Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

Den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Reglerna om aktiva åtgärder mot kränkande behandling i skollagen ändras inte.

Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en av nyheterna i diskrimineringslagen att skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder utvidgas till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Nytt är också en skyldighet att genomföra arbetet med aktiva åtgärder enligt ett övergripande ramverk. Det införs också en skyldighet att ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Kravet på en likabehandlingsplan ersätts också med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation.

Du kan läsa om fler nyheter och vad lagändringen innebär på Diskrimineringsombudsmannens (DO) webbplats

Reglerna om aktiva åtgärder mot kränkande behandling ändras inte

I 6 kapitlet skollagen finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling. Dessa regler ändras inte den 1 januari 2017. Det innebär att huvudmannen för en förskola, skola eller annan verksamhet som regleras i skollagen även fortsättningsvis är skyldig att se till att det i varje verksamhet (till exempel i varje förskola eller skola) bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att det dels genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling, dels årligen upprättas en plan mot kränkande behandling. Planen mot kränkande behandling ska innehålla en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Det finns i 6 kapitlet skollagen också regler om förbud mot kränkande behandling och repressalier och om skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling. Dessa regler ändras inte heller.

Förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling

Den 1 januari 2017 ändras också förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling. Förordningen kommer från och med den 1 januari 2017 endast att reglera barns och elevers deltagande i arbetet med planen mot kränkande behandling. Förordningens rubrik ändras också till förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling. Barns och elevers deltagande i arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering regleras från och med den 1 januari 2017 i diskrimineringslagen.

Vad gör Skolverket?

Skolverket ser med anledning av ändringarna i diskrimineringslagen över stödmaterial och annan information om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.

Senast granskad: 2016-12-13
Innehållsansvar: Avdelningen för juridik