Sameskola

Barn till samer får gå i sameskolan. Även andra barn får gå i sameskolan, om det finns särskilda skäl. Utbildningen i sameskolan består av årskurserna 1-6. Därefter går eleverna vidare till grundskolan.

Vad styr verksamheten?

Skollag, förordningar och läroplan ska ligga till grund för hur verksamheten styrs. Sameskolan följer Läroplan för sameskolan där man kan läsa om sameskolans grundläggande mål och riktlinjer. Grundskolans kursplaner gäller för sameskolan, men sameskolan har dessutom en kursplan i samiska. Om eleverna vill kan de läsa samiska som modersmål i grund­skolan.

Betygssättning

Samma regler för bedömning och betyg gäller som för grundskolan. Sameskolan har 6 årskurser och betyg ges därmed endast i årskurs 6, varefter eleverna övergår till grundskolan. Betygsstegen A, B, C, D och E är godkända betyg. Betyget F innebär att eleven inte nått godkänt resultat. Streck sätts om elevens kunskaper inte kan bedömas därför att eleven varit frånvarande.

Senast granskad: 2017-02-07
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner