Nyanlända elevers skolgång

Skolverket ebjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

nyanländas lärande

Stöd för arbete med nyanlända barn och elever

Fram till och med 2019 genomför Skolverket ett flertal insatser med fokus på nyanlända elever. Med start under våren 2016 genomförs riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet med insatsen är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning.

Läs om våra riktade insatser

Arbetar du med nyanlända elever och vill fortbilda dig?

Till utbildningar och kurser om nyanlända elevers lärande, Bygg på din kompetens

Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Möta barn på flykt

En handbok för dig som möter barn på flykt och är anställd inom förskolan, skolan, eller studerar vid en utbildning för arbete med barn. Möta barn på flykt, enkel handbok för alla, Unicef

Skolverkets kartläggningsmaterial

Skolverkets kartläggningsmaterial, bedömningsportalen

Framgångsfaktorer för en positiv utveckling för mottagande av nyanlända elever

Till sammanställningen, Skolinspektionen Professor Nihad Bunar om nyckeln till fungerande skolgång och integration av nyanlända elever, i podd från UR. Hela skolans angelägenhet, podd UR

Fjärrundervisning och entreprenad – nya möjligheter för undervisning och studiehandledning på modersmål

(prop. 2015/16:173) Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2016. Läs innehållet i propositionen

Stödmaterial i form av publikationer, artiklar, länkar

Stödmaterial nyanlända elever Kvalitetsarbete i praktiken Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Senast granskad: 2016-06-29