Utveckla din bedömarkompetens

Uppföljning, bedömning och utvärdering är viktiga led i att utveckla undervisningen. Utveckla din bedömarkompetens syftar till att ge dig och dina kollegor stöd i att utveckla kompetensen att bedöma elevernas kunskapsutveckling i svenska, svenska som andraspråk och matematik.

Materialet togs fram utifrån den tidigare gällande läroplanen för grundskolan, men kan i stora delar fortfarande användas för utveckling av lärares bedömarkompetens.

Välj svenska/svenska som andraspråk eller matematik:

Svenska/svenska som andraspråk Matematik


Pojke på klätterställning
Ett stöd i bedömningen av läs-, skriv- och matematikkunskaper

Utveckla din bedömarkompetens handlar om bedömning av yngre elevers läs-, skriv- och matematikkunskaper. Materialet är ett stöd i det kontinuerliga bedömningsarbetet mot de nationella målen i ämnena matematik, svenska och svenska som andraspråk enligt dåvarande läroplan samt för att kunna göra bedömningar med hjälp av de nationella proven i årskurs 3. De nationella målen är den lägsta godtagbara kunskapsnivån och de flesta elever både kan och ska komma längre i sin kunskapsutveckling.

Grunden för en utvecklad undervisning

De olika delarna i materialet visar på hur uppföljning, bedömning och utvärdering ligger till grund för utveckling av undervisningen samt hur detta kan bli ett gemensamt arbete i ett arbetslag på en skola. Materialet lyfter centrala delar i ett bedömningsarbete och ger också stöd för arbetet med de individuella utvecklingsplanerna.

I materialet visar Skolverket även på de internationella utvärderingarna TIMSS, om matematisk förmåga och PIRLS, om läsförmåga, och hur resultaten från dessa kan bidra till att utveckla lärares undervisning. Länkar till dessa utvärderingar återfinns därför i högermenyn.

Flexibel användning av materialet

Utveckla din bedömarkompetens går att använda enskilt eller i arbetslaget. Förslag finns också på hur materialet kan använda vid en studiedag. Alla textfiler får fritt laddas ner och kopieras. Filmerna och ljudfilerna finns i tre olika format för att göra det möjligt både att se filmerna och ljudfilerna strömmade och att ladda ner dem. Ingen del av materialet får användas i kommersiellt syfte.

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner