och hur. I överenskommelsen mellan Skolverket och huvudmannen klargörs ansvaret för utvecklingsinsatserna.

5. Insatserna genomförs
Huvudmannen och skolan genomför de planerade insatserna och redovisar till Skolverket hur arbetet fortlöper. Dialogteamet från Skolverket forsätter att hålla kontakten för att kontinuerligt följa arbetet och ge stöd vid behov.

6. Insatserna följs upp och samarbetet fasas ut
Huvudmannen slutredovisar arbetet med insatserna. Skolverket följer upp och utvärderar om skolorna och skolhuvudmannen har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas resultat. Samarbetet mellan Skolverket och respektive skolhuvudman kan pågå i upp till tre år.

Senast granskad: 2016-01-28