Fortbildning för förskolepersonal

Din kompetens är avgörande för att alla barn ska ha möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Utifrån era lokala behov erbjuder vi långsiktig och flexibel kompetensutveckling.

Förskollärare tillsammans med barn

Introduktionsperiod

Som nyanställd förskollärare har du rätt till en introduktionsperiod. Det är en möjlighet till en god start på ditt yrkesliv.

Läs mer om introduktionsperioden

Läslyftet

Läslyftet erbjuder kompetensutveckling i språk-, läs- och skrivdidaktik. Materialet finns fritt tillgängligt på webben. Komptensutvecklingen sker lokalt på förskolan eller skolan och är tätt knuten till ordinarie arbete.

Läslyftet

Matematiklyftet

Matematiklyftet erbjuder didaktiskt stödmaterial, fritt tillgängligt för all personal i förskolan och förskoleklassen. Arbetet med materialet  sker i den egna verksamheten tillsammans med kollegor.

Matematiklyftet

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Kursen är ett stöd i förskolans och skolans arbete med att motverka och bemöta rasism och främlingsfientlighet genom kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Kursen har en verksamhetsnära uppbyggnad och utgår ifrån skolans demokratifrämjande uppdrag. Anmälningstiden löper fram till den 9 december.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

Senast granskad: 2017-02-09