Kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) ska ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen ska också ge grundläggande färdigheter i att läsa och skriva till den som saknar sådana. Det kan gälla elever som inte kan läsa och skriva, elever med kort skolbakgrund, men också de som har ett annat skriftspråk.

Kursplanen för sfi gäller från och med den 1 juli 2012. Kursplanen innehåller mål för utbildningen och kunskapskrav för kurserna A-D. De ska tillämpas på kurser som påbörjades från och med den 1 juli 2012.

Ta också del av en kursvis sammanställning av kunskapskraven där man kan utläsa hela kunskapskravet för betyget E, C och A. I varje kunskapskrav inkluderas de fem aspekterna hörförståelse, läsförståelse, muntlig interaktion, muntlig produktion och skriftlig färdighet. Dessa ska inte bedömas fristående från varandra utan tillsammans ge en helhetsbeskrivning av vilka kunskaper som krävs för de olika betygsnivåerna.

Ladda ner eller beställ kursplan med kommentarer Kursplanen på olika språk Bilaga - sammanställning kunskapskrav (71 kB)


Revidering av kursplanen för sfi

Skolverket har uppdraget att föreslå hur kursplanen för utbildning i svenska för invandrare (sfi) kan förändras så att studievägarna i sfi målgruppsanpassas och blir sammanhållna. Vi kommer även att se över om det finns behov av andra förändringar i kursplanen för sfi. Arbetet pågår under hösten och ett förslag ska lämnas till regeringen den 30 november 2016. Kursplanen för sfi är en förordning och beslutas av regeringen.


Tidigare kursplan

Tidigare kursplan för svenska för invandrare (före 1 juli 2012) Kommentarer till tidigare kursplan för sfi (101 kB)

Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner