Förskolan

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen, och förskolan kan också ha egna mål för verksamheten.

Förskolans läroplan
Läroplan för förskolan

Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i verksamheten och relationen till föräldrarna. Den tar också upp hur förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Läroplanen reviderades 2016, i och med förändringen blev övergången mellan förskola, förskoleklass och fritidshem  tydligare. Det som har förtydligats att information om innehållet i utbildningen ska föras över vid barns övergångar från förskolan till förskoleklassen. Det har även förtydligats vem som är ansvarig för att föra över information om innehållet i utbildningen vid övergångar.

Beställ eller ladda ner förskolans läroplan Läroplanen på engelska


Allmänna råd för förskolan

Skolverkets allmänna råd och kommentarer har tagits fram för att stödja och ge vägledning för huvudmän, förskolechefer, förskollärare och arbetslag i arbetet med ökad måluppfyllelse inom förskolan.
Beställ eller ladda ner Allmänna råd för förskolan


Stöd i arbetet

Som ett stöd för huvudmän, förskolechefer och pedagoger i förskolan finns filmer, stödmaterial, rapporter och annat material.

Läs mer om stöd i arbetet


Webbaserat stödmaterial: Kvalitet i förskolan

Materialet beskriver de faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. Det riktar sig till huvudmän för förskolan och förskolechefer och kan vara ett stöd i arbetet att att följa upp och utvärdera förskolans kvalitet.

Kvalitet i förskolan


Information till föräldrar

Broschyren Förskolan är till för ditt barn riktar sig i första hand till föräldrar och vårdnadshavare och handlar om förskolan och förskolans läroplan.
Beställ eller ladda ner broschyren

Senast granskad: 2016-06-27
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner