Utredning av naturturism

Skolverket föreslår ingen ny inriktning mot naturturism i naturbruksprogrammet. En anledning är att en turisminriktning med kurser i naturturism redan idag finns inom hotell- och turismprogrammet och att skolor kan lägga in fördjupningskurser.

Skolverket har nu utrett förutsättningarna för ytterligare en inriktning på naturbruksprogrammet mot naturturism. Rapporten är ett tillägg till den redovisning vi lämnade till regeringen i våras. Vår rapport visar att det redan idag är möjligt att förbereda eleverna för arbete inom området turism via flera gymnasieprogram. Hotell- och turismprogrammets inriktning turism och resor är ett sådant program. Barn- och fritidsprogrammets inriktning fritid och hälsa förbereder eleverna för arbete inom fritids- och friskvårdsverksamheter. Om regeringen beslutar enligt Skolverkets förslag kommer det också vara möjligt att på naturbruksprogrammet inom ramen för programfördjupningen ge kurser som ger viss kompetens inom området naturturism. Sådana kurser bygger i så fall på ett yrkeskunnande inom någon av programmets inriktningar.

Relativt låg efterfrågan från arbetslivet

Naturturismutbildningar finns också på eftergymnasial nivå. Dessutom visar rapporten att arbetslivets reella efterfrågan idag på de elever som är utbildade på naturbruksprogrammet inom området naturturism är förhållandevis låg. Därför lämnar Skolverket inget förslag till regeringen om att inrätta ytterligare en inriktning mot naturturism i naturbruksprogrammet.

Få elever berörs

Idag har naturbruksprogrammet fyra inriktningar: djur, lantbruk, skog och trädgård. Inom inriktningen skog läser ungefär 400 elever per år. Majoriteten av dessa läser till skogsmaskinsförare, skogsmaskinsservice eller skogsvårdare. Dessutom läser drygt ett hundratal elever till yrkesutgångar inom området naturturism. Varje år börjar ungefär 100 000 elever i gymnasieskolan.

Så kan ännu fler elever bli attraktiva

Enligt regeringens utredning har många naturbruksgymnasier en svag koppling till arbetsmarknaden och utbildningens innehåll skiljer sig också stort mellan olika skolor. Det gör att en del av eleverna kan få svårt att nå upp till det yrkeskunnande som krävs för att kunna arbeta inom den avsedda branschen. Dessutom uppfattas programmet som otydligt av elever och arbetsgivare. Skolverket fick därför i uppdrag att ta fram förslag till regeringen för att förtydliga programmet och ännu bättre koppla innehållet till branschens behov. Dessa förslag lämnade vi över i april 2016. I samband med att vi lämnade över förslagen ville vi ytterligare analysera möjligheten att införa naturturism som egen inriktning på naturbruksprogrammet. Detta har vi nu gjort och föreslår regeringen att inte införa en sådan inriktning.

Vid frågor kontakta

Anna Westerholm, chef för läroplansavdelningen på Skolverket, 08-527 333 00 (presstjänsten)

Senast granskad: 2016-11-23
Innehållsansvar: Gymnasieenheten