Nyhetsarkiv - Förskola

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-12-15

  Stöd: nya delar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Nu finns nya kommentarmaterial och diskussionsunderlag. I mars håller Skolverket fyra webbinarier som riktar sig till rektorer och personal i förskoleklass och fritidshem.

 • 2016-11-30

  Bidrag ger mindre barngrupper på över 2000 förskolor

  Nu har kommuner och fristående huvudmän redovisat hur de använt bidraget för att minska barngruppernas storlek för läsåret 2015/2016. Redovisningen visar att 447 kommuner och fristående förskolor har genomfört åtgärder som minskat barngruppernas storlek på totalt 2327 förskolor.

 • 2016-11-03

  Remiss: Barns digitala kompetens i förskolan

  Digital kompetens ska skrivas in i förskolans läroplan. Fram till den 1 december kan du läsa och lämna synpunkter på förslagen.

 • 2016-08-17

  Kom på samråd om förskolan

  De allmänna råden för förskolan ska skrivas om och i det arbetet vill vi gärna träffa förskollärare och förskolechefer på samråd.

 • 2016-06-14

  Förskoleklassen och fritidshemmet får egna avsnitt i läroplanen

  Förskoleklassen och fritidshemmet får egna syften och centrala innehåll från höstterminen 2016. Detta ska öka den pedagogiska kvaliteten och likvärdigheten i utbildningen. Samtidigt införs också nya skrivningar om övergångarna mellan förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

 • 2016-04-20

  Nu kan du lyssna på omsvenskaskolan.se

  Webbplatsen omsvenskaskolan.se ger en introduktion till det svenska skolsystemet. Den är översatt till sex språk. Nu är det också möjligt att få informationen uppläst.

 • 2016-04-12

  Fortsatt stor brist på utbildad personal i förskolan

  Ungefär en fjärdedel av all personal i förskolan saknar utbildning för arbete med barn. Andelen outbildade skiljer sig stort mellan kommunala och fristående förskolor. I kommunala förskolor är andelen 22 procent och i fristående förskolor 37 procent. Statistiken finns även uppdelad per kommun.