Nyhetsarkiv - Forskning

 • 2017-01-12

  Föreställningar om lek styr fritidspedagogers agerande

  Vad som menas med lek och vad som är syftet med lek skiljer sig mellan olika länder och sociala kontexter. Föreställningarna påverkar fritidspedagogers sätt att organisera lek. Genom att synliggöra föreställningar om lek och prova nya arbetssätt kan fritidspedagoger öppna för nya möjligheter.

 • 2017-01-10

  Personliga och samhälleliga faktorer påverkar undervisning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur samhällskunskapslärare utformar sin undervisning. Hos den enskilde läraren är det vanligt att enskilda faktorer tydligt dominerar över andra. Det visar en licentiatavhandling som också pekar på att påverkansmönstret är mer individuellt än gemensamt.

 • 2017-01-04

  Uppväxt påverkar nyanländas delaktighet i idrott och hälsa

  För att fler nyanlända elever ska uppnå målen för ämnet idrott och hälsa behöver lärare anpassa undervisningen till nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter

 • 2016-12-22

  Formativ bedömning tas inte till vara i undervisningen

  Den information som lärare får genom formativ bedömning används bara i begränsad omfattning för didaktiska beslut om den framtida undervisningen. Det riskerar att leda till att undervisningen varken möter elevers lärandebehov eller ämnesplanens krav. Det visar en studie om skrivundervisning i gymnasiet.

 • 2016-12-22

  Inkludering utmanas av fokus på kunskapsmätning

  Osäkerhet om framtiden och fokus på internationella kunskapsmätningar har gjort att inkludering har tappat i betydelse. Boken ”Inclusive education twenty years after Salamanca” beskriver såväl teoretiska som praktiska utmaningar vad gäller inkludering, internationellt sett.

 • 2016-12-20

  Eleverna ställer inte kritiska frågor till historieläroboken

  Elever tenderar att betrakta läroboken i historia som en absolut sanning och ställer inte kritiska frågor vid läsningen. Den kritiska och aktiva läsningen försvåras också av lärobokens upplägg med ett dominerande perspektiv i varje avsnitt. Lektorn i historia Annie Olsson har i sin licentiatavhandling undersökt elevers attityder till och användning av en lärobok i historieundervisning.

 • 2016-12-15

  Innehåll viktigare än verktyg för elevernas motivation

  Innehåll viktigare än verktyg för elevernas motivation

 • 2016-12-12

  Materiell ojämlikhet försvårar lärande och lärarrekrytering

  De materiella villkoren på en skola påverkar bland annat möjligheten att rekrytera lärare och att skaffa moderna lärandeverktyg. Detta har konsekvenser för lärarnas möjligheter att lära ut och elevernas möjligheter att lära. En genomgående översyn av skillnaderna i materiella villkor mellan olika skolor och elevgrupper är en förutsättning för en ökad likvärdighet i grundskolan,visar avhandlingen ”Den subtila ojämlikheten”.

 • 2016-12-06

  Bristande motivation förklarar inte skolmisslyckanden

  Grundskolan fungerade bra och stöd från engagerade högstadielärare hjälpte eleverna. Under gymnasiet var det tvärtom – såväl lärare som rektorer upplevdes i flera fall som hinder. Så beskriver unga vuxna med migrationsbakgrund sin skoltid.

 • 2016-11-24

  ”Gustav Vasa – slug politiker och nationsbyggare”

  Aktuell historiedidaktisk forskning visar att de flesta elever i åk 6 beskriver och värderar den sannolikt mest omtalade statschefen i svensk historia på två distinkt olika sätt. Forskningsresultaten ger anledning till reflektioner om politisk historia i skolundervisningen, inte bara på mellanstadiet.

 • 2016-11-17

  Bedömning viktig men stressande för eleverna

  Elever upplever att bedömning är viktig och att den påverkar deras agerande i klassrummet men också att de stressas av bedömning. Många gånger förstår heller inte elever de förväntningar som riktas på dem.

 • 2016-11-15

  Ny bok om läsförståelse

  Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter.

 • 2016-11-09

  Mer fokus på lösningar med modell för kontroversiella frågor

  Att få möta och framföra argument både för och emot i kontroversiella frågor upplevs som mer lösningsinriktat och mindre polariserande än en vanlig debatt, men också tidskrävande och bäst lämpad för mindre grupper, visar en studie från Irland.

 • 2016-11-02

  Öppen attityd viktigt för lärande i grupp

  Gruppdiskussioner hämmas när elever uttrycker sig på sätt som inte går att bygga vidare på. Sådana avbrott i diskussionen kan dock återupplivas av inlägg som har en öppen attityd. Det visar en studie av gymnasieelevers arbete med en samhällsfråga med naturvetenskapligt innehåll.

 • 2016-11-01

  Skickliga lärare har närhet och visar integritet på samma gång

  En skicklig lärare behöver ödmjukt bekräfta eleven, behålla sin egen integritet och visa tydlighet. Likaså behöver läraren ha en föreställning om hur en ideal lärare bör vara.

 • 2016-10-27

  Det finns inga enkla lösningar på beteendeproblematik

  Beteendeproblematik är ett globalt mycket debatterat och omstritt område. Kanske mest omstritt inom hela utbildningsområdet, enligt professor Philip Garner. Det råder oenighet om hur sådan problematik yttrar sig, hur den uppstår, hur den ska hanteras, benämnas och definieras.

 • 2016-10-25

  Friare lärmiljö kan bli problematisk för distanselever

  Både inre och yttre motivation är av betydelse för att eleverna ska lyckas med sitt lärande på distans. Det gäller att skapa lärandeprocesser som betonar interaktivitet, kommunikation och samarbete, menar Charlotta Hilli som skrivit en avhandling om lärande i virtuella miljöer.

 • 2016-10-17

  Digitala verktyg olika bra på att visa vad eleverna förstår

  Lärare behöver använda flera olika metoder för att få syn på hur eleverna utvecklar sin förståelse, och det är här de digitala verktygen kan få betydelse. Men det är inte alla verktyg som hjälper läraren att få syn på vad eleverna har förstått.

 • 2016-10-11

  Den stora omställningen – från inkludering till exkludering

  Från förskola, via förskoleklass till första klass, möter en del barn inkluderande lösningar medan andra segregeras. Barn med mycket stort behov av stöd möter allra störst förändringar under sin ”utbildningsväg”. och utsätts för risken att tappa kamratkontakter. Resultaten i en avhandling pekar på att etablerade kamratkontakter inte ses som lika viktiga som för övriga barn.

 • 2016-10-03

  Ett granskande rum av sociala och ytliga kategoriseringar?

  Ett granskande rum av sociala och ytliga kategoriseringar? Religionskunskapsundervisningen kan vara en plats som öppnar för existentilla problemlösningar och för bearbetningar av makt, identitet och social rättvisa. Det hävdar den engelske religionsdidaktikern Francis Farrell. Hur skola och utbildning genom en ensidig fokuserar på konkurrens och tävlan bidrar till att skapa hierarkier och avskilda territorier för olika grupperingar i skolan diskuteras sällan i pedagogisk forskning