Läslyftet

Utveckla din undervisning tillsammans med kollegor med hjälp av kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. Läslyftet pågår med statsbidrag läsåren 2015/16, 2016/17 och 2017/18.

Det här får du

- Möjlighet att utveckla undervisningen tillsammans med kollegor
- Fördjupade kunskaper om språk-, läs-, och skrivdidaktik
- Verksamhetsnära kompetensutveckling

Kort om Läslyftet

Det här är Läslyftet

Vad

Kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik.

För vem

Lärare i grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, lärare och förskollärare i förskoleklass, personal i förskola samt skolbibliotekarier.

Hur

Genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Läs- och skrivportalen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt på skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Omfattning

Att arbeta med en modul tar cirka 30 timmar under en till två terminer. Materialet finns fritt tillgängligt. Om ni inte ansökt eller beviljats statsbidrag kan kompetensutvecklingen därmed starta när ni vill.

Så går det till

Läslyftet genomförs kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor och förskolechef som tillsammans med huvudman skapar de organisatoriska förutsättningarna för insatsen. Hur ofta och när man ses för kollegiala träffar bestäms av rektor och förskolechef i samverkan med lärare och förskollärare.

Inför arbetet med Läslyftet kan det finnas många frågor som behöver diskuteras och beslutas. Diskussionsunderlaget "Planera och organisera för Läslyftet" syftar till att underlätta planeringsarbetet och skapa organisatoriska förutsättningar för insatsen. Planera och organisera för Läslyftet (952 kB)

Besök Läs- och skrivportalen

Gå till Läs- och skrivportalen

Statsbidrag

De huvudmän som planerar att delta i Läslyftet har möjlighet att ansöka om statsbidrag. Bidraget syftar till att frigöra tid för handledaren att vara ett stöd för lärargrupperna i det kollegiala lärandet. Huvudmannen behöver inte ansöka om statsbidrag för att skolan ska kunna arbeta med Läslyftets kompetensutvecklingsmodell och moduler. Läs- och skrivportalen är öppen för alla och ingen inloggning behövs. Förskolan omfattas inte av Läslyftets statsbidrag.

Läs mer om statsbidrag för Läslyftet

Handledarutbildning

De huvudmän som får statsbidrag erbjuds att anmäla handledare till en handledarutbildning vid ett lärosäte. Utbildningen är inte ett krav för att delta i kompetensutvecklingen utan ett erbjudande. Antalet platser är begränsade.

Läs mer om pågående handledarutbildning på Läs- och skrivportalen

Läslyftet i förskolan

Läslyftet i förskolan syftar till att stimulera barns språkutveckling och ta till vara barns intresse för texter, bilder och skriftspråk. Moduler för förskolan finns på Läs- och skrivportalen. Förskolan omfattas inte av Läslyftets statsbidrag eller handledarutbildning.

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Läslyftet erbjuder också i samarbete med Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling en utbildning för språk- läs- och skrivutvecklare. Syftet är att ge bättre förutsättningar för huvudmän och skolor att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till ökad måluppfyllelse.

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utvärdering av Läslyftet

Utvärderingen av Läslyftets huvudomgång startade hösten 2015. Den utförs av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet, Oslo universitet och Karlstad universitet samt i samråd med Skolverket. Syftet med utvärderingen är att generera kunskap som möjliggör förbättringar av Läslyftet och som kan vara till nytta för Skolverket och för huvudmän i genomförandet av liknande satsningar. Utvärderingen presenteras i två skriftliga delrapporter samt i en slutrapport med planerad publicering i juni 2018.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång

Du kan ta del av utvärderingen av Läslyftets utprövningsomgång läsåret 2014/15. Utvärderingen är utförd av Umeå universitet i samarbete med Göteborgs universitet. Utvärderingen visar att utprövningen fungerat väl och att aktiviteterna varit ändamålsenliga för att främja elevers språk-, läs- och skrivutveckling och för att främja det kollegiala lärandet. Utvärderingen visar också att det finns en del utmaningar kopplade till handledares och lärares tid.

Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång (1,3 MB)

Utvärdering av effekter på elevernas läsförståelse och skrivförmåga

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) ska utvärdera Läslyftets effekter på elevers måluppfyllelse, framförallt vad gäller resultat på de nationella proven. Utvärderingen kommer också att belysa hur Läslyftet förändrat lärares arbetssätt och undervisningens utformning.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2016-11-29