Tolka och tydliggöra kunskapskraven

Lärarnas bedömningar är en del av undervisningen och ett stöd för lärandet. Att tydliggöra hur kunskapskraven används i bedömning och betygssättningen är även det en del av undervisningen. Kunskapskraven vänder sig till lärarna, som har utbildning och erfarenhet för att bedöma elevernas kunskaper.

I skollagen står att skolan ska informera eleverna om grunderna för betygssättningen. Det kan betyda att skolan ser till att förklara för eleverna vilka kunskaper de ska ges möjlighet att utveckla, hur de ska få visa sina kunskaper och hur bedömningen går till.  Det är också viktigt att skolan informerar eleverna om de grundläggande principerna för betygssättning.

Tolka kunskapskraven

För att eleverna ska kunna förstå vad som bedöms i det arbetsområde de planerat tillsammans med läraren så behöver läraren först tolka vad de aktuella kunskapskraven innebär i just detta område för att kunna tydliggöra dessa för eleverna. Lärarna behöver tillsammans regelbundet diskutera och analysera hur de bedömer elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Detta kan till exempel ske genom att lärare gemensamt samlar en variation av elevexempel från tidigare år och diskuterar dem, eller genom att använda frisläppta nationella prov för att visa vad som krävs. Ett annat sätt är att lärare analyserar elevexempel och kortfattat beskriver vilka kunskaper som visar sig i exemplen. Lärare kan även formulera bedömningsaspekter, och utifrån dessa ta fram bedömningsmatriser, eller andra bedömningsverktyg, som sedan kan användas för att tydliggöra kunskapskraven.

Kunskapskraven levandegörs genom undervisningen

Lärarna kan sedan tydliggöra för eleverna vad som bedöms på flera olika sätt. Kunskapskraven kan tydliggöras och levandegöras genom själva undervisningen: genom vad man undervisar om och hur, i vilka frågor som ställs, vilken feedback som ges, eller genom att kommentera och diskutera elevsvar, t.ex. ”Varför var det ett nyanserat resonemang?”. Även bedömningsaspekter, matriser, beskrivningar eller elevexempel kan användas som verktyg i undervisningen för att tydliggöra och stödja förståelsen för vad som bedöms och vad som krävs för olika betyg.

Att förenkla kan ibland förvanska

Det kan däremot vara svårt för eleverna att förstå grunderna för betygssättningen enbart utifrån att de får kunskapskraven i början av kursen, genom att läraren läser upp dem högt, eller sätter upp dem på en anslagstavla. Ibland skrivs kunskapskraven om med ett enklare språk som ett led i att försöka förklara dem för eleverna. Om ett sådant tillvägagångssätt förvanskar eller förminskar de kunskaper som beskrivs i kunskapskraven påverkas den nationella likvärdigheten. Att informera på ett enklare språk behöver inte heller betyda att kunskapskravens skrivningar blir enklare att förstå för eleverna. Kunskapskraven är nationella grunder för betygssättningen och ska därför vara lika för alla.

Senast granskad: 2015-06-16
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner