Nyhetsarkiv - Startsidan

 • 2017-02-22

  Asylsökande har rätt att fortsätta på introduktionsprogram

  gymnasieskolan även efter att de flyttat till en annan kommun. Den bedömningen gör Skolverket. Bedömningen omfattar även andra elevgruppers rätt att få fortsätta sin utbildning på introduktionsprogram efter flytt till annan kommun.

 • 2017-02-20

  Nytt statsbidrag för utbildning inom vården

  Nu kan kommuner söka bidrag för att utbilda personal som har tidsbegränsade anställningar inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen med syftet att kunna ge dem fasta anställningar. Sök senast 10 mars.

 • 2017-02-16

  Så kan förskolan bli bättre

  Skolverkets nya allmänna råd tydliggör hur förskolan systematiskt bör följa upp allt från personalens utbildningsnivå till barngruppernas storlek. Detta eftersom vi vet att detta är en viktig grundbult för att höja kvalitén i verksamheten och öka måluppfyllelsen. Beställ eller ladda ner råden.

 • 2017-02-14

  Så kan ni anordna fjärrundervisning

  I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små – då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Kommuner eller enskilda huvudmän som anordnar utbildning i grund- och gymnasieskolan kan därför ansöka till Skolverket om att delta i en försöksverksamhet. Sista ansökningsdag är den 15 mars.

 • 2017-02-13

  Låt förstelärare leda det kollegiala lärandet

  De huvudmän som rekryterar förstelärare genomtänkt, tydliggör deras uppdrag för alla lärare och låter dem leda viktiga utvecklingsuppdrag är mer framgångsrika. Läs mer här.

 • 2017-02-08

  Förlängd ansökningstid till kursen "Ledarskap i gruppvägledning".

  Sista datum för anmälan 27 februari

 • 2017-02-07

  Försöksverksamhet med betyg från åk 4

  I början av maj kommer huvudmän att kunna ansöka om att delta i försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4. Försöksverksamheten startar hösten 2017 och pågår till och med juni 2021. Information kommer skickas ut till berörda huvudmän innan ansökan öppnar.

 • 2017-02-06

  Ladda ner nya bedömningsstöd i SO och NO i årskurs 4-6

  Är du lärare i SO eller NO? Nu finns nya bedömningsstöd för dig som undervisar i något av de samhälls- eller naturorienterande ämnena. Logga in i bedömningsportalen för att ta del av stödet. Kontakta din rektor eller provadministratören på din skola om du saknar inloggningsuppgifter eller behörighet till ämnet.

 • 2017-02-03

  Fler lärare i Läslyftet

  Över 15 000 lärare kan delta i Läslyftet med hjälp av statsbidrag det kommande läsåret. Intresset från kommuner och fristående skolor har varit så stort att bidraget på 86 miljoner kronor inte har räckt till alla som har sökt. Här är hela listan med vilka som har fått pengar. Nytt för i år är också att förskolan kommer att få möjlighet att ta del av statsbidrag.

 • 2017-02-02

  Så leder du svåra diskussioner i klassrummet

  Det är viktigt att alla elever kan känna sig trygga även när starka åsikter i klassrummet går i sär. Då prövas din lärarförmåga att leda svåra diskussioner. "Undervisa om kontroversiella frågor" är ett nytt konkret material från Europarådet som stöder dig i detta arbete.

 • 2017-02-01

  Hjälp dina elever att agera säkert på nätet

  Safer Internet Day infaller i år den 7 februari. Ta gärna tillfället i akt och diskutera säkerhet och källkritik på nätet tillsammans med dina elever. Använd våra guider.

 • 2017-01-31

  Bedömningsstöd för komvux på grundläggande nivå

  Nu finns de första nationella bedömningsstöden för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå. Materialen är frivilliga att använda och finns i ämnena engelska, matematik, samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk. Du behöver logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till materialen.

 • 2017-01-30

  Så dokumenterar du kunskaper från yrkesintroduktion

  Ladda ner Skolverkets publikation om hur du dokumenterar elevernas utbildning och yrkeskunnande. Här får du också se exempel på individuella studieplaner och gymnasieintyg. Materialet riktar sig främst till rektorer, skoladministratörer och lärare som arbetar på yrkesintroduktionsprogrammet.

 • 2017-01-25

  Nya regler för att undervisa i ämnet specialidrott

  Skolverket har beslutat att ämnet specialidrott ska omklassificeras från yrkesämne till ett ”vissa ämne”. Det innebär att det från 1 juli 2017 krävs lärarlegitimation för att kunna få en tillsvidareanställning i ämnet specialidrott.

 • 2017-01-20

  Sök statsbidrag – nu öppnar ansökan till flera statsbidrag

  Nu öppnar ansökan till flera nya statsbidrag. Det är skolans eller förskolans huvudman som söker statsbidragen i Mina sidor. I statsbidragskalendern får du en översikt över alla bidrag för 2017.

 • 2017-01-12

  Genomför ni nationella prov på dator?

  När eleverna ska genomföra nationella delprov som prövar skriftlig framställning i ämnena svenska, svenska som andraspråk och engelska finns det sedan tidigare möjlighet att använda dator. Läs vad som gäller för att genomförandet av provet ska bli så säkert som möjligt.

 • 2017-01-11

  Obligatoriska bedömningsstöd i grundsärskolan

  Från 1 januari 2017 är det obligatoriskt för huvudmän i grundsärskolan att använda bedömningstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1.

 • 2017-01-10

  Stödbehov upptäcks men stödet uteblir

  Nästan varannan lärare tycker att betygen från årskurs 6 har gjort det lättare att upptäcka elever som behöver stöd. Däremot finns inga tydliga tecken på att det har lett till att fler elever ges särskilt stöd. Det visar Skolverkets utvärdering av betygen från årskurs 6.

 • 2017-01-05

  Utökad rätt att läsa upp behörighet på komvux

  Från och med 1 januari 2017 finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

 • 2016-12-20

  Tre av fyra gymnasieelever får examen inom tre år

  På gymnasieskolans nationella program får 74 procent av eleverna examen inom tre år. Den högsta andelen finns på naturvetenskapliga- och industritekniska programmet. Det visar ny betygsstatistik som även finns på skol- och kommunnivå.

 • 2016-12-19

  Förskolan ska förbereda barnen för ett digitaliserat samhälle

  Förskolan och skolan ska förbereda barn och elever för ett allt mer digitaliserat samhälle. Därför föreslår nu Skolverket ändringar i läroplanen för förskolan. Vi förtydligar hur barnens digitala kompetens ska stärkas. Det här innebär att förskolor ska ge barnen möjligheter att, på sin nivå, möta och förhålla sig till den moderna digitala teknik som de omges av. Det kan exempelvis handla om hushållsapparater, trafikljus och kameror.

 • 2016-12-19

  Slöjdens estetiska och kulturella uttryck

  Många lärare tycker att det är svårt att veta hur man kan arbeta med estetiska och kulturella uttryck i slöjdundervisningen.  I det nya stödmaterialet förklarar vi begrepp, ger undervisningsexempel och inspiration hur estetiska och kulturella uttryck kan komma in i slöjdundervisningen.

 • 2016-12-15

  Stöd: nya delar i läroplanen för förskoleklass och fritidshem

  Nu finns nya kommentarmaterial och diskussionsunderlag. I mars håller Skolverket fyra webbinarier som riktar sig till rektorer och personal i förskoleklass och fritidshem.

 • 2016-12-14

  Nya regler om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen

  Den 1 januari 2017 ändras reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering i diskrimineringslagen. De nya reglerna gäller för förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen. Reglerna om aktiva åtgärder mot kränkande behandling i skollagen ändras inte.

 • 2016-12-07

  Sök frågor och svar om bedömning och betyg

  Besök Skolverkets frågeforum för betyg och betygssättning. Här kan du söka och läsa svar om bedömning och betyg. Om du inte hittar din fråga kan du även ställa egna frågor till undervisningsråd på Skolverket.

 • 2016-12-06

  Svenska elever bättre i PISA

  Efter flera PISA-undersökningar med fallande resultat har nu svenska 15-åringars kunskaper förbättrats. Läsförståelse och matematik har förbättrats och inom naturvetenskap syns tecken på en positiv utveckling. Titta på presskonferensen i efterhand.

 • 2016-12-05

  Stöd i att lära vuxna att läsa och skriva

  Webbmaterialet visar hur vuxna elever med kort eller ingen skolbakgrund kan stöttas i sin läs- och skrivinlärning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna inom sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

 • 2016-12-02

  Beslut om höjda lärarlöner

  Nu har Skolverket granskat rekvisitionerna, alltså den summa pengar som kommuner och övriga huvudmän tidigare begärt för att höja lärarnas löner inom ramen för regeringens satsning på Lärarlönelyftet. Nästan alla rekvisitioner har godkänts.

 • 2016-12-01

  Besök oss på Yrkes EM i Göteborg

  Det är viktigt att göra väl underbyggda gymnasieval. Det bidrar till att elever blir mer motiverade. Därmed minskar risken för avhopp och byten av gymnasieprogram. För att öka yrkesutbildningarnas attraktionskraft och få fler att söka yrkesprogrammen står Skolverket bakom Yrkesutbildningens år 2016 och medverkar på Yrkes-EM i Göteborg den 1-3 december 2016.