Elevhälsan

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Pojkar som läser

Vägledning för elevhälsan

Vägledningen är till för planering och beslut i elevhälsoarbetet. Syftet med den är att bidra till likvärdig elevhälsa i hela landet. Vägledningen beskriver ansvarsområdena för de olika professionerna inom elevhälsan. Den tar också upp sekretess eftersom det ofta finns krav på att insatserna dokumenteras.

Vägledning elevhälsan (reviderad version 2016)


Statsbidrag för hälsofrämjande skolutveckling

Nu kan huvudmän söka bidrag för insatser med syfte att öka elevers välbefinnande och måluppfyllelse.

Sök bidraget senast 1 december 2016


Statsbidrag för personalförstärkning och forbildning inom specialpedagogik

Bidragen ska gå till att anställa mer personal inom elevhälsan, till specialpedagogiska insatser och fortbildning inom specialpedagogik.

Läs mer om bidragen


Elevhälsan i skollagen

I skollagen har en samlad elevhälsa införts med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Här förklaras de bärande inslagen i skollag och proposition.

Elevhälsan i skollagen


Längre artiklar om elevhälsan och dess roll

Merparten av dessa längre artiklar är skrivna av forskare. Skolverkets förhoppning är att artiklarna kan utgöra en utgångspunkt för diskussioner om elevhälsans utveckling i kommuner och skolor – såväl dess koppling till skolans lärandeuppdrag som det hälsofrämjande och förebyggande arbetet.
Längre artiklar om elevhälsan

Senast granskad: 2016-11-18