Arbetsplatsförlagt lärande

Dessa sidor är ett stöd för skolhuvudmän, rektorer, lärare och handledare i arbetet med att organisera ett arbetsplatsförlagt lärande (apl) av god kvalitet.

Alla elever på gymnasieskolans yrkesprogram och inom gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra delar av utbildningen på en arbetsplats. Detta kallas arbetsplatsförlagt lärande (apl) och kan även förekomma inom vuxenutbildningen och på högskoleförberedande program.

Gymnasieförordningen definierar arbetsplatsförlagt lärande som ”lärande på ett program som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan” 1 kap. 3 § Gymnasieförordningen 2010:2039.

Gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på gymnasieskolans alla nationella yrkesprogram med minst 15 veckor. Inom den gymnasiala lärlingsutbildningen ska mer än hälften av utbildningen vara arbetsplatsförlagd. Apl ska även förekomma för elever inom programinriktat individuellt val. Inom introduktionsprogrammet yrkesintroduktion ska apl eller praktik förekomma.
Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasieskolan 23 timmar garanterad undervisningstid.

Gymnasiesärskolan

Elever på gymnasiesärskolans nationella program ska genomföra mier än 22 veckor som är arbetsplatsförlagda. Varje vecka med arbetsplatsförlagt lärande motsvarar i gymnasiesärskolan 25 timmar garanterad undervisningstid.

Vuxenutbildning

Inom vuxenutbildningen kan apl förekomma, men tiden för apl är inte reglerad. Kurser, eller delar av kurser, kan förläggas till en eller flera arbetsplatser. En handledare ska då utses på arbetsplatsen.

Ansvarsfördelning för apl Planering av apl Genomförande av apl Uppföljning och bedömning av elev på apl Ansvar för elevernas arbetsmiljö Stöd i utvecklingsarbetet Ersättning för personskada Lokala programråd

Senast granskad: 2016-06-21