Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningen vänder sig främst till huvudmän som vill ha stöd att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Välkommen med din ansökan från den 13 februari till den 29 mars.

NCS kommer att erbjuda språk-, läs- och skrivutvecklare inom förskolan en särskild utbildning. Mer information kommer.

Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. Alla huvudmän har möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare, men huvudmän som deltar i Läslyftet med statsbidrag kommer att prioriteras.
Utbildningen innehåller föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll. 
Områden som berörs inom utbildningen är:
 • Det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

Målgrupp

Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå. 

Tid och plats 

Utbildningen består totalt av åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen. Utbildningen är förlagd till Stockholm och startar med ett tvådagarstillfälle den 9-10 maj 2017. Därefter pågår den under ytterligare tre terminer. En rekommendation är att deltagaren får minst 20 procent nedsättning i sin ordinarie tjänst för att kunna driva det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet.

Kostnad 

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar måltider och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För deltagare boende utanför Stockholm bokar och bekostar Skolverket logi för en natt. Skolverket ger också ett bidrag för längre resor i samband med utbildningstillfällena. Resebidrag betalas ut enligt schablon. Eventuella övriga kostnader står huvudmannen för. Statsbidrag betalas inte ut för språk-, läs- och skrivutvecklare.

Val av språk-, läs- och skrivutvecklare

NCS rekommenderar att språk-, läs- och skrivutvecklaren
 • är legitimerad lärare eller förskollärare,
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning,
 • har behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk eller på annat sätt tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • strävar efter att, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen, medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling,
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning tillsammans med lärare och/eller förskollärare.

Ansökan

I samband med ansökan ska huvudmannen upprätta ett samverkansdokument. I samverkansdokumentet beskriver huvudmannen språk-, läs- och skrivutvecklarens roll och hur mycket tid denne får för sitt uppdrag. Här beskrivs också bakgrund, syfte och mål med att låta en språk-, läs- och skrivutvecklare delta i utbildningen.

Urval

Under tredje utbildningsomgången erbjuder NCS utbildning för 80 språk-, läs- och skrivutvecklare. Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser behöver NCS göra ett urval. NCS kommer, utifrån det upprättade samverkansdokumentet, att göra en samlad bedömning av den utvalda språk-, läs- och skrivutvecklarens möjlighet att genomföra uppdraget. I urvalet kommer hänsyn att tas till:
 • huvudmannens behov av stöd
 • geografisk spridning,
 • hur utvald deltagare uppfyller NCS rekommendationer för val av språk-, läs- och skrivutvecklare (se ovan),
 • deltagande i Läslyftet.

Kontakt

Anna Lindblom, 08-5273 3213
anna.lindblom@skolverket.se

Senast granskad: 2017-02-23