Fortbildning för rektorer med fokus på pedagogiskt ledarskap

Vi erbjuder en ettårig riktad fortbildning till rektorer med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling (tidigare Rektorslyftet). Rektorns sätt att styra och leda har stor betydelse för undervisningens kvalitet och elevernas resultat. Fokus ligger på elevernas lärmiljö och skolans resultat.

Moln på blå himmel

Anmälan till hösten 2017

Nästa anmälningsomgång startar den 15 mars och slutar den 18 april . Rektorer som är intresserade av att gå fortbildningen tar kontakt med sin huvudman (arbetsgivare). Det är alltid huvudmannen som gör anmälan. Anmälan sker varje vår och fortbildningen startar under höstterminen.

Uppskattad fortbildning

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

Röster om fortbildningen

Vilka rektorer får gå?

Fortbildningen är till för rektorer som:

  • genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning
  • och därefter har arbetat minst ett år som rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet

Rektor kan aktivt stödja lärarna i att utveckla undervisningen

Läraren och den undervisning barn och elever möter under sin skoltid är avgörande för deras utveckling och lärande. Rektorer som går vår fortbildning kommer att fördjupa sitt kunnande i att stödja förändringsprocesser som utvecklar kvalitén på undervisningen och därmed ökar elevernas måluppfyllelse.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder.

Under utbildningen får rektor goda möjligheter att på ett kvalificerat sätt fördjupa sitt kunnande och sin förmåga att: 

  • analysera skolans verksamhetskvalitet,
  • kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisnings-processer,
  • använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
  • använda metoder för återkoppling och kommunikation,
  • använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
  • använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling.

Stöd i det dagliga arbetet

Deltagarna får goda möjligheter att, tillsammans med andra rektorer, på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Möjlighet att involvera medarbetare

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

Hur är studierna planerade?

Läs mer om studierna

Vilka lärosäten erbjuder fortbildningen?

Det går att studera på flera universitet och högskolor

För dig som redan studerar finns en lärplattform

Till Fronter

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Styrning och ledning.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-04-22