Nationell strategi för digitalisering av gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolverket lämnade den 27 april 2016 förslag på en strategi för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna till regeringen. Digitaliseringen ska bidra till att verksamheterna förbättras och effektiviseras. Alla elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens. Strategin anger de förutsättningar och insatser som krävs för detta.

Strategin omfattar

 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan
 • kommunala vuxenutbildningen
 • särskilda utbildningen för vuxna
 • utbildningen i svenska för invandrare

För att visionen ska gälla krävs att:

 • Styrdkomenten för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
 • Rektorer har adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt utvecklingsarbete.
 • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har kompetens att välja och använda ändamålsenliga digitala verktyg i sitt arbete.
 • Personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolenheten.
 • Eleverna har tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbete i och utanför skolan och vuxenutbildningen.
 • Det finns tillräcklig infrastruktur samt teknisk och pedagogisk support på skolenheterna.
 • Det finns ett stort utbud av ändamålsenliga digitala läromedel som effektivt utnyttjar teknikens möjligheter och därutöver används andra digitala lärresurser i stor omfattning.
 • Det sker ett omfattande delande av resurser och såväl elever som personal som arbetar med elever i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna skola och vuxenutbildning kan enkelt hitta dessa.
 • Arbetssituationen för personal som arbetar med elever i skola och vuxenutbildning karaktäriseras av att digitaliseringen underlättar planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisning och annat arbete med elever liksom av att mer administrativa uppgifter och rapportering effektiviseras.
 • Det finns ändamålsenliga digitala redskap för att följa elevernas utveckling och för analys av undervisningen som ger stöd för att förbättra denna.

Förslag för att nå visionen 2022

 • Skolans och vuxenutbildningens styrdokument tydliggör uppdraget att ge eleverna adekvat digital kompetens.
 • Rektorer och all personal som arbetar med elever i skola och vuxenutbildning har adekvat digital kompetens.
 • Alla i skolväsendet har likvärdig tillgång till digitala verktyg.
 • Undervisning och administration tar tillvara digitaliseringens möjligheter.
 • Forskning kring digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ges från 2017 ökat statligt stöd. Detta stöd utlyser och fördelar Skolforskningsinstitutet inom ramen för sitt uppdrag.

För att nå visionen krävs insatser av många olika aktörer. Förslaget beskriver vad som behöver göras på nationell nivå och vilka förväntningar som ställs på huvudmannanivå. Insatserna beskrivs i dokumentet nedan.

Förslag på nationell strategi för digitalisering, gymnasieskola och vuxenutbildning

Kontakt

Peter Karlberg
E-post: peter.karlberg@skolverket.se
Telefon: 08-52 73 3167

Senast granskad: 2016-06-20