Nyhetsarkiv - Skolutveckling

 • 2017-01-20

  Sök statsbidrag – nu öppnar ansökan till flera statsbidrag

  Nu öppnar ansökan till flera nya statsbidrag. Det är skolans eller förskolans huvudman som söker statsbidragen i Mina sidor. I statsbidragskalendern får du en översikt över alla bidrag för 2017.

 • 2017-01-12

  Föreställningar om lek styr fritidspedagogers agerande

  Vad som menas med lek och vad som är syftet med lek skiljer sig mellan olika länder och sociala kontexter. Föreställningarna påverkar fritidspedagogers sätt att organisera lek. Genom att synliggöra föreställningar om lek och prova nya arbetssätt kan fritidspedagoger öppna för nya möjligheter.

 • 2017-01-10

  Personliga och samhälleliga faktorer påverkar undervisning

  Det finns flera faktorer som påverkar hur samhällskunskapslärare utformar sin undervisning. Hos den enskilde läraren är det vanligt att enskilda faktorer tydligt dominerar över andra. Det visar en licentiatavhandling som också pekar på att påverkansmönstret är mer individuellt än gemensamt.

 • 2017-01-05

  Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

  Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

 • 2017-01-04

  Uppväxt påverkar nyanländas delaktighet i idrott och hälsa

  För att fler nyanlända elever ska uppnå målen för ämnet idrott och hälsa behöver lärare anpassa undervisningen till nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-12-14

  Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

  Den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Reglerna om aktiva åtgärder mot kränkande behandling i skollagen ändras inte.

 • 2016-12-09

  Vi gratulerar vinnare av Europeiska språkutmärkelsen

  Vi gratulerar Bosgården förskolor i Mölndal, Norrtullskolan i Söderhamn och Björknäsgymnasiet i Boden till årets Europeiska kvalitetsutmärkelse i språk. S:t Iliansskolan i Enköping och Falkbergsskolan i Tullinge får ett hedersomnämnande. Har din skola också ett projekt med nyskapande språkundervisning? Ansök om utmärkelsen 1 april - 21 augusti 2017.

 • 2016-12-07

  Möt oss på Bett 2017 i London - anmäl dig nu

  Hör om det senaste om skolans digitalisering! Fördjupa dig i hur de nationella IT-strategierna ska omsättas i praktiken och hur digital kompetens och programmering ska införas i läroplanen. Diskutera med oss vad det innebär för ditt arbete och din skola. Anmäl dig nu - antalet platser är begränsat.

 • Förskoleklassen - Ett kommentarmaterial till läroplanen

  Det här kommentarmaterialet till läroplanens tredje del riktar sig till förskollärare och lärare i förskoleklass och till rektorer. Kommentarmaterialet ska ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i läroplanen.

 • 2016-12-05

  Stöd i att lära vuxna att läsa och skriva

  Webbmaterialet visar hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 • 2016-12-02

  Beslut om höjda lärarlöner

  Nu har Skolverket granskat rekvisitionerna, alltså den summa pengar som kommuner och övriga huvudmän tidigare begärt för att höja lärarnas löner inom ramen för regeringens satsning på Lärarlönelyftet. Nästan alla rekvisitioner har godkänts.

 • 2016-11-30

  Bidrag ger mindre barngrupper på över 2000 förskolor

  Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

 • 2016-11-30

  Så kan ni arbeta aktivt med läsförståelse

  Läsförståelsen påverkar möjligheterna att tillägna sig kunskaper i alla skolämnen genom hela skoltiden. Redan under de första skolåren behöver eleverna få möjlighet att utveckla en djupare förståelse för olika typer av texter. Ladda ner eller beställ boken som belyser vad du som rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att aktivt arbeta med läsförståelse.

 • 2016-11-25

  Lärare nöjda med Matematiklyftet

  Lärare är nöjda med Matematiklyftet. Dessutom har de matematiklärare som deltagit utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort och som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.