Nyanlända elevers skolgång

Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

Riktade insatser

Riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som har tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.

Läs om våra riktade insatser

Insatser via samordnare

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att organisera och tillvarata Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser. Läs om insatsernas innehåll och vilka insatser som är aktuella just nu.
Insatser via samordnare

Aktuellt stöd från Skolverket

Stödmaterial för undervisning i litteracitet för vuxna

Materialet är framtaget för att ur ett didaktiskt perspektiv visa hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning.

Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk

Nyanlända elever och betyg

När du sätter betyg för nyanlända elever gäller samma regler, som för andra elever. Vi har tagit fram förtydliganden kring vissa situationer.
Nyanlända elever och betyg

Nytt kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk

Fem sammanfattande filmer, Allmänna råd för utbildning för nyanlända elever

Filmer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Framgångsfaktorer för en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever

Professor Nihad Bunar om nyckeln till fungerande skolgång och integration av nyanlända elever, i podd från UR. Hela skolans angelägenhet, podd UR

Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-13