Grövre våld i skolan

Grövre våld är mycket ovanligt i svenska skolor. Dock förekommer hot om våld och grova våldsbrott i skolor, både i Sverige och internationellt. Här ges information om hur det ser ut och om hur det kan förebyggas och åtgärdas. Erfarenheter från incidenter i Sverige och andra länder, forskning och lagstiftning presenteras.

Syftet är att ge rektorer, lärare och annan skolpersonal fördjupade kunskaper och vägledning i arbetet för att förebygga och hantera grövre våld i skolan. Dessa webbsidor och det skriftliga stödmaterial Skolverket givit ut - Grövre våld i skolan - kan användas vid kompetensutveckling både enskilt och i grupper.

Förebygga grövre våld

När grövre våld inträffar

Väpnat våld

Skolbränder

Senast granskad: 2016-06-02