Stöd i arbetet med sfi

Här finns stöd för lärare som undervisar inom utbildning i svenska för invandrare, sfi. Det finns också material för lärare, skolledare och huvudmän som stöd för att utveckla utbildningen.

Stöd för undervisning

Stöd för kartläggning

Materialet ger stöd för att kartlägga en elevs förutsättningar inför studier inom sfi. Det handlar till exempel om elevens studiebakgrund, tidigare erfarenheter och behov av stöd. Kartläggningen hjälper läraren att anpassa utbildningen så att eleven har möjlighet att nå sina egna mål och målen i kursplanen.

Stödmaterial för kartläggning av eleven inom sfi

Den gemensamma europeiska referensramen för språk

Kurserna inom utbildning i svenska för invandrare är inte jämförbara med någon språklig nivå inom grund- eller gymnasieskolans kurser i svenska som andraspråk. Det beror på att kursplanen är utformad för vuxna elever. Kursplanen kan istället jämföras med den europeiska referensramens nivåer.

Den gemensamma europeiska referensramen för språk
Kursplan för sfi

Diskussionsmaterial för lärare

Materialet kan användas som ett underlag för diskussioner kollegor emellan eller som reflektionsfrågor för den enskilda läraren. Syftet är att ge en djupare förståelse av kursplanens innehåll som grund för att planera och genomföra undervisningen.
Diskussionsmaterial för lärare

Stöd för bedömning och betygsättning

Denna broschyr ger svar på de vanligaste frågorna från lärare och rektorer inom sfi. Materialet är indelat i avsnitten Kunskapskraven och betygsskalan, Nationella slutprov, Prövning och Intyg.
Skrift om betyg inom utbildning i svenska för invandrare


Stöd för att utveckla utbildningen

Stöd för skolledare och huvudmän

Materialet innehåller frågeställningar som kan användas för diskussioner inom verksamheterna. Utgångspunkten är flera av de dokument som reglerar vuxenutbildningen. Materialet vänder sig främst till ansvariga och verksamma inom utbildning i svenska för invandrare och motsvarande utbildningar.

Skrift om att utveckla utbildning i svenska för invandrare
Information om statsbidrag för att utveckla sfi

Mötesplats sfi 2015

Mötesplats sfi 2015 var ett tillfälle för anordnare av sfi att utbyta erfarenheter.  Under dagarna medverkade anordnare som har utvecklat sina verksamheter med hjälp av statsbidrag för att utveckla sfi med fokus på kvalitet, individanpassning och flexibilitet. I mässkatalogen kan du läsa om de insatser som presenterades på mötesplatserna och även hitta anordnarnas kontaktuppgifter för framtida kontakt. Nedan finns även presentationerna från Mötesplats sfi 2015.


Mässkatalog Mötesplats sfi 2015 i Göteborg (2,1 MB)
Mässkatalog Mötesplats sfi 2015 i Stockholm (1,7 MB)
Presentation av förändrad vuxenutbildning (342 kB)
Läs mer om förändrad vuxenutbildning
Presentation av statsbidrag för att utveckla sfi (1,2 MB)
Läs mer om statsbidrag för att utveckla sfi
Presentation om skolans uppdrag kring värdegrund (267 kB)
Läs mer om att arbeta med skolans värdegrund

Webbinarier om höjd kvalitet i sfi

Inspireras av några anordnare av sfi som berättar hur de har arbetat med att utveckla kvaliteten, öka flexibiliteten och individanpassningen i utbildningen. Du kan titta på tre webbinarier som sändes 2013-2015.


Webbinariet den 15 juni 2015
Fyra anordnare av sfi berättar om de insatser som de har gjort med stöd av statsbidrag.

 • Om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare, Skolverket
 • Nätbaserad utbildning − närdistans inom sfi, Lärcenter Falköpings kommun
 • Learner Autonomy, Cuben Utbildning, Göteborgs stad
 • Sfi Trelleborg – med fokus på flexibla lösningar utifrån individens behov, Sfi Trelleborg
 • ASL − Att skriva sig till läsning, Astar AB, Malmö stad
 • Avslutande frågepanel

Se webbinarium 3 i efterhand
Webbinariet den 18 juni 2014
Fem anordnare av sfi berättar om de insatser som de har gjort med stöd av statsbidrag.

 • Flippat klassrum − Distanskurs B, Komvux sfi Norrköping
 • SpråkRamar, Lidingö vuxenutbildning
 • Alternativ läs- och skrivinlärning, Arvika Näringslivscentrum
 • Språkbron, Folkuniversitetet i Göteborg
 • Språkstöd på modersmål för att medvetandegöra sitt eget lärande, Centrum för utveckling och lärande sfi i Hudiksvall
 • Avslutande frågepanel

Se webbinarium 2 i efterhand

Webbinariet den 9 oktober 2013
Några anordnare av sfi berättar om vad de fokuserat på för att utveckla i utbildningen och vilka erfarenheter de har fått med sig.

 • Handledning för läs- och skrivninlärning i sfi, Hyllie Park Folkhögskola
 • Lära svenska med surfplattor, Sundsvalls kommun
 • Spela in undervisningsmoment, Klientutbildningen i Kriminalvården
 • Alfabetiseringslyftet, Vuxenutbildningen vid Gnosjöandans Kunskapscentrum
 • Flippat klassrum på sfi, Arbetsmarknadsförvaltningen Lindesberg
 • Avslutande frågepanel

Se webbinarium 1 i efterhand

Senast granskad: 2015-11-11
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner