Samverkan för bästa skola

Nu genomför vi på Skolverket insatser för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Syftet är att förbättra elevernas resultat och även öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.

Så går samarbetet mellan Samverkan för bästa skola och utvalda skolorna till

I dialog med huvudmän erbjuder Skolverket stöd för att höja kvaliteten hos utvalda skolor. Skolverket har möjlighet att stödja utvecklingsinsatser som stärker huvudmannens förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. Syftet är att förbättra elevernas kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor.

Det statliga stödet inom Samverkan för bästa skola riktar sig till skolor med låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Skolorna har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand. Satsningen omfattar grundskolan och motsvarande skolformer samt gymnasie och gymnasiesärskolan. Samverkan för bästa skola genomförs på uppdrag av regeringen.

Så går dialogarbetet med de utvalda skolorna till

När Skolverket inleder samverkan med huvudmän innebär det att ett team om två personer reser till skolorna för att samtala om hur samarbetet ska se ut, vad det ska leda till och vilka utmaningar och möjligheter skolorna står inför. Dialogmetoden är en sorts coachande samtal där huvudmännen och skolorna lotsas fram i att analysera sina elevers resultat och vilka orsaker som kan tänkas ligga bakom utfallet. Tillsammans diskuterar man vad som skulle kunna vara tänkbara insatser som skulle kunna vända resultaten på längre sikt. Fokus i dialogen ligger hela tiden på mål och resultat där man prioriterar mål som också ska vara kända och förankrade inom organisationen. Resultaten relateras till läroplans- och kursplanemål, skolans organisering av utbildningen och skolans arbetsmetoder.

Samarbetet vilar på vetenskaplig grund

Skolverkets arbete med riktade insatser ställer speciella krav på hur arbetet kan kvalitetssäkras. Arbetet ska stå på en solid vetenskaplig grund eller bygga på och bidra till beprövad erfarenhet. Detta är inte minst viktigt eftersom verksamheten riktar sig till huvudmän med extra stora utmaningar. 
Ett kansli för forskarmedverkan har fått till uppgift att snabbt med hög kvalitet skräddarsy insatser till huvudmän. Kansliet är placerat på Stockholms universitet och leds av Stockholms universitet och Högskolan Dalarna. Kansliet har också ett antal lärosäten knutna till sig.

De åtta lärosätena är: Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola i samverkan, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet.

Samverkan för bästa skola steg för steg

1.
Skolinspektionen skickar ett underlag till Skolverket med förslag på skolor som bäst uppfyller kriterierna för att delta i satsningen. Skolverket gör sedan ett urval av skolor och huvudmän.

2.
Ett team från Skolverket kontaktar ansvarig skolhuvudman och gör ett besök för att samtala om uppdraget och möjligheterna till samverkan.

3.
Skolverkets dialogteam stöttar huvudmannen i arbetet med nulägesanalysen. Målet är att komma fram till vilka insatser som bäst bidrar till att förbättra elevernas resultat.

4.
Skolverket beslutar om vilka insatser som ska erbjudas och kommer överens med huvudmannen om vad som ska genomföras och hur. I överenskommelsen klargörs ansvaret för utvecklingsinsatserna.

5.
Huvudmannen och skolan genomför de planerade insatserna och redovisar till Skolverket hur arbetet fortlöper. Dialogteamet håller kontinuerlig kontakt med huvudmannen för att följa arbetet och ge stöd vid behov.

6.
Huvudmannen slutredovisar arbetet med insatserna. Skolverket följer upp och utvärderar om skolorna och skolhuvudmannen har stärkt sin förmåga att planera, följa upp och utveckla utbildningen för att förbättra elevernas resultat. Samarbetet mellan Skolverket och respektive skolhuvudman kan pågå i upp till tre år.

Deltagande skolor i Samverkan för bästa skola

Totalt deltar just nu 39 huvudmän och 65 skolor i Samverkan för bästa skola.

Senast granskad: 2016-12-16
Innehållsansvar: Avdelningen för kommunikation