Nationella prov i skolan

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan och i vissa kurser på gymnasiet. Det finns också nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Grundskoleutbildning

I grundskolan genomför eleverna prov i årskurs 3, 6 och 9. I sameskolan som är en sexårig skolform genomförs proven i årskurs 3 och 6. I specialskolan som är en tioårig skolform genomför eleverna proven ett år senare än i grundskolan, det vill säga i årskurs 4, 7 och 10. Elever i grundsärskolan genomför inte nationella prov.

Årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

I årskurs 3 genomför eleverna nationella prov i ämnena matematik och svenska/svenska som andraspråk

Nationella prov i årskurs 3 (årskurs 4 i specialskolan)

Årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan)

I årskurs 6 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Från våren 2016 genomförs inte längre nationella prov de i samhälls- och naturorienterande ämnena. Som stöd för bedömning finns istället från mars 2016 ett prov i respektive ämne i bedömningsportalen. Ämnesproven finns tillgängliga att hämta och genomföra från mars 2016 till och med juni 2016. Proven är frivilliga att använda och du som lärare kan själv välja vilket eller vilka ämnesprov du vill genomföra med dina elever. Det finns inte heller några krav på att rapportera in resultaten.

Nationella prov i årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan)

Årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan)

I årskurs 9 genomför eleverna nationella prov i ämnena engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Eleverna genomför också nationellt prov i något av SO-ämnena (geografi, historia, religionskunskap eller samhällskunskap) samt i något av NO-ämnena (fysik, kemi eller biologi).

Nationella prov i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan)


Gymnasieskolan

I gymnasieskolan genomför eleverna prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk. Vilka prov eleven genomför varierar beroende på vilket program eleven läser. 

Nationella prov i gymnasieskolan


Vuxenutbildningen

I den kommunala vuxenutbildningen genomför eleverna nationella prov i vissa kurser i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk på gymnasial nivå. Inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) genomför eleverna nationella slutprov. Inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå genomförs inte några nationella prov. 

Nationella prov inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Nationella slutprov inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi)

Senast granskad: 2016-06-29
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner