Sammanställa och sprida forskning

Skolverket bevakar forskning inom ett antal områden. För att nå en så hög kvalitet som möjligt anlitar vi olika universitet och högskolor, det är ju där forskningen bedrivs.

Sedan 2008 sammanställer och sprider Skolverket kunskap om resultat av forskning för skolan. Uppdraget har fått ökad betydelse i och med den skarpare skrivningen i skollagen att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet är att öka kunskapen om forskning hos rektorer och lärare, så att de kan dra nytta av och använda forskningsresultaten i praktiken.

Skolverkets aktiviteter:

En webbplats med ambitionen att ta ett helhetsgrepp över spridningen av forskningsresultat i skolan har tagits fram. Materialet samlar vi in i samarbete med universitet och högskolor. Prioriterade områden som vi inledningsvis fokuserar på är; betyg & bedömning, entreprenörskap, matematik, naturvetenskapliga ämnen, svenska med didaktisk inriktning och läs- och språkutveckling för de yngre åldrarna samt svenska som andra språk, it i skolan samt specialpedagogik. Via webbplatsen länkar vi också till olika forsknings- och kunskapsöversikter som finns publicerade på andra webbplatser.

  • I en egen publikationsserie, Forskning för skolan, har vi publicerat "Skapa och våga - om entreprenörskap i skolan", "Stödja och styra - Om bedömning av yngre barn", "Den förändrade barndomen", "Vad fungerar?" "Greppa språket" samt "Fritidshemmet -.lärande i samspel med skolan".
    Dessutom har vi publicerat omarbetningar av kunskapsöversikterna "Kunskapsbedömning - Vad, hur och varför?" och Möten för lärande - pedagogisk verksamhet för de yngsta
  • Fördjupat material tas fram i samarbete med forskning.se.
  • Tillsammans med Vetenskapsrådet tar vi fram forskningsöversikter. Hittills har "Nyanlända och lärande" och "Svensk forskning om bedömning - en kartläggning" tagits fram. Under 2011 kom "Rektors ledarskap", under 2012 utkom "Individualisering i skolan" och 2015 "En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer".
  • Möten och seminarier som främjar kontakten mellan praktiker och forskare anordnas.

Forskning på olika nivåer:

Det är många aktörer som på olika sätt sprider forskningsresultat. Detta sker via Internet, fackpress, rapporter, seminarier, forskningscirklar etc. Spridning av forskningsresultat måste ske på olika sätt och på olika nivåer. Att nå ut är en sak att nå ända fram är en annan sak. Det är i mötet mellan teori
och praktik som en ökad utveckling av skolan blir till.

Exempel på aktörer som sprider forskning:

Aktörer som sprider forskning

Senast granskad: 2013-06-27