Nyanländas lärande - mottagande, inkludering och skolframgång

Hösten 2016/våren 2017, startar en utbildning som erbjuder kompetensutveckling för skolteam, som arbetar med nyanlända elever.

Därför ska du delta

  • Få kompetensutveckling för att kunna förbättra organisering av mottagande och utbildning för nyanlända elever,
  • Få kunskap om goda förutsättningar för social utveckling och ökad måluppfyllelse för dessa elever.
  • Främja ert kollegiala lärande.

För vem

För team som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och i introduktionsprogrammen på gymnasiet. I varje team ska minst en rektor eller skolledare ingå. Övriga yrkesroller som kan ingå är ämneslärare (inkl. lärare i svenska som andraspråk och modersmålslärare), studiehandledare, elevhälsopersonal, studie- och yrkesvägledare, skolbibliotekarier och fritidshemspersonal.

Vad

Utbildningen ska ge deltagarna ökade kunskaper om nyanlända elevers lärandevillkor.

Hur

Genomförande och innehåll anpassas till deltagarnas förutsättningar och behov. Att delta i utbildningen innebär ett åtagande i form av ansvar för att, med stöd av kollegor och rektor, driva ett förändringsarbete i den egna verksamheten.
Deltagande är kostnadsfritt. Kurslitteratur, resor och andra omkostnader står deltagarna själva för.

Omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 hp.Deltagarna väljer att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. I de fall deltagare önskar genomföra utbildningen som en poänggivande kurs tillkommer examinationsuppgifter.
För intyg krävs att deltagaren:

  • deltar aktivt i obligatoriska träffar
  • genomför och redovisar uppgifter kopplade till den egna verksamheten
  • deltar aktivt i obligatoriska diskussioner på webbplattformen
  • läser och bearbetar kurslitteraturen

För deltagare som genomför utbildningen som en poänggivande kurs krävs för betyg att deltagaren utöver ovanstående även genomför skriftliga examinationsuppgifter på kurslitteraturen.

Anmälan till utbildningen

Uppsala universitet Lunds universitet Högskolan Väst Mälardalens högskola Karlstad universitet Göteborgs universitet Dalarnas högskola Linnéuniversitetet , Växjö Mittuniversitetet

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-12-12