Bedömarträning i svenska och svenska som andraspråk

Det här materialet vänder sig till dig som undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Materialet består av flera delar som på olika sätt hjälper dig att utveckla din bedömarkompetens när det gäller elevers muntliga förmåga, läsförståelse och skrivförmåga. Elevuppgifterna liknar dem som ges i det nationella provet.

Ett av huvudsyftena med nationella prov  är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Det här materialet försöker hitta olika vägar att nå det syftet. Ett sätt som i studier visat sig leda till mer likvärdiga bedömningar är sambedömning. Därför är det en rekommendation att använda det här materialet tillsammans kollegor emellan. 

Träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva

I materialet kan du läsa elevtexter, lyssna på elevers muntliga redogörelser och samtal samt träna på att bedöma elevers förmåga att läsa, tala och skriva. Elevuppgifterna kan skrivas ut och användas i din egen undervisning. Elevernas lösningar kan sedan sambedömas enligt den arbetsgång som föreslås i handledningen till materialet. 

Teori bakom elevers läs- och skrivutveckling

Du kan även öka din teoretiska kunskap om elevers läs- och skrivutveckling genom att se en inspelad föreläsning av professor Caroline Liberg och läsa hennes text Elevers läs- och skrivutveckling – mellanåren

Om elevers läs- och skrivutveckling


Handledning till materialet

Bedömarträningsmaterialet kan användas på flera sätt. Du kan på egen hand läsa och bedöma de olika elevlösningarna och inspelningarna och sedan jämföra med bedömargruppens analyser och bedömningar. Du kan i ämnes-/arbetslaget samlas för sambedömning av texterna och diskussioner kring elevlösningarna. Ytterligare ett sätt är att använda materialet, helt eller delvis, vid en studiedag.

De olika delarna i Bedömarträning inför ämnesproven i årskurs 6 kan användas fristående och i valfri ordning. Förslag på hur du kan arbeta med materialet finns i handledningen till materialet. 

Ladda ner handledningen och kunskapsprofiler

Via länkarna nedan kan du ladda ner en handledning till bedömarträningsmaterialet, samt kunskapsprofiler i svenska och svenska som andraspråk. Kunskapsprofilerna kan skrivas ut, men även fyllas i och sparas digitalt.

I kunskapsprofilerna kan läraren fylla i för varje elev vilket kunskapskrav eleven når i slutet av årskurs 6 och vad eleven behöver arbeta mer med. Bedömningen ska grunda sig på både ämnesprovet och undervisningen. Kunskapsprofilerna ingår i ämnesprovet, men kan användas även tillsammans med det här bedömarträningsmaterialet.

Handledning till materialet (371 kB)  
Kunskapsprofil - Svenska (99 kB)  
Kunskapsprofil - Svenska som andraspråk (87 kB)

 


 

Senast granskad: 2016-02-18
Innehållsansvar: Avdelningen för läroplaner